Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2719-МИ/НР
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Елисавета Кехайова – вр.и.д. кмет на община Кърджали срещу решение № 151 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № МИ-06-631 от 21.10.2015 г. от Елисавета Кехайова – вр.и.д. кмет на община Кърджали срещу решение № 151 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кърджали. С обжалваното решение ОИК – Кърджали, на основание чл. 87, ал.1 от ИК е променила адреса на избирателна секция № 120 в с. Кобиляне.

Към жалбата са приложени – препис извлечение от протокол № 8 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 23.09.2015 г. за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Кърджали, Заповед № 866 от 04.09.2015 г. на кмета на община Кърджали за образуване на избирателните секции на територията на община Кърджали и за определяне на тяхната номерация, обхват и адреси.

Жалбоподателят счита, че решение № 151 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кърджали, е незаконосъобразно, тъй като със същото ОИК – Кърджали е изменила заповед № 866/04.09.2015 г. на кмета на община Кърджали, която не е оспорена и е влязла в законна сила. В жалбата се навеждат и доводи, че решение № 151/20.10.2015 г. не е мотивирано, както и, че изменението на адреса на избирателните секции е извън правомощията на ОИК, поради което същото е и нищожно.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със жалбата и приложените към нея доказателства, приема за установено следното:

Със заповед № 866/04.09.2015 г. на кмета на община Кърджали на основание чл. 8, ал. 2 и 6 от ИК са образувани 169 избирателни секции на територията на община Кърджали. С посочената заповед кмета в рамките на своите правомощия е определил и обхвата и адресите на образуваните секции. Заповед № 866/04.09.2015 г., не е била обжалвана, влязла е в сила и представлява стабилен административен акт.

По силата на чл. 8, ал. 4 от ИК обжалването на заповедта на кмета за образуване на избирателните секции подлежи на обжалване пред ОИК по реда на чл. 88 от ИК. Това правомощие на ОИК да се произнесе по законосъобразността и целесъобразността на заповедта на кмета не дава основание ОИК – Кърджали да изменя заповед № 866/04.09.2015 г. след срока на обжалване и по собствена преценка. Такива правомощия не са предоставени на ОИК и по чл. 87, ал. 1 от ИК.

С оглед на липсата на правомощия на ОИК да изменя заповедта на кмета за образуване на избирателните секции на територията на общината, както и техният обхват и адрес, ОИК – Кърджали е приела нищожно решение.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 151 от 20.10.2015 г. на ОИК – Кърджали.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения