Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2737-НС
София, 3 юли 2013 г.

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ АД по Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. и освобождаване на банкова гаранция

Във връзка с постъпило писмо вх. № 2114-НС от 30.06.2013 г. относно изпълнение на всички дейности по т. 1.1., изброени в т. 5.1.1. и 5.1.2. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. за компютърна обработка в РИК и ЦИК на протоколите на СИК за резултатите от гласуването за народни представители на 12 май 2013 г. и издаване на Бюлетин с резултатите от изборите, в т.ч. на технически носител, във връзка с Решение № 2682-НС от 27 май 2013 г. на ЦИК и във връзка с приемо-предавателен протокол от 21.06.2013 г. между ЦИК и „Информационно обслужване" АД, ведно с препис-извлечения от протоколи № 341 от 20.06.2013 г. и № 343 от 26 юни 2013 г. и на основание т. 6.4. от цитирания договор Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА работата по т. 5.1.2. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. на изпълнителя „Информационно обслужване" АД и предлага да се изплати предвиденото възнаграждение по т. 5.1.2. от договора.

ПРИЕМА окончателно работата на „Информационно обслужване" АД по Договор № 1-НС от 16.04.2013 г.

На основание т. 7.3. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. връща оригинала на банковата гаранция, издадена от Уни Кредит Булбанк, изх. № 70/0863 от 12.04.2013 г. (961DG1131020403) за изпълнение на цитирания договор.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения