Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2732-МИ/НР
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 8 (8-5)/21.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове и заявление с вх. № 5 (5-4)/21.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите за националния референдум от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, представлявано от Рашо Христов Тарльовски – председател на УС, чрез Велина Пенкова Войникова, упълномощена от представляващия с пълномощно от 19.10.2015 г. В заявленията се правят искания за регистрация като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. на 93 (деветдесет и три) лица.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от Рашо Христов Тарльовски в полза на Велина Пенкова Войникова; пълномощно от представляващия сдружението Рашо Христов Тарльовски в полза на 93 (деветдесет и три) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 21.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 81 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. За 12 лица са констатирани несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 81 (осемдесет и един) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Денис Валентинов Захариев

2.       

Любомир Кирилов Любомиров

3.       

Тодоракия Руменов Тодоракиев

4.       

Кунка Петкова Панчева

5.       

Петко Иванов Кеков

6.       

Георги Минчев Панчев

7.       

Донка Симеонова Ненкова

8.       

Кунка Петкова Юрукова

9.       

Нели Георгиева Брадкова

10.  

Мариана Тодорова Николова

11.  

Павел Иванов Найденов

12.  

Станимир Тодоров Воденичаров

13.  

Стоянка Делчова Реджова – Вълнева

14.  

Цветанка Делчева Делчева

15.  

Недялка Тодорова Банска

16.  

Иван Делков Байряков

17.  

Николина Димитрова Чопаринова

18.  

Лушка Петрова Цветанкова

19.  

Мария Илиева Цветанкова

20.  

Виолета Василева Русева

21.  

Стоянка Георгиева Белишка

22.  

Емилия Николова Гидикова

23.  

Боряна Димитрова Машонова

24.  

Магдалена Йорданова Рабаджийска

25.  

Тренка Иванова Панчева

26.  

Ненка Нечева Вулева

27.  

Мария Николова Пелтекова – Данкова

28.  

Лука Илиев Караджов

29.  

Цветана Генчева Сапункова

30.  

Евгения Нешова Загорска

31.  

Куна Велкова Шангова

32.  

Александър Петров Петров

33.  

Антоанета Димитрова Антимова

34.  

Асен Венциславов Цветански

35.  

Борис Георгиев Марков

36.  

Венета Пламенова Петрова

37.  

Весела Иванова Михалкова

38.  

Георги Ангелов Балабанов

39.  

Георги Любомиров Джуров

40.  

Денчо Славов Славов

41.  

Детелина Ценова Милкова

42.  

Диана Георгиева Миленова

43.  

Елена Павлова Бонева

44.  

Елисавета Свиленова Миланова

45.  

Зоран Владимиров Абрамович

46.  

Иван Евгениев Германов

47.  

Иван Кирилов Георгиев

48.  

Катя Стоянова Луканова

49.  

Кирил Иванов Георгиев

50.  

Любомир Любомиров Николов

51.  

Малина Георгиева Мирчева

52.  

Мариана Георгиева Георгиева

53.  

Мария Кръстанова Коджабашийска

54.  

Мария Пламенова Петрова

55.  

Маша Иванова Стоянова

56.  

Методи Димитров Митов

57.  

Надежда Георгиева Палигорова

58.  

Нели Асенова Ранова

59.  

Нели Стойчева Йотова

60.  

Нина Егоровна Берберска

61.  

Огнян  Георгиев Чаушев

62.  

Павел Руменов Донков

63.  

Радка Иванова Каменска

64.  

Румяна Стефанова Игнатова

65.  

Саша Теодисиева Абрамович

66.  

Симеон Пламенов Тренев

67.  

Снежана Ангелова  Кънчева

68.  

Томас Бойков Дамянов

69.  

Димитър Красимиров Мирев

70.  

Теменуга Христова Желева

71.  

Атанаска Апостолова Николаева

72.  

Атанаска Йорданова Димитрова

73.  

Начо Добрев Иванов

74.  

Янко Иванов Христов

75.  

Цеца Василева Илиева

76.  

Бончо Колев Петров

77.  

Лилия Петрова Борисова

78.  

Добринка Борисова Величкова

79.  

Надя Калинова Петрова

80.  

Еленка Стефанова Павлова

81.  

Мина Иванова Петрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Цветан Николаев Чопаринов

Невалидно ЕГН

2.

Антон Иванов Стефанов

Невалидно ЕГН

3.

Даниела Перванова Лекова - Стефанова

Лицето изчаква проверка за наблюдател в Сдружение "България на гражданите"

4.

Десислава Красимирова Миленова

Невалидно ЕГН

5.

Димчо Георгиев Стоев

Лицето е регистрирано за застъпник от  МК "БСП лява България"

6.

Ивайло Руменов Богданов

Лицето е регистрирано за застъпник от  МК "БСП лява България"

7.

Иван Иванов Кръстев

Невалидно ЕГН

8

Ирина Димитрова Иванова

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

9.

Катя Йорданова Минчева

Невалидно ЕГН

10.

Краля Радкова Котаракова

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

11.

Симона Кирилова Кръстанова

Невалидно ЕГН

12.

Стефан Ценов Стоянов

Лицето е регистрирано за застъпник от МК "БСП лява България"

като неотговарящи на изискванията на Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения