Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2717-МИ
София, 18 юни 2013 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 5, чл. 242, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 280 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

1. Избирателният списък и допълнителният избирателен списък, както и приложенията към тях (декларации и удостоверения), списъкът на заличените лица, които не могат да бъдат дописвани, и списъкът за допълнително вписване на придружители, се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК № ..................." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ1). Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и се подписва от всички членове на СИК/ПСИК. ПЛИКЪТ НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!

2. Попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ! ОТ ПРОТОКОЛА ВНИМАТЕЛНО СЕ ОТДЕЛЯ ЧЕТВЪРТИЯТ ЕКЗЕМПЛЯР И СЕ ПОСТАВЯ НА ВИДНО МЯСТО ПРЕД СЕКЦИЯТА. Трите екземпляра от протокола, предназначени съответно за ЦИК, ОИК и общинската администрация, неразпластени, се поставят в отделен незапечатан плик.

3. Неизползваният (непопълнен) протокол, сгрешеният протокол (ако има такъв), протоколът за предаване и приемане на книжа и материали за съответния частичен или нов избор за общински съветници

и/или кметове, съставен в деня преди изборния ден (Приложение № 131 от изборните книжа), както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) се поставят в отделен плик, който НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА И НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА. Върху плика се поставя надпис „протоколи на СИК №......." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ). След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към ОИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от ОИК в този плик се поставя и екземплярът на протокола на СИК/ПСИК за общинската администрация. Пликът се запечатва от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при приемане на книжата и материалите на СИК/ПСИК от тази комисия.

4. Печатът на СИК/ПСИК от първи тур в случай, че се произвеждат само избори за кметове или едновременно избори за общински съветници и кметове, се поставя в отделен плик, който се запечатва и подписва от членовете на СИК/ПСИК и се предава на ОИК за осигуряване гласуване при евентуален втори тур.

ВНИМАНИЕ: ПЛИКЪТ С ПЕЧАТА СЕ ЗАПЕЧАТВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКЛЮЧИ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ!

На втори тур на изборите за кметове и на първи тур в случаите, когато се произвеждат само избори за общински съветници печатът на СИК/ПСИК се поставя в отделен плик и се запечатва, след като е приключило копирането и подпечатването на протоколите и пликът с печата се прибира в торбата по т.5.

5. След приключване на гласуването и преди установяване на резултатите СИК/ПСИК ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА опакованите в отделни пакети бюлетини и неизползвани декларации, надписани, както следва:

5.1. пакет „Неизползвани бюлетини";

5.2. пакет „Недействителни бюлетини по чл. 180 и 181 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 201, ал. 3 от ИК";

5.3. унищожени от СИК/ПСИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин;

5.4. неизползвани декларации.

6. След установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК поставя в торбата:

6.1. черновата на протокол на СИК/ПСИК;

6.2. пакет „Действителни бюлетини";

6.3. пакет „Недействителни бюлетини";

6.4. печата на СИК/ПСИК в случаите на произвеждане единствено на избори за общински съветници или на втори тур при произвеждане на избори за кмет на община или кмет на кметство. ПЕЧАТЪТ СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК, КОЙТО СЕ ЗАПЕЧАТВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКЛЮЧИ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ!

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПЪРВИ ТУР НА ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЛИКЪТ С ПЕЧАТА ОСТАВА ИЗВЪН ТОРБАТА И СЕ ПРЕДАВА НА ОИК.

6.5. протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК;

6.6. приемно-предавателния протокол за избирателния списък;

6.7. списъците за вписване на застъпници, наблюдатели, представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, списъка за вписване на лицата, получили копия от протокола на СИК/ПСИК.

7. Останалите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и др., НЕ СЕ ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

8. Торбата с книжата по т. 5 и 6 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Частичен/Нов избор за общински съветници/кмет на община ......./кмет на кметство......... на ...........г." и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде направен и с маркер.

 

II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК/ПСИК И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СИК/ПСИК НА ОИК. ПРЕДАВАНЕ НА ЗАПЕЧАТАНИТЕ ТОРБИ ОТ СИК/ПСИК НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 242, АЛ. 7 от ИК

 

9. След опаковането на бюлетините и останалите книжа и запечатването на торбите председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии или коалиции от партии, предоставят на ОИК:

- избирателните списъци, заедно с приложенията към тях (пликът по т. 1).

- неразпластения протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (по т. 2 по-горе) без четвъртия екземпляр, залепен пред секцията;

- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за съответния частичен или нов избор за общински съветници и/или кметове, съставен в деня преди изборния ден, както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) (пликът по т. 3 по-горе);

- пликът с печата на СИК/ПСИК, на първи тур, когато се произвеждат избори за кмет на община или кмет на кметство.

Транспортът и охраната се осигуряват от съответната общинска администрация и МВР.

10. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от ОИК, като двата екземпляра от него, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, а третият екземпляр се връща на СИК/ПСИК. Общинската избирателна комисия връща на СИК/ПСИК втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за съответния частичен или нов избор за общински съветници и/или кметове, съставен в деня преди изборния ден, както и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) след сверяване на фабричните номера. Документите се прибират обратно в плика.

11. Членовете на СИК/ПСИК по т. 9 предават на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК запечатаната торба с бюлетини и други книжа и материали и плика, съдържащ третия екземпляр от протокола на СИК за установяване на изборните резултати, втория формуляр от протокола на СИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжа и материали за съответния частичен или нов избор за общински съветници и/или кметове и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи). Пликът се запечатва в присъствието на поне 3 членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, представители на различни партии и коалиции от партии или двама представители на различни политически партии и коалиции от партии и на представителя на общинската администрация и се съставят и подписват два броя протоколи - протокол по образец Приложение № 70 от изборните книжа за произвеждане частични и нови избори за общински съветници и/или кметове и протокол по образец Приложение 1 към настоящото решение.

12. При предаването на торбите се проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК/ПСИК по т. 9, завързва се по начина, указан в т. 8, като състоянието й и намерените в нея изборни книжа се описват в протокол по образец приложение № 2 от настоящото решение. ОПАКОВАНИТЕ ОТ СИК/ПСИК БЮЛЕТИНИ И ПЛИКОВЕ НЕ СЕ ОТВАРЯТ ИЛИ РАЗКЪСВАТ!

13. СИК/ПСИК следва да извърши предаването на изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на първи тур на съответния нов или частичен избор за общински съветници и/или кметове, съответно до 24 часа от приключване на втори тур, ако се произвежда такъв.

14. До 3 дни след изборния ден избирателните списъци и останалите списъци в плика по т. 1 се предават от ОИК на упълномощен представител на ГД „ГРАО". След извършване на проверките от ГД „ГРАО" списъците се предават на изрично упълномощени представители на ОИК за поставяне в помещенията по т. 15, в които се съхраняват изборните книжа и материали, за което се съставя протокол.

 

III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 

15. Запечатаните торби с книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и/или  кметове се съхраняват в помещението, където се съхраняват торбите от произведените общи избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В това помещение следва да бъде осигурено разделното съхраняване на торбите и пликовете от новите или частичните избори от тези от общите избори за общински съветници и кметове от 23 октомври 2011 г., така че да се избегне смесването и объркването им. В случай че помещението, използвано за съхранение на торбите от произведените общи избори, е запълнено, не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден за съответния нов или частичен избор кметът на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет със заповед определя ново помещение за съхраняване на изборните книжа и материали. Помещението се запечатва с лента с подписите на всички членове на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК и се подпечатва с печата на комисията.

16. След приключване на І тур на съответния нов или частичен избор за общински съветници и/или кметове и приемането от всички СИК/ПСИК на територията на съответната община/район за градовете с районно деление, на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали и след заключване и запечатване на помещението и подпечатване на лентата комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК приключва мандата си за първи тур и предава на съответната ОИК восъчния си печат. В деня на произвеждане на евентуален втори тур, упълномощени с решение на ОИК нейни представители предават обратно на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК ключа от помещението и восъчния печат за изпълнение на функциите й по чл. 242, ал. 7 и ал. 8 от ИК. След приемане на книжата и материалите от втори тур и заключване и запечатване на помещението по реда на първото изречение на настоящата точка, комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК приключва мандата си за втори тур и предава на ОИК ключа и восъчния си печат.

17. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на всички представители на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до приключване на мандата й на първи/съответно втори тур на съответния нов или частичен избор, а в периода между двата тура и впоследствие в присъствието на поне 3 членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент и определени с решение на ОИК, и във всички случаи в присъствието на определено със заповед на кмета на общината/района, съответно временно изпълняващия длъжността кмет служебно лице от общинската/районната администрация. След всяко отваряне на помещенията/помещението, то задължително отново се заключва и запечатва с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК, който се съхранява от ОИК след приключване на мандата на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК.

18. За всяко отваряне на помещението и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него, се съставя протокол в два екземпляра (един за ОИК и един за представителя на общинската администрация), в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица, които вписват и качеството, в което присъстват. 

19. ОИК следва с решение да определи поне 3 от своите членове, предложени от различни парламентарно представени партии или коалиции от партии или партии, имащи представители в Европейския парламент, които  в срок от 24 часа от връщане от ГД „ГРАО" при МРРБ на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, следва да разпечатат помещението за съхранение на книжата в присъствието на представител на общинската администрация, да поставят избирателните списъци и декларации в помещенията. След това помещението се запечатва по реда на т.17 и т.18. За това разпечатване на помещението не е необходимо допълнително решение на Централната избирателна комисия.

20. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението, отразено в протокол, до следващите общи избори за общински съветници и кметове, след което ги предава в архив.

21. Екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК се поставят в помещението/ята по т. 15 преди запечатването им.

23. Ключът от помещенията по т. 15, където се съхраняват запечатаните книжа и материали, се държи от комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК до изтичане на мандата й на първи, съответно втори тур на изборите, а след това се предава на съответната общинска избирателна комисия.

24. Настоящото решение отменя Решение №1573-МИ от 12.01.2012 г. и се прилага за опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори  за общински съветници и кметове след датата на приемането му.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини/райони.

Копие от решението да се осигури от общинските/районните администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от ОИК на СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа и материали.


1 АА е номерът на областта, ВВ е номерът на общината, СС е номерът на района в градовете с районно деление - за останалите населени места се записва 00, ХХХ е номерът на секцията в общината.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения