Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2739-МИ
София, 22.10.2015

ОТНОСНО: жалба от Мирослав Йорданов Манов – ВрИД кмет на община Червен бряг срещу решение № 211 -МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг

Постъпила е жалба с вх. № МИ-06-621 от 19.10.2015 г. от Мирослав Йорданов Манов – ВрИД кмет на община Червен бряг срещу решение № 211-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг, с което задължава ВРИД Кмета на община Червен бряг да бъдат премахнати незабавно агитационни материали, поставени в нарушение на Заповед №РД – 09-491 от 24.09.2015г. на кмета на община Червен бряг във връзка с провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Към жалбата са приложени разрешения за поставяне №17 и №19 от 7.10.2015 г. на гл.архитект на община Червен бряг и договори за рекламна дейност № 98-00-705(1) и № 98-00-705(3) от 7.10.2015 г. Преписката във връзка с жалбата е постъпила в ЦИК от ОИК на 20.10.2015 г., като към нея са приложени оспореното решение, заповед  №РД – 09-491 от 24.09.2015г. на кмета на община Червен бряг за определяне на местата за поставяне на агитационни материали и снимка.

Жалбоподателят счита, че оспореното решение на ОИК- Червен бряг е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на ИК и в противоречие с разпоредбата на т.17 от §1 от ДР на ИК и т.6 от решение №2095-МИ от 10.09.2015 г. на ЦИК. Счита, че комисията се е произнесла в несъответствие с правомощията й. Посочва, че комисията е постановила решението извън предмета на сигнала, с който е сезирана от  КП“Реформаторски блок“, както и че предизборните транспаранти на ПП „ГЕРБ“ са поставени на други неопределени в заповедта на кмета места, съгласно издадени разрешения за поставяне и при спазване на изискванията на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината и сключени договори за наем. Иска се отмяна на оспорваното решение.

 Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

Видно от жалба от КП“Реформаторски блок“ с вх.№ 75 от 14.10.2015 г., ОИК-Червен бряг е сезирана за поставен транспарант на ПП „ГЕРБ“ в гр.Червен бряг над кръстовището на ул.“Любен Каравелов“ и ул.“Г.С.Раковски“, кръстовището на ул.“Антим І“ и ул.“Славейков“, както и на ул.“Христо Ботев“ в с.Чомаковци в нарушение на заповед  №РД – 09-491 от 24.09.2015г. на кмета на общината. След извършена проверка по случая ОИК е констатирала, че транспарантът е поставен над кръстовището на ул.“Княз Борис І“ и ул.“Г.С.Раковски“ в гр.Червен бряг, видно от протокол №25 от 14.10.2015 г. от проведено заседание на ОИК и възприето в оспореното решение.

В представените към преписката материали и в оспореното решение не се съдържат данни за извършена цялостна проверка по случая от страна на ОИК. След като е предприела действия за извършване на проверка, комисията е следвало при извършването й да направи такава на всички посочени в жалбата на КП “Реформаторски блок“ места и да констатира дали са налице поставени агитационни материали в нарушение на №РД – 09-491 от 24.09.2015 г. Без достатъчно доказателства ОИК е приела, че на всички посочени в първоначалната жалба места, има поставени агитационни материали в нарушение на заповедта на кмета и е постановила да бъдат премахнати.

Със заповед  №РД – 09-491 от 24.09.2015г. кмета на община Червен бряг е определил местата за поставяне на агитационни материали. Съгласно т. 4 от посочената заповед, поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в нея се счита за нарушение. Поставянето на агитационни материали извън определените, съгласно чл. 183, ал.3 места е нарушение, но за неговото установяване ОИК е следвало да извърши пълна проверка по жалбата, с която е била сезирана и на всички посочени в нея места.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

                             

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 211 -МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Червен бряг, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 22.10.2015 в 23:32 часа

Календар

Решения

  • № 378-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 338-ЕП от 18 май 2019 г. относно регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 377-НС/ЕП/ПВР / 21.05.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Приморско, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014. и от изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г.

  • № 376-ЕП / 21.05.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 360-ЕП от 20 май 2019 г. при регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения