Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2716-МИ
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Маринов Каракашки – представител на БСП и МК „За промяна“, против решение № 283 от 16.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Иван Маринов Каракашки – представител на БСП и МК „За промяна“, против решение № 283 от 16.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил, с което е оставена без уважение негова жалба № 179/14.10.2015 г.

Жалбата е подадена чрез ОИК – Кюстендил до Централната избирателна комисия и е постъпила с вх. № МИ-10-346/20.10.2015 г. Прави се оплакване за необоснованост, немотивираност и незаконосъобразност на обжалваното решение на ОИК – Кюстендил, с което първоначалният му сигнал, наречен жалба, описана по-горе, е оставена без уважение и се иска от Централната избирателна комисия да го отмени и да постанови свое решение, с което да се произнесе по същество, или при условията на алтернативност да задължи ОИК да извърши предвидените в закона действия за установяване на описаните в първоначалния сигнал обстоятелства. В подкрепа на искането се навеждат  доводи за това, че ОИК – Кюстендил не е извършила цялостна фактическа проверка и се е произнесла по фактически неизяснен случай.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

На Централната избирателна комисия беше предложено следното решение:

„Централната избирателна комисия, след като се запозна с оплакванията в жалбата и с надлежно окомплектованата преписка от ОИК – Кюстендил по случая, намира случая за изяснен от фактическа страна и намира за установено следното:

Жалбоподателят в настоящото производство е сезирал първоначално ОИК – Кюстендил с жалба, а по същество сигнал, описана по-горе, за извършено нарушение по чл. 168, ал. 3 на Изборния кодекс от страна на кандидата за кмет на Кюстендил Петър Георгиев Паунов, изразяващо се в това, че последният използва кабинета си в община Кюстендил, за да агитира в своя полза граждани и бизнесмени. В сигнала се иска да бъдат изискани записите от камерите в община Кюстендил от започване на предизборната кампания до настоящия момент, за да се установи истинността на твърдението. Не се сочат и не се прилагат други доказателства освен направеното по същество доказателствено искане.

Общинската избирателна комисия – Кюстендил е разгледала по същество сигнала и се е произнесла със свое решение № 259 от 14.10.2015 г., с което е възложила на председателя на ОИК – Кюстендил да извърши проверка на дадения сигнал и да докладва за резултатите от нея.

В изпълнение на това решение председателят е изискал от кмета на община Кюстендил незабавно да представи записи от охранителните камери, поставени в административната сграда на общината, за периода от 25 септември 2015 г. до 14 октомври 2015 г.

Видно от приложената преписка е последвал отговор от вр.и.д. кмет на община Кюстендил, с който уведомява ОИК – Кюстендил, че охранителните камери в общината нямат записващо устройство. Впоследствие ОИК – Кюстендил се е произнесла с обжалваното решение № 283 от 16.10.2015 г., с което оставя сигнала без уважение като неоснователен и неподкрепен с доказателства.

Решението е взето при наличие на изискуемия от закона кворум, а по същество се явява законосъобразно.

Централната избирателна комисия не споделя доводите, обективирани в жалбата до нея, че ОИК е следвало да изисква нормативни, административни и вътрешноведомствени документи, заповеди, наредби, правилници и други, касаещи работата с техническите средства. Главният факт, който е следвало да бъде установен, е дали кандидатът за кмет на община Кюстендил действително е използвал кметския кабинет за провеждане предизборна агитация. Този факт не е установен нито от жалбоподателя, който не сочи никакви доказателства в тази насока, нито от извършената служебна проверка. При така изяснената фактическа обстановка обжалваното пред ЦИК решение на ОИК – Кюстендил следва да се остави в сила като законосъобразно, а жалбата, подадена срещу него, да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана.“

При обсъждането на предложеното решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че жалбата следва да се уважи.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от Иван Маринов Каракашки – представител на БСП и МК „За промяна“, против решение № 283 от 16.10.2015 г. на ОИК – Кюстендил. От присъстващите в залата 14 членове на комисия за решението гласуваха 9 членове – Ем. Христов, Р. Цачев, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, М. Бойкинова, И. Алексиева, Т. Цанева и М. Сюлейман и против проекта на решение гласуваха 5 – Р. Сидерова, А. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова и С. Солакова.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения