Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 271-ЕП
София, 8 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“АД

С вх. № ЕП-20-222/07.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 179 ИК от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД. Към сигнала е приложен запис на 1 брой електронен носител, съдържащ два материала - предизборна агитация на ПП „ВМРО – БНД“ във времевия диапазон от 9:39:57 до 9:40:24 ч. на 6 май 2019 г., и предизборна агитация на ПП „Воля-Българските родолюбци“ във времевия диапазон от 23:19:33 до 23:20:05 ч. на 6 май 2019 г. предоставени за разпространение в програма „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“ от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД.

Централната избирателна комисия след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

В телевизионните материали, които безспорно имат характер на предизборни агитационни материали, представени са в рубрика „Избори за Европейски парламент“ на „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“ и носят задължителния атрибут на предизборно послание, съдържащо предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. И в двата материала липсва означението, че те са платена форма на отразяване на предизборната кампания на политическите партии и коалиции.

От извършената проверка на страницата на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД се установи, че са публикувани сключени договори с ПП ВМРО БНД със срок на излъчване от 26.04.2019 г. - 06.05.2019 г., както и с КП „ВОЛЯ –Българските Родолюбци“ със срок 26.04.2019 г. - 24.05.2019 г. по силата на чл. 179 ИК задължение на доставчика на медийни услуги е да отделя чрез звуков или аудио-визуален знак платените форми на отразяване на предизборна агитация на партиите, коалициите и независимите кандидати. От предоставените предизборни агитационни материали е видно, че това изискване не е спазено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 179, чл. 474, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл.179 ИК по отношение на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6 за излъчване на предизборен видеоматериал по програма „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“, представляващ предизборна агитация на ПП „ВМРО – БНД“ във времевия диапазон от 9:39:57 до 9:40:24 ч. на 6 май 2019 г., и предизборна агитация на ПП „ВОЛЯ - Българските Родолюбци“ във времевия диапазон от 23:19:33 до 23:20:05 ч. на 6 май 2019 г., които не са отделени чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Вяра Константинова Анкова и Николай Стефанов Андреев в качеството им на изпълнителни директори на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения