Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2733-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 (1-4) от 21.10.2015 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател на УС на сдружението, регистрирана с Решение на ЦИК № 2398-МИ от 29 септември 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 (6-3) от 21.10.2015 г. от същото сдружение за регистрация за участие с наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г. и за регистрация като наблюдатели на същите лица.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляваща сдружението, в полза на 150 (сто и петдесет) лица – представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На 21.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени като наблюдатели, заявени от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 141 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. Девет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., и че следва да ги регистрира с едно решение като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове и като наблюдатели в националния референдум.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 141 упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Елена Илиева Тошкина

2.       

Красимир Петков Кънчев

3.       

Елена Тодорова Грозданова

4.       

Димитър Рангелов Панев

5.       

Гергана Любенова Василева

6.       

Александра Асенова  Аерелова

7.       

Иван Красимиров Стоянов

8.       

Илия  Стоянов Червенков

9.       

Карамфила Стоянова Тодорова

10.  

Георги Димитров Петров

11.  

Станислав Аспарухов Желявски

12.  

Данаил Георгиев Михайлов

13.  

Валентин Златев Златев

14.  

Георги Стефанов Зашев

15.  

Георги Йорданов Марчев

16.  

Христина Христова Тодорова

17.  

Йорданка Благоева Пенкова

18.  

Александър Славейков Танев

19.  

Катя Трайова Танева

20.  

Тонка Илиева Николова

21.  

Александър Димитров Александров

22.  

Петранка Илиева Куртакова

23.  

Гина Грозданова Цвяткова

24.  

Димитър Недков Пенчев

25.  

Маргарита Иванова Кръстева

26.  

Марийка Павлова Тонева

27.  

Иван Ангелов Куманов

28.  

Виктор Николов Маринков

29.  

Трендафил Благов Найденов

30.  

Ангел Димитров Кьосев

31.  

Мария Георгиева Стаматова

32.  

Пенка Димитрова Радулова

33.  

Бонка Христова Стоянова

34.  

Цеца Стоянова Новакова

35.  

Снежана Стоянова Петрова

36.  

Цветана Александрова Ненова

37.  

Мариана Любчова Начева

38.  

Георги Ташков Сивов

39.  

Павел Гошев Маринов

40.  

Даринка Василева Драгнева

41.  

Ивайло Маринов Джамбазов

42.  

Бойка Стоянова Стоянова

43.  

Мариела Маринова Петрова

44.  

Ваня Тенчева Ванчева

45.  

Тодор Дамянов Върбанов

46.  

Миролюб Георгиев Бельов

47.  

Огнян Русинов Михайлов

48.  

Братан Стоянов Василев

49.  

Христо Борисов Михайлов

50.  

Стефан Иванов Стефанов

51.  

Манчо Иванов Генчев

52.  

Милен Петков Маринов

53.  

Цветолюба Борисова Радева

54.  

Надка Гецова Найденова

55.  

Георги Колев Манчев

56.  

Стефан Колев Умников

57.  

Кирил Георгиев Георгиев

58.  

Мария Вутова Банчева

59.  

Марин Цветанов Маринов

60.  

Божидар Цветков Николов

61.  

Валентин Иванов Танев

62.  

Марин Даков Беров

63.  

Валентин Ангелов Георгиев

64.  

Митко Иванов Цвятков

65.  

Славка Дамянова Владова

66.  

Оник Малвинов Миносян

67.  

Маринка Димитрова Гергова

68.  

Донка Тодорова Гаврилова

69.  

Венета Василева Петкова

70.  

Мартин Стефанов Петков

71.  

Илия Бочев Генков

72.  

Бенчо Лазаров Василев

73.  

Венцислав Василев Бенчев

74.  

Георгица Георгиева Костова

75.  

Васил Иванов Вутов

76.  

Николай Петков Грънчаров

77.  

Велина Огнянова Борисова

78.  

Иванка Димитрова Петрова

79.  

Марко Иванов Георгиев

80.  

Григор Иванов Григоров

81.  

Павел Панов Георгиев

82.  

Иван Спасов Иванов

83.  

Георги Марков Георгиев

84.  

Мария Василева Владова

85.  

Тодор Стефанов Георгиев

86.  

Марин Стефанов Маринов

87.  

Цонка Тодорова Василева

88.  

Цветослав Николаев Нешев

89.  

Петко Владимиров Илиев 

90.  

Любка Ангелова Дарандашева

91.  

Иванка Атанасова Стаменова

92.  

Йорданка Стойчева Райчева

93.  

Теодора Стоянова Миладинова

94.  

Даниела Тодорова Петрова

95.  

Александър Спасов Котларов

96.  

Веселин Георгиев Георгиев

97.  

Снежана Трайкова Паунова

98.  

Стоименка Георгиева Георгиева

99.  

Руска Димитрова Тодорова

100.                     

Лилия Стефанова Спасова

101.                     

Димитър Атанасов Кольов

102.                     

Иванка Йорданова Бончева

103.                     

Биляна Цанкова Стоичкова

104.                     

Николай Филипов Добрев

105.                     

Ангел Спасов Димитров

106.                     

Димитър Асенов Георгиев

107.                     

Северина Валентинова Георгиева

108.                     

Кристина Станкова Загорска

109.                     

Валери Ангелов Колибаров

110.                     

Кеворк Едуард Каспарян

111.                     

Добромир Нинов Димитров

112.                     

Владимир Илиев Славчев

113.                     

Ганка Димитрова Коларова

114.                     

Ива Николаева Пенчева

115.                     

Йорданка Стойчева Василева

116.                     

Бисера Бисерова Иванова

117.                     

Милен Цветанов Борисов

118.                     

Вяра Радкова Манова

119.                     

Диана Николаева Василева

120.                     

Михаил Кръстанов Михайлов

121.                     

Велислава Христова Драганова

122.                     

Малин Първанов Малинов

123.                     

Габриела Борева Делова

124.                     

Радосвета Иванова Георгиева

125.                     

Кръстьо Петров Кръстев

126.                     

Станимира Иванова Добрева

127.                     

Пенка Койчева Шатова

128.                     

Кънка Стоянова Маринова

129.                     

Дияна великова Мишинева

130.                     

Пламена Михайлова Турлакова

131.                     

Марияна Димитрова Леонова

132.                     

Иван Стоянов Желев

133.                     

Стоян Петков Цонев

134.                     

Дуржан Вели Молла

135.                     

Мартин Николов Мартинов

136.                     

Назиф Якубов Мехмедов

137.                     

Атанас Красимиров Атанасов

138.                     

Хамза Орхан Молла

139.                     

Вели Алиев Караалиев

140.                     

Пенка Филчева Георгиева

141.                     

Васил Ганев Русчев

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Александър Маринков Гълъбов

Невалидно ЕГН

Николай Любомиров Узунов

Невалидно ЕГН

Васил Ангелов Илиев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Любомир Геортиев Чушлев

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Радко Мигленов Диков

Невалидно ЕГН

Тихомир Ангелов Стоймиров

Невалидно ЕГН

Юлиан Парушев Йорданов

Лицето е кандидат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Владимир Николов Мартинов 

Лицето е кандидат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения