Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2706-МИ
София, 7 юни 2013 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 и т. 26 във връзка с чл. 20а, чл. 26, ал. 1, т. 21б, чл. 29, ал. 1, т. 17, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 49, ал. 2, чл. 101б, чл. 137б, ал. 4 и 5, чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 2, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 239, ал. 2, § 1, т. 13 и 18, чл. 280 и 284 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Наблюдатели по смисъла на § 1, т. 18 от ДР на Изборния кодекс са:

а) поканени чрез Министерството на външните работи представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и движения, както и лица, посочени от партии и коалиции от партии, участващи в нови и частични избори за общински съветници и кметове;

б) упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации.

2. Българските неправителствени организации, които желаят да участват с упълномощени членове или изрично упълномощени представители като наблюдатели в нови и частични избори за общински съветници и кметове представят в ЦИК не по-късно от деня, предхождащ изборния ден, заявление за регистрация (Приложение № 115 от изборните книжа), което се подписва от лицето, представляващо българската неправителствена организация според актуалната й съдебна регистрация. Когато българската неправителствена организация се представлява съвместно от няколко лица, заявлението се подписва от всички представляващи. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те българската неправителствена организация.

3. Към заявлението по предходната точка се представят:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на съответния вид избор;

б) изрично пълномощно от представляващото/щите лице/а, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а;

в) списък, подписан от представляващия съответната неправителствена организация или изрично упълномощено от него лице,съдържащ имената и единния граждански номер на упълномощени членове на неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на  хартиен носител и отделно на електронен носител;

г) пълномощни на членове на неправителствената организация или изрично упълномощени представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Членове и представители на неправителствена организация могат да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4. Документите се подават не по-късно от деня, предхождащ изборния ден, в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I" № 1, вход откъм Ларгото, зала „Света София", всеки работен ден от 9,30 до 17,00 ч. Заявените по реда на т. 2 наблюдатели се вписват във Входящия регистър на заявени наблюдателите по § 1, т. 18, буква „б" от Изборния кодекс в нови и частични избори за общински съветници и кметове (Приложение № 116 от изборните книжа) съгласно страница първа от същия, а заявените по реда на т. 6 наблюдатели съгласно страница втора от регистъра.

5. Централната избирателна комисия регистрира с решение българските неправителствени организации за участие в нови и частични избори за общински съветници и кметове с наблюдатели, както и наблюдателите - упълномощени членове или изрично упълномощени представители съгласно приложените към заявленията списъци.

6. Българските неправителствени организации, които не са приложили към заявлението си за регистрация документите по буква „в" и буква „г" на т. 3 в цялост могат да заявят за регистрация наблюдатели с допълнително заявление (Приложение № 114 от изборните книжа) по реда на т. 4. Централната избирателна комисия регистрира с решение допълнително заявените наблюдатели.

7. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една българска неправителствена организация не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

8. Централната избирателна комисия издава удостоверение (Приложение № 119 от изборните книжа) на регистрираните наблюдатели по т. 1, буква „б".

9. Централната избирателна комисия регистрира с решение  наблюдателите по т. 1, буква „а" въз основа на искане от Министерството на външните работи, към което се прилага списък с имената, изпращащата организация и държавата по произхода на предложените за регистрация наблюдатели.

10. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните наблюдатели по т. 1, буква „а" (Приложение № 118 от изборните книжа).

11. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, които са регистрирани за участие в нови и частични избори за общински съветници и кметове (Приложение № 117 от изборните книжа).

12. Наблюдателите има право:

а) да присъстват на заседания на избирателните комисии. От регистрираните наблюдатели - упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател;

б) да присъстват при получаването на изборните книжа и материали по чл. 187, при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК, включително и при въвеждането на данните от протоколите на секционните избирателни комисии по чл. 233, ал. 4 от ИК. В тези случаи от регистрираните наблюдатели - упълномощени членове или изрично упълномощени представители на български неправителствени организации може да присъства не повече от по един наблюдател;

в) да присъстват при откриване и закриване на изборния ден. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация;

г) да присъстват в изборните помещения по време на гласуването, без да пречат на гласуването. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация;

д) да присъстват при отварянето на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост. В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация;

е) да получават срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на СИК протокол за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в ОИК. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на наблюдателя, получил ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК (Приложение № 107 от изборните книжа), след което наблюдателят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на СИК;

ж) да получават срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на ОИК протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в ЦИК. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на наблюдателя, получил ксерокопието, се вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол (Приложение № 106 от изборните книжа), след което наблюдателят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на ОИК;

з) наблюдателите по т. 1, буква „а" могат да бъдат придружавани от преводач.

13. Наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение.  В изборния ден наблюдателят представя удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и ги вписва в списъка за вписване на наблюдателите, както и часа на влизане и излизане (Приложение № 108 от изборните книжа). Този списък се подписва от председателя и секретаря на СИК.

14. Наблюдателите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Обозначителният знак (бадж) за наблюдатели е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано НАБЛЮДАТЕЛ. Обозначителният знак се изготвя: от Министерството на външните работи за наблюдателите по т. 1, буква „а", а за наблюдателите по т. 1, буква „б" - от съответната организация, която е регистрирана в ЦИК с наблюдатели за участие в частичния избор.

15. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън одобрените от ЦИК, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

16. Наблюдателят не може да бъде придружител при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

17. Едно лице не може да бъде едновременно наблюдател и анкетьор към регистрирана в ЦИК агенция, която ще извършва социологически проучвания в изборния ден.

18. Едно лице не може да бъде наблюдател на повече от една организация.

19. За дейността си наблюдателите не могат да получават възнаграждение от партии, коалиции от партии, инициативни комитети и техните кандидати.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 3 дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения