Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2694-НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в националния референдум на 25 октомври 2015 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 от ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30, чл. 39 и 40 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в националния референдум на 25 октомври 2015 г.
 2. За целите на проверката общинските избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК: избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списъците на заличените лица. За констатирани липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК.

За целите на проверката Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ получените от СИК извън страната сканирани избирателни списъци в срок не по-късно от 30 октомври 2015 г.

 1. Общинските избирателни комисии предоставят списъците от произведения национален референдум на териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ по реда и в сроковете, предвидени в Решение № 2662-МИ/НР от 19 октомври 2015 г. на ЦИК.
 2. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички дописани в избирателните списъци лица, които са гласували в страната, включително и вписаните;

б) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на гласувалите извън страната;

в) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „а“ и „б“ в електронен вид.

г) проверка за наличие на лица, срещащи се повече от един път сред въведените по букви „а“ и „б“;

д) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци за проверяваните по букви „а“ и „б“ избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

е) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „г“ и „д“, гласували в нарушение на ИК.

ж) изготвяне на заверени копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „е“ с приложените към тях декларации, удостоверения по чл. 40 от ИК и УГОМ;

з) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени копия от избирателните списъци, декларации и удостоверения.

 1. За лицата по т. 4, букви „а“ и „б“ се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство;

е) лицата, гласували с удостоверение за гласуване в определено място;

ж) лица с първоначална адресна регистрация по постоянен адрес на територията на Република България след 10 август 2015 г.;

з) лица, включени в списъка на заличените лица и гласували без удостоверение по чл. 40 от ИК.

 1. Ако при проверката по реда на т. 5 се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица по общини, който се предава в ЦИК, ведно с приложени към списъка копия от съответната страница на избирателния списък и приложените към него декларации, удостоверения по чл. 40 от ИК и удостоверения за гласуване в определено място.
 2. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 или чл. 40 от ИК, ЦИК изисква съответния кмет на община/район/кметство/кметски наместник да представи оригинал (копие) от заявленията по чл. 39 и 40 от ИК, приложенията към тях, решенията по подадените заявления.
 3. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО“ при МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските администрации с приемно-предавателни разписки.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения