Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2703-МИ
София, 7 юни 2013 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК

Постъпило е искане от ОИК - Варна, с вх. № 446/28.05.2013 г. за промяна в Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, с което са определени възнагражденията на членовете на комисиите при произвеждане на частичните избори за кмет на гр. Варна на 30 юни 2013 г. Искането се обосновава с наличието на средства по бюджета на общината за изплащане възнагражденията на комисиите.

Като отчете тези факти, броя на секциите на територията на община Варна, които по заповед № 1709 от 20.05.2013 г. на вр.и.д. кмет на община Варна са 408, обстоятелството, че се касае за частичен избор на кмет на един от най-големите градове в Република България с ..... избиратели, Централната избирателна комисия счита, че са налице условия за изменение на Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, като:

1. Определеното с решението възнаграждение за ОИК да се счита месечно.

2. Възнагражденията на членовете на СИК за всеки един тур да бъдат в размер:

Председател 40 лв.
Зам.-председател 35 лв.
Секретар 35 лв.
Член 32 лв.

3. На членовете на СИК по чл. 231, ал. 1 от ИК, които ще предават книжата, да се определи допълнително възнаграждение към това по т. 2 по 10 лв. за всеки тур.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, както следва:

1. Определеното в т. 1 възнаграждение на РИК се изплаща помесечно.

2. Изменя възнагражденията на членовете на СИК, определени в т. 2 от решението, както следва:

Председател 40 лв.
Зам.-председател 35 лв.
Секретар 35 лв.
Член 32 лв.

3. Допълва Решение № 2664-МИ от 20 май 2013 г. на ЦИК, като определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2 на членовете на СИК по чл. 231, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа". Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.

4. Възнагражденията по т. 2 и 3 се изплащат и при евентуален втори тур.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения