Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 272-ЕП
София, 8 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Бедрие Яшар Газиюмер – като председател на Общинския съвет на ПП „Движение за права и свободи“, Черноочене, срещу решение № 18-ЕП/30.04.2019 г. на РИК в Девети район – Кърджалийски

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба, подадена от Бедрие Яшар Газиюмер като председател на Общинския съвет на ПП „Движение за права и свободи“, срещу решение № 18-ЕП/30.04.2019 г. на РИК в Девети район – Кърджалийски, с което са назначени съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в Девети район – Кърджалийски на територията на община Черноочене.

Жалбата е постъпила чрез РИК в Девети район – Кърджалийски, с вх. № ЕП-15-29/2/07.05.2019 г., заедно с цялата преписка.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на посоченото решение, тъй като по направеното предложение на ПП „ДПС“ за съставите на СИК в община Черноочене от 38 лица са назначени 37, което според жалбоподателя е грубо нарушение на закона. Твърди се, че в СИК № 093500021, находяща се в с. Комунига, община Черноочене, не е назначена предложената от ПП „ДПС“ Виждан Исмет Сюлейман въпреки своевременно направеното от партията предложение и одобрената от РИК – Кърджали численост на съставите на СИК. Твърди се, че от обжалваното решение на РИК – Кърджали не става ясно на какво законово основание и поради какви причини се отнема член на СИК от ПП „ДПС“ в полза на друг политически субект.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложената преписка от РИК – Кърджали, приема за установено следното:

Жалбата е допустима, подадена е в срока, предвиден в чл. 73, ал. 1 ИК, и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Девети район – Кърджалийски. Разгледана по същество, жалбата се явява основателна.

Видно от протокол за проведените консултации при кмета на община Черноочене е, че не е постигнато съгласие относно назначаване съставите на СИК на територията на община Черноочене. В консултациите са участвали ПП „ГЕРБ“, коалиция „БСП за България“, партия „ДПС“, партия „ВОЛЯ“, и коалиция „ББЦ, ВМРО – БНД“.

С решение № 18 от 30.04.2019 г. РИК в Девети район – Кърджалийски е назначила съставите на 38 избирателни секции съгласно поименен списък – приложение № 1 към решението. От същото се установява, че общият брой назначени лица в СИК от партия „ДПС“ са 37 и че лицето Виждан Исмет Сюлейман не е назначена за член на СИК въпреки направеното надлежно предложение от партията.

От направеното предложение на ПП „ДПС“ за поименен състав на СИК на територията на община Черноочене се установява, че за СИК № 093500021 са предложени лицата Виждан Исмет Сюлейман и Фатмегюл Исмаил Мустафа. Видно от предложението на коалиция „БСП за България“ за поименния състав на СИК № 093500021 е, че са направени предложения за две лица, а РИК в Девети район – Кърджалийски е назначила три лица от квотата на коалицията.

Районна избирателна комисия с мотиви за нарушение на решение № 8-ЕП от 13.04.2019 г. на РИК в Девети район – Кърджалийски и чл. 92, ал. 4 ИК относно броя и разпределението на СИК на територията на общината, които е установила в 19 от общо 38 секции на територията на общината, е назначила съставите на СИК на територията на община Черноочене. Централната избирателна комисия установи, че при назначаването им РИК – Кърджали незаконосъобразно е намалила полагащия се на ПП „ДПС“ брой членове в съставите на СИК в община Черноочене, като не е назначила предложения от ПП „ДПС“ член за състава на СИК № 093500021. Вместо това РИК – Кърджали е назначила за член на СИК № 093500021 лице от квотата на коалиция „БСП за България“, без да има направено предложение от коалицията за трети член в състава на тази секция.

Централната избирателна комисия счита, че РИК – Кърджали е следвало да назначи съставите на СИК по направените предложения на партиите и коалициите съобразно полагащия им се брой членове за територията на община Черноочене и при спазване на императивните изисквания на ИК.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 18-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Девети район – Кърджалийски е неправилно и незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено в частта му относно назначаване съставите на СИК № 093500021, с. Комунига, училището, и № 093500016, с. Пчеларово, читалището.

В СИК № 093500021 следва да бъде назначена за член Виждан Исмет Сюлейман съгласно направеното предложение от ПП „ДПС“, вместо назначената за член на СИК – Росица Николова Цветкова, за която коалиция „БСП за България“ е направила предложение да бъде назначена в СИК № 093500016. В СИК № 093500016 – Росица Николова Цветкова следва да бъде назначена на мястото на Щеринка Трендафилова Дойчева, която е предложена за член от ПП „ГЕРБ“ като допълнителна бройка от квотата на партия „ГЕРБ“.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 18-ЕП/30.04.2019 г. на РИК в Девети район – Кърджалийски в частта му относно назначаване съставите на СИК № 093500021, с. Комунига, училището, и № 093500016, с. Пчеларово, читалището.

ВРЪЩА преписката на РИК в Девети район – Кърджалийски за ново произнасяне по назначаването на СИК № 093500021, с. Комунига, училището, № 093500016, с. Пчеларово, читалището, и № 093500016 в община Черноочене при спазване указанията в обстоятелствената част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения