Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2701-МИ/НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Галина Михайлова Иванова – упълномощен представител на коалиция „България без цензура“, срещу решение № 110-МИ/НР от 11.10.2015 г. на ОИК – Севлиево

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-99 от 16.10.2015 г. чрез ОИК – Севлиево, до Централната избирателна комисия от Галина Михайлова Иванова – упълномощен представител на коалиция „България без цензура“, срещу решение № 110-МИ/НР от 11.10.2015 г. на ОИК – Севлиево, с което са назначени секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на територията на община Севлиево.

В жалбата се твърди, че с Решение № 2498-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия е отменила решение № 103-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, за назначаване на СИК на територията на общината, като е дала указания местата, предоставени на коалиция „Народен съюз“, да се разпределят на партиите и коалициите, участвали в консултациите при кмета на общината, съобразно квотното им съотношение, определено с решение № 61-МИ/НР от 15.09.2015 г. на ОИК – Севлиево. Прави се оплакване, че ОИК – Севлиево неправилно и незаконосъобразно е изменила изцяло решение № 103-МИ/НР от 29.09.2015 г., без да вземе предвид обстоятелството, че решението в частта, касаеща разпределението на местата в СИК, полагащи се на коалиция „България без цензура“, не е обжалвано и следователно представлява влязъл в сила административен акт. Жалбоподателят прави искане ЦИК да отмени оспорваното решение и върне преписката на ОИК – Севлиево за назначаване СИК на територията на общината, като вземе предвид предложението на коалиция „България без цензура“ за състава на СИК.

Жалбата е допустима, подадена от надлежно легитимирана страна и разгледана по същество е основателна.

Централната избирателна комисия, като се запозна с жалбата и окомплектованата преписка от ОИК – Севлиево, установи следното:

С решение № 103-МИ/НР ОИК – Севлиево, е назначила секционните избирателни комисии в община Севлиево за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

С Решение № 2498-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия по жалба на коалиция „БСП лява България“ е отменила горното решение, като е указала на ОИК – Севлиево, местата, предоставени на коалиция „Народен съюз“, да се разпределят съгласно мотивната част на решението.

В изпълнение на Решение 2498-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. на ЦИК ОИК – Севлиево, е постановила решение № 110-МИ/НР от 11.10.2015 г.

С Решение № 10893 от 20.10.2015 г. по адм.д. № 11846/2015 г. Върховният административен съд е отменил Решение № 2498-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. на ЦИК в частта, в която е дадено указание на ОИК – Севлиево при назначаване съставите на СИК местата, предоставени на коалиция „Народен съюз“, да се разпределят на партиите и коалициите, участвали в консултациите при кмета на общината, съобразно квотното им съотношение съгласно решение № 61 и постановил изпращане на преписката на ОИК – Севлиево, за назначаване на СИК при съобразяване с мотивите на съда.

Централната избирателна комисия счита, че решението на ОИК – Севлиево е неправилно и незаконосъобразно, тъй като към момента на постановяването му Решение № 2498-МИ/НР от 5 октомври 2015 г. на ЦИК не е влязло в сила. Към настоящия момент решението на Централната избирателна комисия е отменено от Върховния административен съд с указание ОИК – Севлиево да назначи секционните избирателни комисии на територията на общината съгласно мотивите на съда, поради което и Централната избирателна комисия следва да отмени частично решение № 110-МИ/НР от 11.10.2015 г. на ОИК – Севлиево.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 110-МИ/НР от 11.10.2015 г. на ОИК – Севлиево, в частта, с която местата в СИК, определени за коалиция „България без цензура“, са преразпределени на останалите партии и коалиции.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Севлиево за ново произнасяне съгласно мотивите на настоящото решение и при съобразяване на мотивите на Решение № 10893 от 20.10.2015 г. по адм.д. № 11846/2015 г. Върховният административен съд.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения