Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2705-МИ
София, 7 юни 2013 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3, т. 26 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 101а, чл. 192, ал. 2, чл. 193, ал. 2, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 239, ал. 2 чл. 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В избирателна секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция от партии и инициативен комитет.

2. Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет, регистрирани за участие в нови и частични избори за общински съветници и кметове, изготвя списък с трите имена, единния граждански номер, номера и датата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Общият брой на представителите на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

3. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до деня преди изборите на общинските избирателни комисии от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато предложението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на електронен носител.

4. Общинските  избирателни комисии публикуват списъка по т. 2 на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

5. Представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, имат право:

а) да присъстват при откриването на изборния ден;

б) да присъстват в изборното помещение по време на гласуването, но без да пречат на гласуването;

в) да присъстват при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като им се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;

г) да получат срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в ОИК. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на представителя, получил ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК (Приложение № 107 от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на СИК;

д) да получат срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на ОИК протокол с резултатите от гласуването, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в ЦИК. Подписаният протокол се ксерокопира в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на представителя, получил ксерокопието, се вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол (Приложение № 106 от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на ОИК.

6. Представителят на партия, коалиция от партии и инициативен комитет се легитимира с издаденото му пълномощно. Имената, единният граждански номер, номерът и датата на пълномощното, час на влизане и излизане от секционната избирателна комисия на представителя на партията, коалицията от партии или инициативен комитет се вписват от секционната избирателна комисия в списъка за вписване на представителите (Приложение № 109 от изборните книжа). Този списък се подписва от председателя и секретаря на СИК.

7. Представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Обозначителният знак (бадж) за наблюдатели е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПП, КП или ИК. Представителите, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно.

8. Представителите на политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения