Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2729-МИ
София, 28 юни 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Либерален алианс“ срещу решение № 466 от 17.06.2013 г. на ОИК – Варна

Постъпила е жалба с вх. № 552 от 24.06.2013 г. от представляващия ПП „Либерален алианс" Веселин Марешки срещу решение № 466 от 17.06.2013 г. на ОИК - Варна, с което се дават указания на кмета на гр. Варна да осъществява контрол по спазването на Заповед № 1824 от 30 май 2013 г. относно поставянето на агитационни материали на определените за това места и да премахва и изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс и поставени извън посочените места в Заповед № 1824 от 30 май 2013 г. Към заповедта е приложено копие от атакуваното решение с отбелязване върху него за датата и часа на обявяването му. Прави се оплакване за незаконосъобразност на решението и се иска отмяната му.
Общинската избирателна комисия е изпратила по имейла на ЦИК копия от сигнал от Павел Тодоров Димитров - представляващ ИК за издигане кандидатурата на Христо Бозов за независим кандидат за кмет на гр. Варна, и протокол № 78 от 17.06.2013 г. на ОИК - Варна.
Жалбата е допустима като подадена в срок от участваща в частичните избори за кмет на община Варна, насрочен за 30 юни 2013 г., политическа сила.
Разгледана по същество жалбата е основателна.
Атакуваното решение е незаконосъобразно и немотивирано. Общинската избирателна комисия се е произнесла по сигнал от инициативен комитет за издигане кандидатурата на Христо Бозов за кмет на Варна, в който се прави оплакване, че политическата партия, представлявана от жалбоподателя, е разлепила плакати извън местата, определени за тази цел, както и че снимката на кандидата Христо Бозов без негово съгласие е използвана в предизборния плакат на ПП „Либерален алианс".
Общинската избирателна комисия не е извършила проверка на изложените в сигнала твърдения. Липсват мотиви към атакуваното решение. Компетентността на ОИК по отношение контрола за поставяне на агитационни материали е уредена в разпоредбите на чл. 134, ал. 4 във чл. 135 от ИК. Констатации за нарушения за тези разпоредби в мотивите няма. Не са налице основанията от цитираните разпоредби на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 17 от ИК. В ал. 1, т. 1 от чл. 33 от ИК се урежда общата компетентност на ОИК за контрол за спазване на разпоредбите на ИК, сред които е и текстът на чл. 134, ал. 3 от ИК, но в мотивите липсва констатация за извършено нарушение на този текст от страна на ПП „Либерален алианс".
Не е налице нарушение и на т. 17 от чл. 33, ал. 1 от ИК, доколкото този текст се отнася до контрол на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги, поради което е неотносим към разглеждания от ОИК сигнал.
В Изборния кодекс не е уредена правна възможност ОИК да дава указания на кмета на общината да премахва агитационни материали, без да е налице изрично решение на ОИК по чл. 134, ал. 7 от ИК с конкретни констатации за наличието на разпространени или поставени агитационни материали в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. Правните последици, предвидени в този текст, ще настъпят само след приемане на решение от ОИК, в което се констатира извършването на конкретно нарушение, а не прехвърляне на функциите на ОИК върху друг орган.
Предвид изложеното и поради липса на произнасяне по сигнала преписката следва да се върне на ОИК - Варна за извършване на проверка и произнасяне по съществото на сигнала.
С оглед на изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1 и 17 и чл. 134, ал. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 466 от 17.06.2013 г. на ОИК - Варна като незаконосъобразно.
ВРЪЩА преписката на ОИК - Варна за извършване на проверка и произнасяне по съществото на сигнал вх. № 67 от 10.06.2013 г.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения