Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2726-МИ
София, 26 юни 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 538 от 20.06.2013 г. на ЦИК от Донита Маринова Илиева, упълномощена с пълномощно от Андрей Венцелов Райчев - управител на Фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 115 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Андрей Райчев в полза на Донита Илиева с право да представлява фондацията пред ЦИК; удостоверение за актуално състояние на фондацията от 17 юни 2013 г. по фирмено дело № 8507 от 2001 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Андрей Райчев, представляващ фондацията в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, чл. 280, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2706-МИ от 7 юни 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Руси Костадинов Ганчев
2 Александър Валентинов Стоянов
3 Георги Иванов Мандев
4 Димитър Василев Иванов
5 Радка Жекова Бъчварова
6 Ива Здравкова Милева
7 Йосиф Деянов Йосифов
8 Стефанка Томова Гвоздиева
9 Румяна Атанасова Христова
10 Добромир Александров Атанасов
11 Симеон Петров Петров
12 Христо Тодоров Цветков
13 Екатерина Атанасова Попова
14 Антоанета Михайлова Радева
15 Савина Венциславова Колева
16 Андрей Василев Радулов
17 Димитър Минев Марков
18 Станка Радева Стоянова
19 Елица Златева Георгиева
20 Траян Стойков Радев
21 Здравко Ангелов Колев
22 Красимир Минков Жеков
23 Жана Иванова Панайотова
24 Кристияна Йорданова Петрова
25 Пламена Деянова Илиева
26 Маргарита Иванова Тодорова
27 Кета Василева Неделчева
28 Снежана Христова Златева
29 Сийка Николова Василева
30 Красимир Василев Кушев
31 Тома Проданов Карчев
32 Живко Йорданов Ненчев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения