Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2697-МИ
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-1) от 17.10.2015 г. от сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, представлявано от Калоян Маринов Трулев, регистрирана с Решение на ЦИК № 2633-МИ от 16 октомври 2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Калоян Маринов Трулев в полза на 332 (триста тридесет и две) лица – упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 17.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че 320 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК. Дванадесет от лицата не отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и че не са регистрирани като кандидати за общински съветници и за кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 320 (триста и двадесет) упълномощени представители на сдружение „МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Иван Иванов Бакалов

2.       

Митко Димитров Борисов

3.       

Деян Димитров Борисов

4.       

Калинка Янкова Стоянова

5.       

Петко Добрев Евтимов

6.       

Миленка Николова Николова

7.       

Дарина Николаева Сидерова

8.       

Георги Ивайлов Величков

9.       

Николинка Николаева Даракева

10.  

Цанка Славкова Златева

11.  

Марияна Цанева Първанова

12.  

Гергана Стефанова Бонева

13.  

Донка Дончева Димитрова

14.  

Ивелина Атансова Георгиева

15.  

Даниела Райкова Тодорова

16.  

Виолетка Василева Стоева

17.  

Румяна Пенчева Янъкова

18.  

Десислава Георгиева Цуцулова

19.  

Деница Ярославова Борисова

20.  

Дияна Петрова Чолакова

21.  

Петя Михайлова Стоянова

22.  

Явор Грозданов Николчев

23.  

Звездина Тодорова Дудова

24.  

Петя Георгиева Цветанова

25.  

Христина Петрова Христова

26.  

Цветан Петков Йорданов

27.  

Вера Димитрова Ганчева

28.  

Иван Анатолиев Йорданов

29.  

Христо Николов Нешов

30.  

Георги Костадинов Георгиев

31.  

Мирослав Сошов Сандов

32.  

Петър Василев Геновски

33.  

Антоанета Тодорова Мотьова

34.  

Ивалин Петков Фучански

35.  

Виолета Маркова Барешникова

36.  

Светозар Цветков Барешников

37.  

Николай Ценков Начев

38.  

Ваня Данчева Колева

39.  

Биляна Петкова Георгиева

40.  

Росен Георгиев Георгиев

41.  

Тотка Пешова Рибарска

42.  

Петър Иванов Пенев

43.  

Цветан Иванов Райкински

44.  

Снежана Йорданова Петрова

45.  

Галина Димитрова Методиева

46.  

Снежинка Валериева Цанкова

47.  

Емил Николов Димитров

48.  

Елеонора Георгиева Георгиева

49.  

Милица Димитрова Илиева

50.  

Зорница Кирилова Атанасова

51.  

Цветелина Антонова Попова

52.  

Емилия Николова Борисова

53.  

Иван Петков Тончев

54.  

Миленка Илиева Узунова

55.  

Зорница Николова Георгиева

56.  

Марияна Михайлова Димитрова

57.  

Силвия Филева Кирилова

58.  

Ислям Кемалов Ахмедов

59.  

Юлиян Ангелов Михайлов

60.  

Велико Илиев Тодоров

61.  

Асие Асанова Ибрямова

62.  

Златка Асенова Младенова

63.  

Милена Хариева Германова

64.  

Величко Здравков Стефанов

65.  

Росен Стефанов Данчилов

66.  

Борис Росенов Данчилов

67.  

Вероника Атанасова Узунова

68.  

Веселин Младенов Германов

69.  

Хранимир Храниславов Ясенов

70.  

Здравко Ангелов Синапов

71.  

Светослав Хариев Германов

72.  

Милена Василева Петрова

73.  

Райна Миткова Русанова

74.  

Вероника Кумчева Сарова

75.  

Васко Асенов Златев

76.  

Емил Ефтимов Хаджиев

77.  

Славка Стоянова Разцветникова

78.  

Вероника Славкова Захариева

79.  

Златко Викторов Чолаков

80.  

Шерифе Салихова Джукова

81.  

Дамян Малинов Христов

82.  

Фатма Мехмедова Качарова

83.  

Веско Борисов Узунов

84.  

Иван Иванов Кадиев

85.  

Мирослава Василева Димова

86.  

Николай Николов Димитров

87.  

Лидия Николаева Ананиева

88.  

Виктор Иванов Иванов

89.  

Галин Красимиров Петков

90.  

Елена Кънчева Пенчева

91.  

Стефка Стефанова Стоянова

92.  

Пенка Любенова Нейкова

93.  

Ивайло Костадинов Димов

94.  

Линка Любенова Пашова

95.  

Георги Радоев Гетев

96.  

Галина Галчева Стоева

97.  

Красимир Любенов Стоев

98.  

Ивета Красимирова Стоева

99.  

Иванка Христова Райкова

100.                     

Венцислав Найденов Велинов

101.                     

Ралица Николаева Николова

102.                     

Валия Благоева Бонева

103.                     

Пламен Иванов Петров

104.                     

Георги Стоянов Коцев

105.                     

Лиляна Тодорова Исаева

106.                     

Янка Величкова Веселинова

107.                     

Милена Златева Милушева

108.                     

Валентин Гълъбов Борисов

109.                     

Бойко Атанасов Георгиев

110.                     

Стилиян Страхилов Николов

111.                     

Борислав Петров Цветанов

112.                     

Златослава Сашкова Толева

113.                     

Моника Красимирова Танчева

114.                     

Трайчо Ягодинков Раденков

115.                     

Николай Васев Кръстанов

116.                     

Емил Димитров Гудев

117.                     

Александър Дамянов Радовски

118.                     

Гергана Илиева Панова

119.                     

Атанас Атанасов Бахчеванов

120.                     

Калина Станкова Скарлева

121.                     

Християна Николова Скарлева

122.                     

Мариела Тодорова Тодорова

123.                     

Миглена Димитрова Димитрова

124.                     

Димитър Атанасов Димитров

125.                     

Христина Димитрова Димитрова

126.                     

Боряна Славова Славова

127.                     

Тина Георгиева Иванова

128.                     

Димо Николов Иванов

129.                     

Светлана Харманджиева Стоянова

130.                     

Неделчо Пенев Пенев

131.                     

Петя Иванова Липчева

132.                     

Катя Георгиева Илиева

133.                     

Александра Пенчева Станева

134.                     

Инна Юриевна Илиева

135.                     

Петко Йорданов Петков

136.                     

Радка Иванова Енчева

137.                     

Йордан Йорданов Димитров

138.                     

Кристина Словова Стайкова

139.                     

Иван Йорданов Жабов

140.                     

Ваня Владимирова Атанасова

141.                     

Миглена Валентинова Христова

142.                     

Милена Петкова Каменова

143.                     

Явор Бойков Петров

144.                     

Цецка Славчева Михайлова

145.                     

Елеонора Ангелова Маринова

146.                     

Пламен Иванов Пасков

147.                     

Десислава Славейкова Борисова

148.                     

Светлана Иванова Петрова

149.                     

Божидар Петков Дойчинов

150.                     

Анета Цветанова Борисова

151.                     

Наталия Асенова Филипова

152.                     

Кристиян Вътков Спасов

153.                     

Мария Филипова Тончева

154.                     

Илиян Емилов Вельов

155.                     

Моника Петрова Каменова

156.                     

Владислав Иванов Асенов

157.                     

Коста Антонов Костов

158.                     

Чавдар Митков Тодоров

159.                     

Пламен Петров Иванов

160.                     

Милчо Кольов Денев

161.                     

Даниела Милчова Кольова

162.                     

Венцислав Иванов Борисов

163.                     

Владислав Красимиров Срешницки

164.                     

Антоанета Филипова Тончева

165.                     

Александър Петков Петков

166.                     

Димитър Герасимов Симеонов

167.                     

Пролетка Ввргилова Гюрова

168.                     

Румяна Петрова Методиева

169.                     

Веселин Ангелов Митев

170.                     

Георги Андреев Георгиев

171.                     

Карамфила Иванова Петрова

172.                     

Милена Перчова Ценкова

173.                     

Иванеса Ивайлова Йончева

174.                     

Елена Иванова Павлова

175.                     

Мазона Флорова Николова

176.                     

Валерия Димитрова Петкова

177.                     

Искра Методиева Димитрова

178.                     

Венета Герасимова Ангелова

179.                     

Даниела Ваньова Иларионова

180.                     

Жасмина Начова Чоркалинска

181.                     

Роза Димитрова Михаилова

182.                     

Калоян Славейков Борисов

183.                     

Илия Цветанов Максимов

184.                     

Милка Божинова Петкова

185.                     

Цветелина Живкова Цветанова

186.                     

Маргарита Ангелова Бориславова

187.                     

Моника Николаева Миткова

188.                     

Васил Митков Стефанов

189.                     

Цветелина Стефанова Иванова

190.                     

Красимир Асенов Недялков

191.                     

Дионис Петров Лападатов

192.                     

Анжела Цветанова Причкапова

193.                     

Емилия Цветанова Каменова

194.                     

Красимир Светославов Тодоров

195.                     

Антон Славчев Милков

196.                     

Мирон Ивайлов Мирчев

197.                     

Милена Илиева Боянова

198.                     

Цветомир Ваньонов Цанков

199.                     

Елза Михайлова Каменова

200.                     

Николинка Давидова Цветкова

201.                     

Красимир Ненков Илиев

202.                     

Радослав Михаилов Методиев

203.                     

Лора Пламенова Илиева

204.                     

Росица Неделчова Петкова

205.                     

Алеко Борисов Причкапов

206.                     

Цветанка Алекова Причкапова- Любенова

207.                     

Иринка Стефанова Тодорова

208.                     

Георги Атанасов Петков

209.                     

Венцислав Димов Иванов

210.                     

Валентина Иванова Печева

211.                     

Любомир Павлов Филипов

212.                     

Елизабета Чавдарова Цветкова

213.                     

Татяна Петкова Вълкова

214.                     

Емил Иванов Тошев

215.                     

Венелин Цветанов Гелов

216.                     

Анатолия Георгиева Богданова

217.                     

Иванка Иванова Ангелова

218.                     

Анета Петрова Иванова

219.                     

Любка Георгиева Ангелова

220.                     

Златка Маринова Велкова

221.                     

Миладин Анатолиев Бонев

222.                     

Десислава Борисова Цекова

223.                     

Стефан Валентинов Печев

224.                     

Найден Иванов Найденов

225.                     

Асен Максимов Ханев

226.                     

Моника Асенова Ханева

227.                     

Ивайло Иванов Найденов

228.                     

Валя Николова Иванова

229.                     

Ангел Йорданов Тачев

230.                     

Антония Генкова Николова

231.                     

Екатерина Атанасова Витанова

232.                     

Нина Маринова Пачева

233.                     

Марияна Генова Антова

234.                     

Латинка Димитрова Иванова

235.                     

Христина Ананиева Тотева

236.                     

Марияна Георгиева Стоянова

237.                     

Васил Петров Пенков

238.                     

Исмет Аличов Рамчев

239.                     

Юрий Алианов Асенов

240.                     

Десислав Красимиров Георгиев

241.                     

Калин Нейков Атанасов

242.                     

Михаил Богомилов Стрижлев

243.                     

Пенка Коцева Йонова

244.                     

Лиляна Величкова Жиянски

245.                     

Илиян Георгиев Илиев

246.                     

Вътка Стойкова Караиванова

247.                     

Ангел Лалев Хинков

248.                     

Тотка Вачева Велева

249.                     

Светла Тодорова Иванова

250.                     

Надежда Стефанова Балтакова

251.                     

Деян   Илиянов Клатуров

252.                     

Иванина Розева Печева

253.                     

Марина Ангелова Желязкова

254.                     

Емилия Илиева Петрова

255.                     

Василка Димитрова Чуперкова

256.                     

Красимира Василева Вукова

257.                     

Петър   Любомиров Ковачев

258.                     

Татяна   Михайлова Паунова

259.                     

Георги Христов Биков

260.                     

Здравка Станилова Симеонова

261.                     

София Пенева Сотирова

262.                     

Надежда Георгиева Пенева

263.                     

Христина Христова Дойнова

264.                     

Румяна Милчова Деянова

265.                     

Струмка Момчилова Йорданова

266.                     

Атанаска Стойкова Христова

267.                     

Антон Александров Вълков

268.                     

Анелия Иванова Елина

269.                     

Гергана Емилова Самарджиева

270.                     

Мариана Костадинова Гьошева

271.                     

Мария Иванова Попова

272.                     

Янко Малинов Вуков

273.                     

Велина Савова Стоева

274.                     

Боряна Иванова Сарафиева

275.                     

Ивайло Любенов Андреев

276.                     

Йорданка Крумова Маркова

277.                     

Радослава Георгиева Терзийска

278.                     

Десислава Валентинова Стайкова

279.                     

Нина Василева Кънева- Лобутова

280.                     

Владимир Иванов Бакрачев

281.                     

Еленка Любенова Николчова

282.                     

Йорданка Милчова Мишкова

283.                     

Ралица Павлова Андреева

284.                     

Даниела Иванова Бухтева

285.                     

Дешка Петкова Бонева

286.                     

Цветомир Бонев Лазаров

287.                     

Пена Панайотова Петрова

288.                     

Лилия Стойчева Стойчева

289.                     

Райна Стойчева Динева

290.                     

Юлияна Благовест Андреева

291.                     

Здравислав Еленков Василев

292.                     

Янка Иванова Савова

293.                     

Бойко Димитров Виденов

294.                     

Александър Руменов Божилов

295.                     

Любомир Пламенов Илиев

296.                     

Георги Владимиров Владимиров

297.                     

Ирена Василева Цаковска

298.                     

Ангел Митов Маринов

299.                     

Илиана Емилова Маринова

300.                     

Евгени Сашков Димитров

301.                     

Светлана Стоименова Кънева

302.                     

Петър Момчилов Бучов

303.                     

Венета Николова Тодорова

304.                     

Радослав Емилов Тодоров

305.                     

Васил Велчев Иванов

306.                     

Георги Стефков Стойков

307.                     

Албена Йорданова Язовска

308.                     

Светлана Георгиева Перпериева

309.                     

Иван Николов Бозов

310.                     

Валентин Панайотов Бурски

311.                     

Емилия Любенова Георгиева

312.                     

Кирил Кирилов Валявичарски

313.                     

Руслан Атанасов Добралиев

314.                     

Емилия Стоянова Славова

315.                     

Владимир Стоянов Цолов

316.                     

Радослав Радославов Тодоров

317.                     

Александър Пламенов Александров

318.                     

Ива Георгиева Бачева

319.                     

Димитър Георгиев Бачев

320.                     

Тина Кирилова Захариева-Арканджели

 

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

1. Красимир Христов Тодоров

Лицето е кандидат

2. Симеон Димитров Костадинов

Лицето е кандидат

3. Стоян георгиев Стоянов

Лицето е кандидат

4. Радослав Радев Станев

Лицето е кандидат

5. Надя Иванова Методиева

Лицето е кандидат

6. Петя Маргаритова Тодорова Петкова

Лицето изчаква проверка за наблюдател

7. Тихомир Митков Тодоров

Лицето изчаква проверка за наблюдател

8. Ивайло Митков Танков

Лицето е регистрирано за застъпник

9. Анжело Георгиев Дуцов

Лицето е кандидат

10. Тихомир Найденов Петров

Лицето е член на ОИК

11. Ивалин Веселинов Йосифов

Лицето е регистрирано за застъпник

12. Албена Петрова Валянова-Капитанова

Лицето изчаква проверка за анкетьор

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения