Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2744-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Емил Цветанов Войнов – председател на РС на БСП – Слатина, срещу решение № 1016-МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1401 от 18.10.2015 г. чрез ОИК – Столична община до Централната избирателна комисия от Емил Цветанов Войнов – председател на РС на БСП – Слатина, срещу решение № 1016-МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с което е оставен без уважение сигнал за нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК относно поставяне на агитационни материали на ПП ГЕРБ на витрини на търговски обекти (на пазар „Ситняково“), които се стопанисват и управляват от „Пазари Изток“ ЕАД, без разрешение на собственика.

Към жалбата са приложени: становище на ОИК – Столична община; заверен препис от решение № 1016-МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Столична община; заверен препис на сигнал с вх. № 544 от 16.10.2015 г., ведно със снимков материал; заверено копие на протокол на ОИК от 16.10.2015 г.

В жалбата се твърди, че агитационните материали са поставени без разрешението на собственика на имота – „Пазари Изток“ ЕАД. Твърди се, че няма разрешение на собственика на имота, като спорен е моментът кой е управител на имота. Изразява се несъгласие с възприетото в мотивите на обжалваното решение на ОИК, че управлението на търговския обект е предоставено на наемателя и поставянето на агитационните материали е станало с неговото съгласие. Направено е искане за санкциониране относно неправомерно поставени агитационни материали в търговските обекти.

Общинската избирателна комисия – Столична община е сигнализирана от упълномощения представител на БСП Емил Войнов за поставени агитационни материали на ПП ГЕРБ в търговски обекти, които се стопанисват и управляват от „Пазари Изток“ ЕАД в нарушение на Изборния кодекс на територията на район „Слатина“, Столична община. След като се е запознала със сигнала и приложения към нея снимков материал, комисията е приела, че процесните агитационни материали са поставени от вътрешната страна на търговските обекти. От телефонен разговор с ръководството на „Пазари Изток“ ЕАД е установено, че управлението на обектите е предоставено на трето лице – наемател, по силата на договор за наем, поради което прави извода, че няма нарушение на посочените императивни норми на ИК и оставя сигнала без уважение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с цялата преписка по обжалваното решение, прави следните изводи:

Общинската избирателна комисия – Столична община е постановила обжалваното решение без да изследва редовността на сигнала. Същият е подаден от Емил Войнов – представляващ БСП, за което обаче липсва надлежно упълномощаване. Предвид което сигналът е следвало да бъде оставен без разглеждане като недопустим, а не разгледан по същество.

При извършената проверка на документите за упълномощаване с изх. № 10/22.10.2015 г. на РС – Слатина на БСП, и вх. № МИ-15-1401/22.10.2015 г. на ЦИК, относно представителната власт на лицето, подало жалбата пред ЦИК, се установява, че същият е упълномощен с права да представлява партията пред всички държавни и общински съдебни и контролни органи и т.н.; да подписва и подава всички видове декларации, заявления, договори и други необходими, във връзка с предоставените права. Видно от пълномощно с изх. № 045/06.03.2015 г. на НС на БСП към момента на подаването на сигнала не са дадени правомощия на Емил Войнов да оспорва действия и решения на ОИК, както и да подава жалби от името на партията пред ОИК или ЦИК.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че сигналът следва да се остави без разглеждане, а обжалваното решение отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1016-МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Столична община.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Емил Цветанов Войнов – председател на РС на БСП – Слатина, срещу решение № 1016-МИ от 16.10.2015 г. на ОИК – Столична община, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения