Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 270-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-214 от 12.08.2011 г. от кмета на община Ямбол, област Ямбол, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 02.08.2011 г. и 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, както и за председател  и заместник-председател.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за секретар на ОИК в община Ямбол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Женя Ангелова Кайали

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариана Георгиева Гърдева-

Виденова

 

СЕКРЕТАР:

Марияна Колева Петрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Иванова Михайлова-

Трифонова

 

 

Анета Георгиева Петрова

 

 

Ани Стефанова Канева

 

 

Марина Петрова Ангелова

 

 

Ваня Димитрова Стойкова

 

 

Юлия Карчева Виранова-

Димитрова

 

 

Снежана Бойчева Динева

 

 

Емилия Димова Димова

 

 

Милен Станев Киндалов

 

 

Рени Георгиева Русева

 

 

Илияна Георгиева Димитрова

 

 

Мария Илиева Чорбаджийска

 

 

Младенка Николова Делибалтова

 

 

Анелия Неделчева Димитрова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения