Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2741-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мирослав Йорданов Манов – ВрИД кмет на община Червен бряг срещу решение № 213-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг

Постъпила е жалба с вх. № МИ-06-621 от 19.10.2015 г. от Мирослав Йорданов Манов – ВрИД кмет на община Червен бряг срещу решение № 213-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг, с което задължава ВРИД Кмета на община Червен бряг да бъдат премахнати незабавно агитационни материали, поставени в нарушение на Заповед № РД-09-491 от 24.09.2015г. на кмета на община Червен бряг във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Към жалбата са приложени разрешение за поставяне №18 от 07.10.2015 г. на гл.архитект на община Червен бряг и договор за рекламна дейност № 98-00-705(2) от 07.10.2015 г. Преписката във връзка с жалбата е постъпила в ЦИК от ОИК на 20.10.2015 г., като към нея са приложени оспореното решение и сигнала по повод на който е взето, заповед № РД-09-491 от 24.09.2015 г. на кмета на община Червен бряг за определяне на местата за поставяне на агитационни материали и снимка.

Жалбоподателят счита, че оспореното решение на ОИК- Червен бряг е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на ИК и в противоречие с разпоредбата на т.17 от §1 от ДР на ИК и т. 6 от Решение № 2095-МИ от 10.09.2015 г. на ЦИК. Счита, че комисията се е произнесла в несъответствие с правомощията й. Посочва, че предизборните транспаранти на ПП „ГЕРБ“ са поставени на други неопределени в заповедта на кмета места, съгласно издадени разрешения за поставяне и при спазване на изискванията на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината и сключени договори за наем. Иска се отмяна на оспорваното решение.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

Видно от сигнал на Радко Стефанов Георгиев- представляващ ПП „БДЦ“, препратен на ОИК с писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-1279 от 13.10.2015г., заведено с вх. № 79 от 14.10.2015г. в ОИК – Червен бряг, ОИК - Червен бряг е сезирана за поставени агитационни материали на ПП “ГЕРБ“ в гр. Червен бряг в района на Голеж в близост до паметника, както и на транспарант на кръстовището на ул.“Г.С.Раковски“ и ул.“Християнска“ в близост до храма на града и не попадат в определените табла и колони. В оспореното решение се сочи, че след извършена проверка ОИК е приела, че транспарантите, поставени в района на Голеж в близост до паметника са поставени извън определените за целта места и е постановила да бъдат премахнати.

Видно от протокол № 25 от 14.10.2015 г. от проведено заседание на ОИК не са били проведени обсъждания на изложеното в сигнала, както и не се съдържа информация относно извършената проверка, която се сочи в оспореното решение.

Със заповед № РД – 09-491 от 24.09.2015 г. кмета на община Червен бряг е определил местата за поставяне на агитационни материали. Съгласно т. 4 от посочената заповед, поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в нея се счита за нарушение. Поставянето на агитационни материали извън определените, съгласно чл. 183, ал. 3 места е нарушение, но за неговото установяване ОИК е следвало да извърши пълна проверка по сигнала, на посочените в него места, а констатациите да обективира в протокол за извършване на проверката.

За пълнота и с оглед прецизност на решенията на ОИК-Червен бряг следва да се отбележи, че по повод сигнал от друго лице за извършване на същото нарушение в същия район,  по който ОИК е постановила решение № 212-МИ/НР от 14.10.2015 г. са установени други обстоятелства. В случай, че ОИК е извършила проверка би следвало констатациите да съвпадат, предвид това, че решенията са постановени на една и съща дата и по отношение на едни и същи места, за които е била сигнализирана, че са поставени агитационни материали.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                                               

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 213-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Червен бряг, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

                                                          


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения