Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2739
София, 3 юли 2013 г.

ОТНОСНО: конкурс за главен секретар на ЦИК

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 20 юни 2013 г. и докладна записка от и.д. главен секретар в администрацията на ЦИК Ивайло Цонковски с вх. № 543/21.06.2013 г. с приложени проекти на документи относно обявяване на конкурс за главен секретар и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 26а от Изборния кодекс, чл. 35, ал. 1 от правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА конкурс за главен секретар в администрацията на ЦИК.
УПЪЛНОМОЩАВА председателя и секретаря на ЦИК да подпишат всички необходими документи за обявяване на конкурса.
Обявлението за конкурса да се изпрати за публикуване в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията към Министерския съвет, в един централен ежедневник и на интернет страницата на Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения