Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2707-МИ
София, 7 юни 2013 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници в нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 33, ал. 1, т. 19, т. 19а и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 101, чл. 102, чл. 133, ал. 1, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 248, ал. 2 и чл. 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват интересите им пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице,  което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден, като общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. При произвеждане на избори за общински съветници и кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция от партии, могат да бъдат представлявани общо от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден за всички видове избори.

3. Застъпниците се регистрират в съответната ОИК до деня, предхождащ изборния ден, по предложение по образец (Приложение № 124 от изборните книжа), подписано от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато предложението и списъкът се подписват от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно. Предложението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението задължително се представя списък по образец (Приложение № 124 от изборните книжа) на хартиен носител в два екземпляра и на електронен носител. В случаите, когато предложението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и заверено копие  на съответното пълномощно.

4. Предложението се завежда във Входящия регистър на предложенията за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в нови и частични избори за общински съветници и кметове съгласно образеца на страница първа от същия (Приложение № 127 от изборните книжа).

5. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в съответния район могат да подават допълнително второ или следващо предложение за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в съответния изборен район. Предложението следва да отговаря на изискванията по т. 3 от настоящото решение. Същото се завежда във Входящия регистър на предложенията за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в нови и частични избори за общински съветници и кметове съгласно образеца на страница втора от същия (Приложение № 127 от изборните книжа).

6. Общинската избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните застъпници по образец (Приложение № 126 от изборните книжа).

7. Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да регистрира застъпници, които да заместват застъпници, регистрирани по реда на т. 3 и 5. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният по този ред застъпник замества застъпник, който не се яви в изборния ден или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция от партии или инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден.

8. Заместващите застъпниците се регистрират в съответната ОИК както преди, така и в изборния ден по предложение по образец (Приложение № 125 от изборните книжа), подписано от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато предложението и списъкът се подписват от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно. Предложението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението задължително се представя списък по образец (Приложение № 125 от изборните книжа) на хартиен носител в два екземпляра и на електронен носител. В случаите, когато предложението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно.

9. Предложението по т. 8, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда във Входящия регистър на предложенията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници в нови и частични избори за общински съветници и кметове съгласно образеца на страница трета от същия (Приложение № 127 от изборните книжа).

10. С решението на ОИК за регистрация на заместващия застъпник се заличава регистрацията на заместения застъпник.

11. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на заместващия застъпник (Приложение № 129 от изборните книжа), в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник е обезсилено.

12. Избирателната секция, посочена в удостоверението на застъпника (Приложение № 126 или Приложение № 129 от изборните книжа) не може да се променя.

13. В изборния ден застъпникът предава удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и го прилага към списъка за вписване на застъпниците (Приложение № 110 от изборните книжа). Удостоверението е неразделна част от списъка.

14. Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет, издигнала кандидатска листа в съответния район извън общия брой застъпници по т. 2 може да подаде предложение за регистрация на един застъпник по реда на т. 3, който да представлява кандидатската листа само пред ОИК, като може да присъства на заседанията на ОИК и да получи ксерокопие на протокола на ОИК по чл. 248, ал. 2 от ИК. Този застъпник може да бъде заместен само веднъж по реда на т. 8.

15. На застъпника, регистриран по реда на предходната точка, се издава удостоверение (Приложение № 126 от изборните книжа), в което вместо номера на секцията се вписва наименованието на общинската избирателна комисия, пред която застъпникът осъществява правомощията си.

16. Общинската избирателна комисия води регистър на застъпниците по кандидатски листи (Приложение № 127 или Приложение № 128 от изборните книжа), който публикува на интернет страницата си.

17. Застъпникът в ОИК има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция от партии или инициативен комитет в съответния район и да представлява техните интереси пред съответната общшинска избирателна комисия, държавните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на съответната общинска избирателна комисия, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседание на общинската избирателна комисия може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет, регистриран по реда на т. 14;

в) да получи срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на ОИК протокол с резултатите от гласуването в съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в ЦИК. Подписаният протокол се ксерокопира в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил ксерокопието, се вписват от общинската  избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол (Приложение № 106 от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на ОИК.

18. Застъпникът в СИК има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция от партии или инициативен комитет в съответния район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните органи и обществените организации извън случаите по т. 17, букви „б" и „в";

б) да присъства в изборното помещение на съответната секция при откриване на изборния ден;

в) да присъства в изборното помещение на съответната секция по време на гласуването, без да пречи на гласуването;

г) да присъства в изборното помещение на съответната секция при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като му се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;

д) да получи срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в ОИК. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК (Приложение № 107 от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на СИК.

19. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, прекратяването е в сила и за неговите застъпници.

20. Застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

21. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Обозначителният знак (бадж) за наблюдатели е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано ЗАСТЪПНИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

22. Застъпниците не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

23. Отказът на ОИК за регистриране на застъпник или издаване на удостоверение може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения