Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2737-НС
София, 3 юли 2013 г.

ОТНОСНО: приемане работата на „Информационно обслужване“ АД по Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. и освобождаване на банкова гаранция

Във връзка с постъпило писмо вх. № 2114-НС от 30.06.2013 г. относно изпълнение на всички дейности по т. 1.1., изброени в т. 5.1.1. и 5.1.2. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. за компютърна обработка в РИК и ЦИК на протоколите на СИК за резултатите от гласуването за народни представители на 12 май 2013 г. и издаване на Бюлетин с резултатите от изборите, в т.ч. на технически носител, във връзка с Решение № 2682-НС от 27 май 2013 г. на ЦИК и във връзка с приемо-предавателен протокол от 21.06.2013 г. между ЦИК и „Информационно обслужване" АД, ведно с препис-извлечения от протоколи № 341 от 20.06.2013 г. и № 343 от 26 юни 2013 г. и на основание т. 6.4. от цитирания договор Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА работата по т. 5.1.2. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. на изпълнителя „Информационно обслужване" АД и предлага да се изплати предвиденото възнаграждение по т. 5.1.2. от договора.

ПРИЕМА окончателно работата на „Информационно обслужване" АД по Договор № 1-НС от 16.04.2013 г.

На основание т. 7.3. от Договор № 1-НС от 16.04.2013 г. връща оригинала на банковата гаранция, издадена от Уни Кредит Булбанк, изх. № 70/0863 от 12.04.2013 г. (961DG1131020403) за изпълнение на цитирания договор.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3135-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

  • № 3134-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3133-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения