Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2714-МИ
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Христов Георгиев – общински организационен секретар на партия „ГЕРБ“, срещу решение № 212-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-335 от 17.10.2015 г. от Георги Христов Георгиев – общински организационен секретар на партия „ГЕРБ“, срещу решение № 212-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг, с което задължава вр.и.д. кмет на община Червен бряг да бъдат премахнати незабавно агитационни материали, поставени в нарушение на Заповед № РД-09-491 от 24.09.2015 г. на кмета на община Червен бряг във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. Преписката по жалбата в оригинал е получена в ЦИК на 19 октомври 2015 г.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект на решение:

„При извършената проверка относно редовността на жалбата, Централната избирателна комисия констатира, че жалбата е подписана и подадена от Георги Христов Георгиев, който не разполага с представителна власт пред ЦИК. В представените документи за упълномощаване, лицето подало жалбата пред ЦИК е упълномощено с права да представлява партията пред ОИК и секционни избирателни комисии на територията на община Червен бряг, както и да подава, подписва и получава всякакви документи, свързани с подготовката, провеждането и приключването на предизборната кампания пред ОИК на територията на община Червен бряг. В предоставеното пълномощно с № 532 от 17.08.2015 г. и приложено към жалбата, към момента на подаването й не са дадени правомощия Георги Христов Георгиев да оспорва действия и решения на ОИК, както и да подава жалби от името на партия „ГЕРБ“ пред ЦИК. На подателя на жалбата Георги Христов Георгиев е указано по телефона на 19.10.2015 г. в 18.06 часа да представи пред ЦИК доказателства във връзка с правомощия за подаване на жалба пред ЦИК. Към настоящия момент констатираната нередовност не е отстранена.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че жалбата следва да се разгледа по същество.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от Георги Христов Георгиев – общински организационен секретар на партия „ГЕРБ“ срещу решение № 212-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Червен бряг. От присъстващите в залата 14 членове на комисия за проекта гласуваха 8 членове – Р. Сидерова, Р. Матева, А. Андреев, К. Нейкова, С. Солакова, И. Алексиева, М. Мусорлиева и Т. Цанева и против проекта на решение гласуваха 6 –Г. Баханов, Й. Ганчева, Ем. Христов, Р. Цачев, М. Златарева и М. Бойкинова.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения