Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2730-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 (13-3) от 21.10.2015 г. за регистрация на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, представлявано от Велко Йорданов Велков, регистрирана с Решение на ЦИК № 2670-МИ от 19 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: пълномощно от Велко Йорданов Велков – представляващ сдружението, в полза на 14 (четиринадесет) лица – представители на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Списъкът е представен и на технически носител.

От писмо от 20.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението, се установява, че всички 14 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Николай Младенов Мирчев

2.

Йвайло Емилов Иванов

3.

Венцеслав Емилов Иванов

4.

Живко Николаев Жеков

5.

Тодор Красимиров Тодоров

6.

Георги Чавдаров Георгиев

7.

Даниел Раденков Георгиев

8.

Мария Райчева Петкова

9.

Ярослав Бранимиров Коцев

10.

Петьо Ванчов Диков

11.

Камелия Ангелова Ценова

12.

Светослав Стефанов Димитров

13.

Петър Петров Петров

14.

Натали Дамянова Николова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения