Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2728-МИ
София, 22 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-3) от 21.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, подписано от представляващия Калоян Маринов Трулев, регистрирано с Решение на ЦИК № 2633-МИ/НР от 16.10.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Калоян Маринов Трулев, представляващ сдружението, в полза на 430 (четиристотин и тридесет) лица – упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 21.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 304 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Сто двадесет и шест от лицата не отговарят на изискванията на ИК, от които 71 лица се повтарят в списъка.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 304 упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Ивелин Иванов Гецов

2.       

Ферад Ахмедов Мустафов

3.       

Валентин Йорданов Халваджиев

4.       

Ненчо Христов Шубеков

5.       

Гинка Христова Костадинова

6.       

Пенка Иванова Минчева

7.       

Тошко Ненов Ганчев

8.       

Йордан Светлозаров Ангелов

9.       

Марина Георгиева Димитрова

10.  

Димитрина Георгиева Димитрова

11.  

Милена Иванова Георгиева

12.  

Росина Атанасова Качамакова

13.  

Иванка Кръстева Стоенчева

14.  

Джемал Якубов Шабанов

15.  

Петър Димитров Йовчев

16.  

Михаил Каменов Костадинов

17.  

Марин Иванов Аврамов

18.  

Георги Панайотов Висарионов

19.  

Стефан Емилов Пейчев

20.  

Тодор Рашев Добрев

21.  

Добромир Димитров Русев

22.  

Красимира Тодорова Костадинова

23.  

Гюлхан Юмиева Мехмедова

24.  

Сашо Илиев Асенов

25.  

Евтим Лазаров Шишманов

26.  

Лазаринка Евтимова Захариева

27.  

Аврам Димитров Аврамов

28.  

Александър Йорданов Каракашев

29.  

Симеон Симеонов Карадимов

30.  

Митат Мюстежеб Емин

31.  

Кирил Георгиев Маринов

32.  

Пламен Бойков Атанасов

33.  

Тургай Дурсун Шефкед

34.  

Димитър Райков Райков

35.  

Корнелия Светославова Лалева

36.  

Илиана Данаилова костадинова

37.  

Анелия Иванова Вълева

38.  

Мария Димитрова Димитрова

39.  

Михайл Петков Атанасов

40.  

Даниела Светославова Димитрова

41.  

Маргаритка Йорданова Матева

42.  

Марио Деянов Марков

43.  

Иван Марианов Димитров

44.  

Величка Ганева Дудева

45.  

Радослав Иванов Коджахинков

46.  

Иванка Минчева Петрова

47.  

Радослава Велчева Илиева

48.  

Борислав Николаев Статев

49.  

Виолета Славова Стаменова

50.  

Ангел Борисов Стаменов

51.  

Галя Димитрова Горанова

52.  

Светла Господинова Хвърчилкова

53.  

Боньо Спасов Бонев

54.  

Траян Илиев Георгиев

55.  

Венцислав Йорданов Ралчев

56.  

Теолина Атанасова Тодорова

57.  

Теодора Лъчезарова Георгиева

58.  

Нина Величкова Кръстева

59.  

Румяна Петрова Димитрова

60.  

Красимира Иванова Иванова

61.  

Мирослав Павлов Пенев

62.  

Полина Николаева Русанова

63.  

Полина Тошева Иванова

64.  

Инджихан Исметова Хасанова

65.  

Десислава Венциславова Тодорова

66.  

Люба Валентинова Барбукова

67.  

Станимир Огнянов Димитров

68.  

Стефана Мимчева Димитрова

69.  

Анелия Йончева Атанасова

70.  

Силвия Димитрова Пенчева

71.  

Милена Колева Райкова

72.  

Джанел Ердухан Алиев

73.  

Надя Петрова Драганова

74.  

Щерю Костов Коронов

75.  

Любка Христова Иванова

76.  

Милена Георгиева Лазарова

77.  

Александър Атанасов Порчев

78.  

Пламена Стефанова Петрова

79.  

Петя Йосифова Василчина-Георгиева

80.  

Грета Петрова Декова

81.  

Джунеит Неджет Реджеб

82.  

Анелия Стефанова Василева

83.  

Татяна Кънчева Колева

84.  

Моника Мирославова Мирчева

85.  

Денислав Йорданов Йорданов

86.  

Любомир Красимиров Атанасов

87.  

Ввнцислав Златев Илиев

88.  

Анна Николаева Георгиева

89.  

Гунка Колева Димова

90.  

Нина Николова Арнаудова

91.  

Даниел Иванов Йорданов

92.  

Красимир Петков Йорданов

93.  

Жулиета Недкова Чавдарова

94.  

Павлин Маринов Николов

95.  

Елза Ангелова Пеева

96.  

Цонко Кирилов Цонков

97.  

Николай Димитров Пеев

98.  

Росица Руменова  Лясковска

99.  

Кремена Божидарова Василева

100.                     

Клара Богданова Лакова

101.                     

Станчо Филипов Станев

102.                     

Георги Христов Симеонов

103.                     

Елисавета Давидова Георгиева

104.                     

Ивайло Колев Иванов

105.                     

Стоян Атанасов Колев

106.                     

Айдън Юмеров алибашев

107.                     

Петър Иванов Иванов

108.                     

Пламена Иванова Жекова

109.                     

Надежда Йорданова Дочева

110.                     

Адрияна Руменова Матева

111.                     

Теодора Руменова Любенова

112.                     

Наско Николов Петков

113.                     

Михайл Василев Манев

114.                     

Александрина Красимирова Петкова

115.                     

Аделина Ангелова Степанович

116.                     

Веска Георгиева Янкова

117.                     

Снежана Стефанова Прокопиева

118.                     

Бисерка Петкова Кирилова

119.                     

Милена Борисова Петрова

120.                     

Николай Кръстев Александров

121.                     

Петьо Ангелов Пеев

122.                     

Радка Величкова Марчева

123.                     

Светлана Илиева Колева

124.                     

Георги Цанев Захаринов

125.                     

Янита Недялкова Янкова

126.                     

Анатоли Петров Апостолов

127.                     

Александър Славчев Александров

128.                     

Пламен Найденов Ангелов

129.                     

Йордан Георгиев Иванов

130.                     

Яна Станчева Христова

131.                     

Христо Иванов Терзиев

132.                     

Петко Гавраилов Иванов

133.                     

Велико Тодоров Йорданов

134.                     

Иван Игнатов Синабов

135.                     

Светослав Великов Ковачганев

136.                     

Пламен Москов Найденов

137.                     

Веселина Николова Георгиева

138.                     

Елена Ангелова Сарандалиева

139.                     

Георги Димитров Сотиров

140.                     

Мартина Атанасова Георгиева

141.                     

Георги Димов Георгиев

142.                     

Ксати Кирова Георгиева

143.                     

Пламен Петров Михайлов

144.                     

Цветан Атанасов Димитров

145.                     

Людмил Ненков Ковачев

146.                     

Ивелина Димитрова Липчева

147.                     

Димитър Тошков Димитров

148.                     

Силва Аведис Матикян

149.                     

Добринка Георгиева Иванова

150.                     

Спас Стоянов Динев

151.                     

Ивелина Миткова Динева

152.                     

Мартин Станиславов  Динев

153.                     

Милко Димов Калудов

154.                     

Дарина Тодорова Иванова

155.                     

Красимир Стоянов  Илиев

156.                     

Пенка Иванова Савова

157.                     

Румен Георгиев Стоев

158.                     

Димитричка Тодорова Стоева

159.                     

Александър Илиев Иванов

160.                     

Тодор Живков Желязков

161.                     

Георги Господинов Георгиев

162.                     

Снежанка Атанасова Стоянова

163.                     

Валентина Руменова Кателиева

164.                     

Калоян Петров Пенев

165.                     

Галина Кирилова Милкова

166.                     

Светла Кирилова Златанова

167.                     

Христина Пламенова Златанова

168.                     

Илиян Тонев Томов

169.                     

Веска Христова Караиванова

170.                     

Георги Кръстев Янчев

171.                     

Милена Любенова Костадинова

172.                     

Снежанка Иванова Русева

173.                     

Жасмина Петрова Василева

174.                     

Даниела Михайлова Петрова

175.                     

Ганчо Иванов Димитров

176.                     

Веселина Светославова Димитрова

177.                     

Светла Демирева Касабова

178.                     

Кремена Благоева Илчева

179.                     

Любен Маринов Липчев

180.                     

Диляна Кирилова Костадинова

181.                     

Ивета Кирилова Латева

182.                     

Магдалена Петрова Георгиева

183.                     

Мариана Алексиева Иванова

184.                     

Петър Красимиров Петров

185.                     

Атанас Тодоров Атанасов

186.                     

Георги Атанасов Георгиев

187.                     

СветославГеоргиев Атанасов

188.                     

Димитър Петров Димитров

189.                     

Тодор Атанасов Тодоров

190.                     

Емил Стоянов Енев

191.                     

Недялка Тодорова Стоянова

192.                     

Пламен Павлов Маринов

193.                     

Галя Бончева Ангелова

194.                     

Божидар Кръстилев Бъчваров

195.                     

Румяна Йорданова Чернева

196.                     

Десислав Димитров Ненов

197.                     

Ангел Славов Ангелов

198.                     

Валентина М.Михайлова

199.                     

Росица Иванова Петрова

200.                     

Иван Тодоров Иванов

201.                     

Горан Кирилов Пенев

202.                     

Младен Димитров Миланов

203.                     

Ирена Маринова Дилова

204.                     

Иванка Илиева Венкова

205.                     

Петьо Христов Манджуков

206.                     

Светличка Иванова Иванова

207.                     

Милена Фотинова Ангелова

208.                     

Неда Енева Иванова

209.                     

Мина иванова Георгиева

210.                     

Огнян Иванов Киров

211.                     

Венета Владимирова Райчева

212.                     

Гергина Тодорова Динкова

213.                     

Галина Ноткова Костадинова

214.                     

Красимир Георгиев Арнаудов

215.                     

Ивелина Стайнова Стайнова

216.                     

Виктория Ганчева Йовчева

217.                     

Кирил Георгиев Иванов

218.                     

Велина Йорданова Димитрова

219.                     

Кристина Иванова Дамянова

220.                     

Галина Димитрова Тодорова

221.                     

Елка Миткова Бонева

222.                     

Танко Делев Делчев

223.                     

Мая Иванова Матева

224.                     

Живко Венков Желев

225.                     

Карина Минчева Колева

226.                     

Жулиета Журионова  Върбанова

227.                     

Ида Ивова Иванова

228.                     

Даниела Георгиева Дохчева

229.                     

Стайко Колев Колев

230.                     

Искра Михайлова Михайлова

231.                     

Биляна Младенова Тонева

232.                     

Екатерина Тодорова Мурджева

233.                     

Милена Ганчева Иванова

234.                     

Антоанета Тодорова Христова

235.                     

Недка Митева Атанасова

236.                     

Атанас Станев Атанасов

237.                     

Радост Атанасова Иванова

238.                     

Мариета Пенева Петкова

239.                     

Мария Маркова Филипова

240.                     

Евгения Петрова Стойнова

241.                     

Мариана Добрева Михнева

242.                     

Динко Христов Стоянов

243.                     

Делка Василева Минчева

244.                     

Георги Пламенов Петков

245.                     

Стефан Николаев Станев

246.                     

Манчо Манчев Манев

247.                     

Петя Минчева Сребрева

248.                     

Георги Тодоров Тодоров

249.                     

Ивайло Динков Ангелов

250.                     

Иван Динчев Иванов

251.                     

Мария Георгиева Тодорова

252.                     

Тодор Славов Тодоров

253.                     

Георги Енчев Енев

254.                     

Любомир Росенов Господинов

255.                     

Теодор Трифонов Капитанов

256.                     

Биляна Станимирова Генова

257.                     

Русиян Атанасов Атанасов

258.                     

Иван Петров Иванов

259.                     

Боряна Христова Лачева

260.                     

Наталия Няголова Памукова

261.                     

Надежда Христова Колева

262.                     

Станка Банова Андонова

263.                     

Николина Величкова Желева

264.                     

Дарина Йорданова Златева

265.                     

Иванка Миланова Йорданова

266.                     

Любомир Христов Маринов

267.                     

Иво Иванов Слабов

268.                     

Дора Владимирова Йорданова

269.                     

Евгения Иванова Каменова

270.                     

Стоян Димитров Стоянов

271.                     

Цветанка Иванова Богданова

272.                     

Теменужка Стефанова Лекова

273.                     

Лазар Валериев Луканов

274.                     

Христо Петков Христов

275.                     

Красимир Митов Петков

276.                     

Георги Илков Станишелски

277.                     

Бенчо Владимиров Бенчев

278.                     

Даниела Веселинова Василева

279.                     

Мария Чавдарова Иванова

280.                     

Ивайло Весков Нецов

281.                     

Георги Дамянов Обретенов

282.                     

Камелия Данчева Кирилова

283.                     

Генади Весков Кирилов

284.                     

Таня Богданова Иванова

285.                     

Цветан Иванов Йорданов

286.                     

Иво Недков Цолов

287.                     

Владимир Ивайлов Василев

288.                     

Иван Пламенов Енишки

289.                     

Снежанка Христова Иванова

290.                     

Венцислав Славейков Антов

291.                     

Мария Мильова Димитрова

292.                     

Мая Иванова Христова

293.                     

Наталия Владимирова Илиева

294.                     

Владин Руменов Петков

295.                     

Нора Христова Костадинова

296.                     

Елка Венциславова Статкова

297.                     

Николай Кирилов Стоянов

298.                     

Даниела Илиева Манчева-Райкова

299.                     

Калин Николаев Тошевски

300.                     

Мая Финова Тодорова

301.                     

Йовчо Ганчев Йовчев

302.                     

Мели Колева Иванова

303.                     

Стоян Димитров Николов

304.                     

Валя Димитрова Белчева

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Атанас Йорданов Игнатов

Лицето е регистрирано за застъпник от 404 ПП България без цензура

2.       

Пепа Борисова Ангелова

Лицето е регистрирано за застъпник от  ПП България без цензура

3.       

Павел Николаев Барунов

Лицето е регистрирано за застъпник от  ПАТРИОТИТЕ-ВМРО

4.       

Николета Маринова Райкова

Невалидно ЕГН

5.       

Даниела Иванова Бухтева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

6.       

Божидар Славов Илиев

Невалидно ЕГН

7.       

Мариана Маринова Михайлова

Лицето е регистрирано за застъпник от  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

8.       

Таня Стоянова Иванова

Невалидно ЕГН

9.       

Дешка Петкова Бонева

Невалидно ЕГН

10.  

Георги Николов Младенов

Невалидно ЕГН

11.  

Магдалена Захаринова Христова

Невалидно ЕГН

12.  

Цветомир Бонев Лазаров

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

13.  

Пена Панайотова Петрова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

14.  

Лиляна Иванова Сиракова

Невалидно ЕГН

15.  

Петър Боянов Петров

Лицето е кандидат от НДСВ

16.  

Стефан Русев Венков

Лицето е кандидат от НДСВ

17.  

Симеон Иванов Факиров

Лицето е кандидат от НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

18.  


Татяна Карчева Сотирова

Лицето е регистрирано за представител от НАРОДЕН СЪЮЗ

19.  

Ивайло Тодоров Иванов

Невалидно ЕГН

20.  

Пламена Атанасова Тодорова

Лицето е регистрирано за застъпник от ПП България без цензура

21.  

Красимир Петров Крумов

Невалидно ЕГН

22.  

Петър Димитров Петров

Невалидно ЕГН

23.  

Даринка Иванова Тодорова

Невалидно ЕГН

24.  

Атанаска Иванова Иванова

Лицето е регистрирано за застъпник от  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

25.  

Денка Митева Атанасова

Невалидно ЕГН

26.  

Генади Димитров Миланов

Невалидно ЕГН

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

27.  

Денка Йорданова Денева

Невалидно ЕГН

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

28.  

Мирела Красимирова Генова

Лицето е кандидат от МК "КОАЛИЦИЯ ЧИРПАН"

29.  

Вени Кънчева Петрова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

30.  

Мирела Георгиева Георгиева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

31.  

Вероника Ленкова Цветкова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

32.  

Вергиния Лозкова Иванова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

33.  

Диана Гочева Гочева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

34.  

Ангелина Тодорова Маджарова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

35.  

Тодор Иванов Караиванов

Лицето е регистрирано за застъпник от  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

36.  

Николай Тодоров Николов

Лицето е регистрирано за застъпник от  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

37.  

Красимира Иванова Апостолова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

38.  

Милен Пламенов Миленов

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

39.  

Надежда Христова Тодорова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

40.  

Никол Николаева Русева

Лицето няма навършени 18 години

41.  

Янка Иванова Димова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

42.  

Ирена Атанасова Петрова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

43.  

Тонка Дянкова Василева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

44.  

Александрина Иванова Генова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

45.  

Таня Митева Костадинова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

46.  

Мария Колева Танчева

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

47.  

Славомир Христов Славов

Невалидно ЕГН

48.  

Койна Златева Гьокова

Лицето е регистрирано за представител от  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

49.  

Жана Добрева Ангелова

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

50.  

Веселка Николова първанова

Невалидно ЕГН

51.  

Цветелина Антонова Попова

Лицето е регистрирано за наблюдател от Сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“

52.  

Никол Николаева Русева

Лицето няма навършени 18 години
Лицето се повтаря в списъка

53.  

Славомир Христов Славов

Невалидно ЕГН

Лицето се повтаря в списъка

54.  

Жана Добрева Ангелова.

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

55.  

Ивайло Петков Демирев

Невалидно ЕГН

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения