Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 27-ПВР
София, 14 юли 2011 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците (подписките) с имена на избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативни комитети, в изборите на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 30 във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 2 и чл. 113, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО" в МРРБ незабавно след получаването списъка (подписката) с имена на избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, в изборите на 23 октомври 2011 г. за проверка на данните в него. Проверката на списъците (подписките) се извършва по реда на вписването им в регистъра на ЦИК.

2. Проверката следва да бъде извършена не по-късно от 20.09.2011 г. включително (32 дни преди изборния ден).

3. Проверката обхваща записите от трите имена и единен граждански номер само при наличие на саморъчен подпис и подпис на члена на инициативен комитет, пред когото е положен подписът на избирателя.

Когато в хода на проверката се установят 7000 коректни записи, ГД "ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. При проверката на списъците (подписките) се спазва следната процедура:

а) секретарят на ЦИК или друг специално упълномощен член на ЦИК предава по опис приетия от комисията списък (подписката) на избиратели по чл. 112, ал. 2, т. 2  от ИК на служител от ГД "ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- инициативен комитет, издигнал кандидатурата на

.............................................................................................;

(имената на независимите кандидати за президент и вицепрезидент)

- видът на избора, в който се иска регистрацията;

- датата и часът на постъпване на подписката в ЦИК;

- заявеният от инициативния комитет брой на подписите;

- броят  на листовете на списъка (подписката);

б) след проверка на данните от списъка (подписката) ГД "ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват следните данни:

- заявеният брой на избирателите, участвали в списъка (подписката);

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой повторени записи в списъка (подписката);

* брой лица, участвали в предходни списъци (подписки) за същия вид избор;

* брой неверни и непълни имена;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

в) протоколът по буква "б" се подписва и от директора на ГД "ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък (подписка) се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ГД "ГРАО" в МРРБ и за ЦИК. Разписката се подписва от секретаря на ЦИК или от изрично упълномощен член на ЦИК и от служител на ГД "ГРАО" в МРРБ.

5. Централната избирателна комисия установява резултата от списъка (подписката) на база извършената от ГД „ГРАО" в МРРБ проверка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения