Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2725-МИ
София, 26 юни 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

Постъпили са заявления вх. № 536 от 20.06.2013 г., вх. № 550 от 24.06.2013 г. и вх. № 557 от 25.06.2013 г. на ЦИК от Таня Анчева Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

Към заявленията (Приложение № 115 и 114 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 5 юни 2013 г. по фирмено дело № 3113 от 1990 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощни от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 392 (триста деветдесет и две) лица - представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г. Списъците са представени и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, чл. 280, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2706-МИ от 7 юни 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", за участие с наблюдатели в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Златина Димитрова Желязкова
2 Цанка Василева Йонкова
3 Валери Иванов Иванов
4 Мария Димитрова Аврамова
5 Галина Стефанова Иванова
6 Теодора Любомирова Танчева
7 Сияна Данаилова Димитрова
8 Константин-Преслав Ангелов Герасимов
9 Веселин Христов Василев
10 Милен Илиянов Милков
11 Красимира Колева Панайотова
12 Мартин Емилов Кръстев
13 Цветомил Светлинов Антонов
14 Янка Лакова Колева
15 Румяна Ванчева Димова
16 Ивайло Пламенов Балтиев
17 Илиян Цветанов Конакчиев
18 Димитър Николав Караатанасов
19 Йордан Цветанов Цветанов
20 Иван Миленов Иванов
21 Михаил Христов Михайлов
22 Кръстю Стоянов Митков
23 Стоян Кръстев Митков
24 Дарина Василева Миткова
25 Радосвета Илиева Антонова
26 Васил Станков Мохнев
27 Светлозара Милавой Йохнева
28 Христо Стоянов Костадинов
29 Розалия Красимирова Кирилова
30 Михаил Стоянов Костадинов
31 Нуртем-Мехмед Мюзекяр Селимова
32 Христина Красимирова Ангелова
33 Живомир Илиев Димчев
34 Никола Георгиев Николов
35 Иван Христов Димов
36 Росица Цонева Младенова
37 Севим Хасан Махмудова
38 Гергана Борисова Абаджиева
39 Албена Недкова Рафаилова
40 Цветомир Людмилов Младенов
41 Петранка Цонева Жекова
42 Махмуд Юсню Махмудов
43 Анета Константинова Дочева
44 Надежда Великова Димитрова-Владимирова
45 Анелия Йорданова Димитрова
46 Светослав Иванов Савов
47 Цветанка Георгиева Тодорова
48 Станислав Христов Костадинов
49 Славка Николаева Колева
50 Стилиян Николаев Бозов
51 Любка Анкова Бозова
52 Мария Янкова Живкова
53 Анна Христова Менце
54 Румен Драгиев Колев
55 Даниел Руменов Колев
56 Нелияна Живкова Живкова
57 Полина Колева Иванова
58 Снежана Йорданова Байкушева
59 Виолета Тодорова Демерджиева
60 Валентина Марианова Демерджиева
61 Георги Александров Георгиев
62 Галин Симеонов Митев
63 Анелия Атанасова Димитрова
64 Габриела Димитрова Димитрова
65 Атанас Тодоров Атанасов
66 Красимир Петров Милков
67 Румяна Стоянова Хараламбова
68 Траян Димитров Георгиев
69 Евгения Красимирова Борисова
70 Мариета Георгиева Георгиева
71 Албена Стойчева Жекова
72 Тодор Христов Желязков
73 Доротея Ванева Иванова
74 Николина Георгиева Димитрова
75 Тодора Росенова Дънкова
76 Станка Христова Димитрова
77 Катя Петкова Христова
78 Маргарита Иванова Маринова
79 Янка Николова Великова
80 Валентин Николов Великов
81 Йордан Петров Петков
82 Дойчин Цветков Панайотов
83 Сийка Георгиева Панайотова
84 Златина Димова Чобанова
85 Денислав Костов Езекиев
86 Даниел Божидаров Трифонов
87 Надя Емилова Трифонова
88 Веселин Гаврилов Донков
89 Тодор Димитров Атанасов
90 Николай Георгиев Георгиев
91 Георги Спасов Славов
92 Трифон Николов Трифонов
93 Константин Красимиров Петков
94 Добромир Кръстев Христов
95 Петър Красимиров Радев
96 Красимира Богданова Дечева
97 Веселин Георгиев Янев
98 Маргарита Вълчева Данаилова
99 Венелин Стоянов Сербезов
100 Добрин Бошков Христов
101 Радослава Николова Наумова
102 Петя Лефтерова Лефтерова
103 Мария Стойчева Вълчева
104 Тодор Николов Тодоров
105 Биляна Станчева Тодорова
106 Стоян Стефанов Филипов
107 Георги Кирилов Топчиев
108 Пепа Георгиева Топчиева
109 Христо Иванов Христов
110 Красимира Иванова Панайотова
111 Пламен Веселинов Панайотов
112 Владимир Пламенов Панайотов
113 Елица Александрова Ганева
114 Цветелина Александрова Казакова
115 Димитър Иванов Христов
116 Иван Ангелов Андонов
117 Иван Пламенов Панайотов
118 Мариана Йорданова Левтерова
119 Даниела Христова Иванова
120 Полина Каменова Петрова
121 Денчо Пенев Делчев
122 Петранка Парушева Петкова
123 Здравка Жечева Златева
124 Венцислав Тодоров Калчев
125 Димитър Иванов Димитров
126 Димитър Минев Марков
127 Калоян Иванов Стоянов
128 Росица Илиева Иванова
129 Юлиян Валентинов Коларов
130 Анелия Миткова Стоянова
131 Галя Лазарова Николова
132 Пламен Петров Василев
133 Марияна Николова Николова
134 Деспа Михайлова Хараламбиева
135 Стефан Николаев Събев
136 Стоян Атанасов Радев
137 Христо Христов Йонков
138 Иван Гавраилов Петров
139 Невена Велчева Добрева
140 Росен Владиславов Влайков
141 Петко Стоянов Петков
142 Соня Атанасова Николова
143 Ива Павлова Георгиева
144 Емануил Димитров Цветанов
145 Митко Стоянов Тончев
146 Силвия Атанасова Събева
147 Костадин Стоянов Диков
148 Валери Нежков Младенов
149 Драгомир Радославов Димов
150 Ирена Иванова Димитрова
151 Гергана Царинова Аспарухова
152 Лилия Димитрова Димитрова
153 Христа Царинова Аспарухова
154 Крум Огнянов Маноилов
155 Юлиян Ангелов Петров
156 Роберт Венелинов Маринов
157 Захарин Иванов Захариев
158 Симон Златков Милков
159 Красимир Ташев Иванов
160 Николай Симеонов Кръстев
161 Цветелина Минчева Терзиева
162 Андрей Николов Мошев
163 Калоян Весков Рачалов
164 Валери Зарков Илиев
165 Цветослава Евгениева Илиева
166 Васил Петров Кльонков
167 Петър Василев Марков
168 Петър Димитров Гарев
169 Даян Валериев Тачев
170 Добромир Добрев Иванов
171 Бойко Георгиев Никифоров
172 Марийка Иванова Стефанова
173 Даринка Николова Иванова
174 Валентина Неделчева Радева
175 Георги Петров Марков
176 Георги Иванов Маринов
177 Иван Пенчев Иванов
178 Петранка Пенчева Иванова
179 Женя Иванова Колева
180 Ивелин Красимиров Панев
181 Веселин Дончев Бонев
182 Емил Николаев Савов
183 Владимир Красимиров Сариев
184 Кристина Теодорова Маринова
185 Мирослав Веселинов Митев
186 Десислава Герогиева Бъчварова
187 Петя Иванова Славчева
188 Елена Петрова Василева
189 Марияна Стефанова Шаламанова
190 Ангел Николаев Славчев
191 Милко Атанасов Баятов
192 Ивелина Валентинова Вълчева
193 Стойка Георгиева Сидерова
194 Дария Тодорова Георгиева
195 Красимир Добрев Христов
196 Галена Тодорова Георгиева
197 Мариана Димитрова Иванова
198 Румяна Бенева Йорданова
199 Албена Рачева Денева -Рустом
200 Надежда Михайлова Зюмбюлска
201 Радинка Маринова Бочева
202 Диана Стоянова Синапова
203 Ралица Емилова Павлова-Гецова
204 Сиана Стефанова Наджийска-Бучукова
205 Даниел Цветков Тодоров
206 Красимира Георгиева Константинова
207 Десислава Георгиева Константинова
208 Георги Йорданов Добрев
209 Ербакан Реджеб Идирис
210 Теменуга Недева Семерджиева
211 Милена Георгиева Делидобрева
212 Илияна Христова Трендафилова
213 Полина Кирилова Христова
214 Деница Тошкова Георгиева
215 Руслан Владков Влаев
216 Йорданка Калистратова Тодорова
217 Марийка Петрова Драганова
218 Генка Маркова Бумбалова
219 Иван Ангелов Христов
220 Николина Димитрова Бабачева
221 Мартин Стелиянов Тончев
222 Анелия Петрова Кокошарова
223 Деян Петров Ковачев
224 Величка Радева Петрова
225 Александър Янчев Калчев
226 Иван Стойчев Ставрев
227 Фида Стоянова Петринска
228 Малинка Станкова Желева
229 Костадинка Георгиева Аврамова
230 Иванка Иванова Русева
231 Мария Христова Желева
232 Стоян Стоянов Павлов
233 Николай Светлозаров Гочев
234 Мария Пламенова Топалова
235 Стоянка Янева Димитрова
236 Ана Живкова Колева
237 Златка Колева Русева
238 Веселин Стефанов Иванов
239 Тодор Павлов Тодоров
240 Георги Иванов Косев
241 Драгомир Пачков Пачков
242 Галина Драганова Пачкова
243 Костадин Георгиев Попадиин
244 Таня Борисова Савова
245 Пенка Димитрова Антонова
246 Жечо Вълчев Стоянов
247 Маргарита Димитрова Митева
248 Таньо Иванов Марковски
249 Кера Петрова Русева
250 Георги Иванов Аламуров
251 Огнян Василев Къчев
252 Георги Стефанов Харалампиев
253 Стойка Стоева Ковачева
254 Стоян Тодоров Мечев
255 Веска Трифонова Шакарян
256 Диян Петков Иванов
257 Веселин Георгиев Тодоров
258 Минчо Димитров Костов
259 Жени Георгиева Кръстева
260 Орхан Енвер Еюб
261 Юлия Борисова Тунчева
262 Еню Стоянов Раличков
263 Добринка Атанасова Бояджиева
264 Милена Николова Проданова
265 Донка Георгиева Гочева
266 Анелия Райчева Петкова
267 Диан Димитров Даскалов
268 Бисерка Иванова Стоянова
269 Деньо Стоянов Вълчев
270 Нели Иванова Танчева
271 Юлия Кацарова Бешевлиева
272 Светлан Димов Стоянов
273 Олег Младенов Николов
274 Иван Венциславов Кючуков
275 Петър Сълев Петров
276 Русин Владимиров Борисов
277 Стефка Драганова Христова
278 Стефка Златева Ковачева
279 Желязко Илиев Желязков
280 Кирил Младенов Николов
281 Димитър Пеев Георгиев
282 Саша Гранцер Цекова
283 Иван Пламенов Начков
284 Конда Иванов Кондов
285 Цанка Иванова Иванова
286 Паунка Христова Христова
287 Дешпина Димитрова Илиева
288 Славка Георгиева Вълчинова
289 Пламенка Николаева Венкова
290 Иван Илиев Илиев
291 Иванка Георгиева Павлова
292 Георги Стоянов Димитров
293 Алдин Русев Михайлов
294 Сийка Стефанова Папазова
295 Евгения Димитрова Тодорова
296 Калин Миланов Гьошков
297 Емил Николов Иванов
298 Наско Маринов Георгиев
299 Тодор Иванов Тодоров
300 Бойко Христов Боев
301 Ивелин Тодоров Тодоров
302 Калинка Иванова Димитрова
303 Стоян Русев Атанасов
304 Матей Петров Ванков
305 Ивайло Владимиров Гьондеров
306 Христо Петров Янчев
307 Петър Кръстев Цветанов
308 Мария Панайотова Алексиева
309 Величка Димитрова Захариева
310 Цветанка Николова Янкова
311 Добринка Андреева Стефанова
312 Ирена Андреева Георгиева
313 Станка Денева Николова
314 Марин Димитров Цветков
315 Росица Янкова Малчева
316 Йонка Денчева Янкова
317 Родина Рачева Орманова
318 Маруся Рафаилова Баева
319 Мария Ненова Ненова
320 Йорданка Василева Юнакова
321 Галина Тодорова Занкова
322 Валентина Кръстева Бочева
323 Роза Любенова Стоева
324 Таня Николаева Петрова
325 Атанас Иванов Гюмюшев
326 Петър Янчев Петров
327 Станка Николова Димитрова
328 Георги Василев Василев
329 Велислав Димитров Калчев
330 Георги Маринов Илиев
331 Стилиян Ангелов Кърджилов
332 Тони Славчева Дражева
333 Иванка Тодорова Дражева
334 Виктор Славчев Дражев
335 Младен Григоров Стоилов
336 Бонка Димитрова Стоянова
337 Явор Жеков Златев
338 Боян Петров Боянов
339 Ивайло Николаев Чебаев
340 Комна Желязкова Митева
341 Христо Славов Иванов
342 Мирослава Симеонова Минчева
343 Магдалена Антонова Парчева
344 Христо Димитров Ямандиев
345 Добринка Лозанова Ганева
346 Димитър Божидаров Наумов
347 Траян Димитров Христов
348 Димитър Христов Тодоров
349 Георги Димитров Георгиев
350 Васил Банчев Радев
351 Пламен Петров Георгиев
352 Мария Динкова Пискова
353 Ивелина Иванова Камбурова
354 Ивелина Илиева Йорданова
355 Снежанка Иванова Митева
356 Благомир Любенов Дочев
357 Валентин Иванов Иванов
358 Боряна Огнянова Боянова
359 Катя Недялкова Атанасова
360 Нела Вълчева Никифорова
361 Николай Върбанов Николов
362 Райна Андреева Николова
363 Злати Рачев Златев
364 Мария Димитрова Иванова
365 Катерина Влаева Йорданова
366 Ана Кънчева Костадинова
367 Иван Стефанов Маринов
368 Иван Найденов Кръстев
369 Марушка Йорданова Анева
370 Русанка Добрева Жекова
371 Иванка Добрева Божилова
372 Маргарита Иванова Дойнова
373 Анета Иванова Иванова
374 Йорданка Иванова Костадинова
375 Нено Гетов Ценов
376 Вихър Константинов Лилов
377 Александра Огнянова Николова
378 Чавдар Христов Велев
379 Емилия Емилова Цанева
380 Таня Анчева Цанева
381 Тодор Илиев Божинов
382 Константин Ангелов Лилов
383 Мадлен Кирилова Стоянова
384 Николинка Димитрова Георгиева
385 Деян Илиев Дойчев
386 Васил Милков Василев
387 Желязка Кирилова Демирева
388 Марин Андреев Куртев
389 Стоян Ничев Стоянов
390 Тодорка Христова Радоева
391 Галина Михайлова Йорданова
392 Неделчо Ангелов Колев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения