Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2711-МИ
София, 21 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Димитров Попов – независим кандидат за кмет на община Пазарджик, срещу решение № 200-МИ от 18.10.2015 г. на ОИК – Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1438 от 19.10.2015 г. чрез ОИК – Пазарджик, до Централната избирателна комисия от Тодор Димитров Попов – независим кандидат за кмет на община Пазарджик, срещу решение № 200-МИ от 18.10.2015 г. на ОИК – Пазарджик .

Жалбата е подадена в срок и разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение ОИК – Пазарджик е уважила жалба с вх. № 11-ЖЦ от 17.10.2015 г., постъпила от МК „Благо Солов в съюз за Пазарджик“, и е постановила спиране излъчването на предизборен клип на Тодор Димитров Попов по регионална телевизия „Телекабел“. Основанията за това са, че в предизборния клип били заснети кадри на деца. Твърди се, че с това е била нарушена разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето, респективно чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс относно „добрите нрави“.

След като изгледа предизборния клип на Тодор Димитров Попов и се запозна с всички приложени към жалбата доказателства, Централната избирателна комисия счита за изяснено следното:

В обжалваното решение са изброени пет кадъра от клипа, в които се твърди, че участват деца – първи кадър (3-та секунда) е заснет общ кадър от детска площадка, от който не е възможно да се идентифицира персонално лице на дете, поради отдалечеността и бързината на кадъра. Видно е, че се заснема детска площадка. Във втори кадър (8-ма секунда) са заснети хора, сред които майка с количка, която се разхожда в парка, изцяло възобновен и реконструиран. В трети кадър (10-та секунда) е заснето момче на видима възраст над 18 години. Четвърти кадър (11-та секунда) е заснето момиченце на люлка, като към преписката е приложено изричното писмено съгласие на родителите за участието му в клипа. Пети кадър (13-та секунда) също е заснето момиче, като към преписката също е прикрепено съгласие на родителите за участие на детето в материала. Действително нормата на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето не представлява императивна забрана, а норма, която постановява правото на защита, ако такава е необходима. Препратката, която ОИК – Пазарджик прави, към чл. 183, ал. 4, предл. последно от ИК, касаещо „добрите нрави“, Централната избирателна комисия не счита, че отразяването на хора и деца на фона на реконструирани паркове и градини, представлява нарушение на тези нрави .

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 200-МИ от 18.10.2015 г. на ОИК – Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения