Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2734-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 17 (17-2) и вх. № 7 (7-2) от 21.10.2015 г. от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявано от Георги Николов Атанасов – председател на УС, чрез Андрей Красимиров Георгиев – упълномощен представител, регистрирана с Решение на ЦИК № 2649-МИ/НР от 17 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от пълномощника Андрей Красимиров Георгиев в полза на 144 (сто четиридесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 21.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 2 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Сто четиридесет и две от лицата не отговарят на изискванията на ИК. Имената на тези лица са предложени за наблюдатели от същата организация със заявления от 20 октомври 2015 г. и с Решение № 2712-МИ/НР от 21 октомври 2015 г., Централната избирателна комисия е регистрирала повечето от тях или е отказала регистрация с оглед съществуващи нередовности.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 2 (двама) упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Иван Димитров Начев

2.       

Спас Иванов Георгиев

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

1         

Антония Панделиева Янева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

2         

Валентин Каменов Янев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

3         

Роска Кирилова Иванова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

4         

Бойка Йорданова Янакиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

5         

Гергана Петрова Генова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

6         

Венета Кръстанова Панева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

7         

Мариела Валентинова Дойчинова

Невалидно ЕГН (контролна сума)

8         

Методи Велков Лазаров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

9         

Георги Георгиев Иванов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

10    

Мария Павлова Иванова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

11    

Богумила Благоева Гещакова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

12    

Ирен Владимирова Венкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

13    

Антоанета Христова Лазарова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

14    

Радослав Йорданов Петков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

15    

Лучия Ганчева Ганчева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

16    

Георги Георгиев Георгиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

17    

Росица Ангелова Здравкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

18    

Кристина Иванова Йосифова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

19    

Божидар Владимиров Щърков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

20    

Веселина Тодорова Перфанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

21    

Явор Мартинов Първанов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

22    

Виолета Методиева Перфанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

23    

Георги Евгениев Георгиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

24    

Албена Георгиева Николова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

25    

Стефан Павлов Стойчев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

26    

Николай Стефанов Стойчев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

27    

Йорданка Петрова Апостолова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

28    

Калина Асенова Николова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

29    

Тодор Иванов Илиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

30    

Василка Кирилова Шипарова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

31    

Александър Кирилов Шипаров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

32    

Людмила Димитрова Тошева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

33    

Зорница Радомирова Цветкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

34    

Петко Любчев Мирчев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

35    

Анна Петкова Медвецка

Невалидно ЕГН (10 цифри)

36    

Костадинка Атанасова Колева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

37    

Екатерина Тихомирова Пенкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

38    

Деляна Каменова Пенков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

39    

Снежана Атанасова Апостолова

Невалидно ЕГН (контролна сума)

40    

Теофана Борисова Якимова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

41    

Весела Любомирова Бръзицова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

42    

Райна Григорова Гутева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

43    

Ивон Веселинова Велинова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

44    

Цветелина Петрова Гаджова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

45    

Здравка Тодорова Петрова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

46    

Светослав Стоянов Петров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

47    

Виолета Цекова Димитрова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

48    

Павел Димитров Димитров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

49    

Боряна Илиева Софкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

50    

Веска Георгиева Чакърова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

51    

Валентина Йорданова Мутафчийска

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

52    

Йорданка Георгиева Крайчева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

53    

Александър Руменов Алексиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

54    

Бисер Янков Канев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

55    

Цветанка Тодорова Добрева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

56    

Даниела Йорданова Ангелова

Невалидно ЕГН (контролна сума)

57    

Емилия Борисова Владова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

58    

Маноил Огнянов Петев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

59    

Росица Евгениева Владова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

60    

Иван Станимиров Атанасов

Невалидно ЕГН (контролна сума)

61    

Борис Димитров Владов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

62    

Светлана Борисова Борисова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

63    

Димана Костадинова Цачева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

64    

Цветан Дянков Цачев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

65    

Виолета Андреева Керчева

Невалидно ЕГН (контролна сума)

66    

Евгени Станчев Бачев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

67    

Мария Николова Лозанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

68    

Цветелина Вергилова Гушева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

69    

Анка Петкова Николова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

70    

Татяна Вергилова Трифонова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

71    

Анна Павлова Иванова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

72    

Ивайло Иванов Станчев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

73    

Даниела Петрова Семкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

74    

Цветанка Николова Чикова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

75    

Десислава Цветанова Цачева

Невалидно ЕГН (контролна сума)

76    

Пламен Митков Димитров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

77    

Райнета Борисова Милушева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

78    

Мирослава Цветанова Цачева

Невалидно ЕГН (контролна сума)

79    

Васка Маринова Розева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

80    

Митко Пламенов Димитров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

81    

Тодор Людмилов Розев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

82    

Цветина Пламенова Димитрова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

83    

Стефан Климентов Семков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

84    

Цветан Николов Чуков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

85    

Петър Климентов Семков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

86    

Пламен Матеев Мерценков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

87    

Мирослава Бойкова Андреева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

88    

Петя Цветанова Керчева

Невалидно ЕГН (контролна сума)

89    

Соня Борисова Атанасова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

90    

Емил Стоянов Тепавичаров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

91    

Атанаска Петрова Аврамова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

92    

Христо Петков Атанасов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

93    

Соня Ерменкова Тепавичарова

Невалидно ЕГН (контролна сума)

94    

Илонка Николова Бонева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

95    

Ангел Ангелов Пантов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

96    

Райна Стоянова Янакиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

97    

Сашка Трайкова Димитрова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

98    

Вероника Евгениева Лознова Николова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

99    

Делчо Йорданов Георгиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

100      

Анна Георгиева Кочева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

101      

Цветелина Георгиева Тодорова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

102      

Стоян Георгиев Тодоров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

103      

Ралица Илиянова Раданова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

104      

Виолета Симеонова Киркова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

105      

Генка Маринова Георгиева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

106      

Цветанка Йорданова Георгиева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

107      

Борислав Милчев Михайлов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

108      

Моника Филкова Филипова

Невалидно ЕГН (контролна сума)

109      

София Борисова Георгиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

110      

Божана Аспарухова Георгиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

111      

Цецка Тодорова Гервазиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

112      

Антон Евгениев Георгиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

113      

Веселин Николов Илиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

114      

Николай Георгиев Чуков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

115      

Любомир Иванов Михайлов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

116      

Красимир Иванов Михайлов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

117      

Васил Димитров Петров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"
Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 МК "БСП лява България"

118      

Детелинка Бориславова Минкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

119      

Борислав Георгиев Георгиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

120      

Митра Михова Тодорова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

121      

Силвия Димитрова Цветанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

122      

Лазар Христов Аджаров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

123      

Ясенка Валентинова Александрова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

124      

Кирил Недялков Недялков

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

125      

Георги Атанасов Гълъбов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

126      

Кристина Николова Кръстева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

127      

Ася Антонова Арсенова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

128      

Марио Александров Петров

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

129      

Явор Петров Якимов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

130      

Десислава Петрова Тодорова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

131      

Любомира Николаева Николова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

132      

Борислава Найденова Илиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

133      

Симона Миткова Хаджиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

134      

Николинка Николаева Петрова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

135      

Десислава Ангелова Стойнева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

136      

Диана Бориславова Спасова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

137      

Петър Георгиев Манолов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

138      

Стоян Горанов Горанов

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

139      

Виолета Веселинова Харалампиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"
Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

140      

Николина Веселинова Харалампиева

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"
Лицето изчаква проверка за застъпник в 2246 ПП България без цензура

141      

Моника Викторова Маринова

Невалидно ЕГН (контролна сума)

142      

Денчо Крумов Методиев

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения