Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 269-ЕП
София, 30 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-26 от 29.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 431 (четиристотин тридесет и едно) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 431 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

1.                 Метин Неждет Хюсмен

2.                 Исмаил Халид Талиб

3.                 Хабил Юсуф Бейтула

4.                 Зекие Джемал Сабит

5.                 Гюнай Мюстеджеб Халид

6.                 Селятин Себайдин Мехмед

7.                 Айдън Хюсеин Неджиб

8.                 Исмаил Фехми Исмаил

9.                 Веско Стоянов Боянов

10.             Недим Караниев Мехмедов

11.             Ахмед Мехмедов Ахмедов

12.             Валентин Андреев Рашков

13.             Недим Зюлкюф Реджеб

14.             Ридда Мустафов Джелилов

15.             Сеид Шабан Сеидходжа

16.             Сунай Орханов Мехмедов

17.             Фатме Кямил Осман

18.             Сейхан Аптула Алиосман

19.             Фатме Ибрахим Садъкова

20.             Найле Наит Реджеб

21.             Атча Али Али

22.             Севда Исмаилова Михайлова

23.             Емел Хабитова Исмаилова

24.             Фатме Насуф Фикретова

25.             Гюнал Юсеин Мехмед

26.             Мерилин Гюрхан Фикри

27.             Севинч Севлейдин Илми

28.             Адем Юсеин Мехмед

29.             Урал Мустафа Реджеб

30.             Недим Селим Сали

31.             Севджан Селями Аптула

32.             Ертан Назъм Басри

33.             Еджевит Рефик Сали

34.             Ширин Сюлейман Басри

35.             Несрин Хъкметова Фадлиева-Хасан

36.             Бахтияр Билял Юмер

37.             Селятин Хюсниев Бейтиев

38.             Арен Османджеватов Ахмедов

39.             Мехмед Идриз Мехмед

40.             Кадри Рашид Рашид

41.             Нури Мехмедов Нуриев

42.             Бейсим Мюзекяр Осман

43.             Махмуд Искендер Ахмед

44.             Ариф Мустафов Адемов

45.             Низаит Назиф Халим

46.             Ахмед Хамидов Ахмедов

47.             Наджи Ибрям Халил

48.             Юксел Гюрсел Сами

49.             Февзие Февзи Реджебова

50.             Небает неджибова Османова

51.             Емин Юсуфов Мюстеджебов

52.             Билгин Салимов Раимов

53.             Айлин Мехмед мехмед

54.             Ферхан Алиев рамисов

55.             Дюняби Ерджан Дюняби

56.             Ахмед Сали Шефкет

57.             Гюнай Ридван Хълми

58.             Рушид Хюсмен Ехлиман

59.             Хаккъ Мехмедали Ахмед

60.             Синан Бедриев Алиев

61.             Заид Ахмед Акиф

62.             Керим Селим Аптула

63.             Мелек Нихат Фикрет

64.             Анифе Осман Хюсеинова

65.             Реджеб Зюлкифов Юдаимов

66.             Неджми Хабилов Юсуфов

67.             Гюрджан Осман Исмаил

68.             Мехмед Хакъ Мехмед

69.             Дилявер Мустафа Али

70.             Неджми Ахмед Мехмед

71.             Гюнай Неджатиев Заидов

72.             Ердинч Хамидов Ахмедов

73.             Ахмед Мюхтеремов Мудинов

74.             Гюлшан Назиф Мехмед

75.             Ясим Ясимов Нуриев

76.             Атанас Иванов Атанасов

77.             Венка Златева Петрова

78.             Хасан Алиев Куру

79.             Димитър Николаев Ковацалиев

80.             Алпер Хасан Али

81.             Фатма Хасан Ковацалиева

82.             Енисе Юсменова Тефикова

83.             Бехрин Сабриев Хюсеинов

84.             Румен Иванов Рачев

85.             Зекия Ахмедова Хасанова

86.             Юзрин Сюлейман Ереджеб

87.             Хюсеин Тефик Ибрям

88.             Фатме Мустафова Хасанова

89.             Георги Насков Георгиев

90.             Иванка Димитрова Рачева

91.             Станка  Василева  Костова

92.             Орхан  Абти  Сали

93.             Мемиш  Джемал  Хасан

94.             Реджеб  Сали  Насъф

95.             Неждет  Салиев  Алиев

96.             Фергюл  Осман  Исмаил

97.             Семра  Мюстеджеб  Мустафа

98.             Татяна  Гошева  Найденова

99.             Шукри  Себатин  Фаик

100.        Мустафа  Исмет  Мустафа

101.        Себайдин  Хасан  Мехмед

102.        Мартин  Николов  Йорданов

103.        Мевлида Хасан  Мехмед

104.        Алид Мехмед Юсеин

105.        Айнур Ахмед  Хюсейн

106.        Бейхан  Мехмед  Шюкри

107.        Хакъ  Наим  Ариф

108.        Сезер  Севди  Юлми

109.        Иван Станев  Динков

110.        Митко  Йорданов  Георгиев

111.        Ердуан  Мехмед  Шукри

112.        Тасин  Севгин  Исмет

113.        Севдие Хайредин Юмер

114.        Мехмед Али Мехмед

115.        Осман Нехатов Алиосманов

116.        Айхан Хасан Ахмед

117.        Осман Нехад Осман

118.        Метин Мехмед Ахмед

119.        Гюлтян Ердинч Рушуд

120.        Метин Юмер Мехмед

121.        Тефик Тефик Шабан

122.        Зюлейха Мехмед Мехмед

123.        Кямил Шабан Шабан

124.        Салфиназ Хюсеин Бодурова

125.        Фатме Али Али

126.        Джеврия Нихат Мехмед

127.        Хасан Джеват Хасан

128.        Тижел Юсеин Хасан

129.        Али Хасан Али

130.        Фатме Наимова Ахмедова

131.        Хашим Лютфи Хашим

132.        Мелис Дурханова Мустафова

133.        Кадер Исмаилова Ибрямова

134.        Снежка Стефанова Михайлова

135.        Ахмед Хюсню Шабан

136.        Джеват Ниязи Мехмед

137.        Сюлея Иляз Мехмедова

138.        Аджер Хайредин Хасан

139.        Ведат Сабри Хюсеин

140.        Бюрхан Исмаилов Мустафов

141.        Хюсеин Ахмед Назиф

142.        Айдън Ниязи Адил

143.        Тодор Каранфилов Каранфилов

144.        Райме Мухарем Осман

145.        Сали Юсуфов Юсуфов

146.        Фатме Фикретова Ахмедова

147.        Фатме Мехмед Рахим

148.        Юрке Шюкрю Ахмед

149.        Аднан Рахмиев Тефиков

150.        Сехер Искендер Хакъ

151.        Фатмя Назъм Садък

152.        Мехмед Осман Али

153.        Асен Асенов Ангелов

154.        Незиха Акиф Юмер

155.        Васфие Шефкъ Мехмед

156.        Неджмидин Мехмед Басриев

157.        Айлин Фикрет Хасан

158.        Сезгин Ниязи Ашък

159.        Ехтунай Илхан Халил

160.        Еркин Рафи Ахмед

161.        Мехмед Юмер Ялъм

162.        Осман Мустафов Османов

163.        Айтен Фетиева Садъкова

164.        Невин Енвер Мехмед

165.        Ахмед Ахмед Ахмед

166.        Ахмед Салиев Ахмедов

167.        Кязиме Хюсеинова Хюсменова

168.        Тюркян Кадрие Мустафа

169.        Неджиб Али Хюсеин

170.        Бирол Ахмед Сабри

171.        Хамит Орхан Мехмед

172.        Кадир Шабанов Салиев

173.        Ахмед Сабри Басри

174.        Нергин Неджми Сабит

175.        Мустафа Зенун Зенунов

176.        Кемал Мустафов Мехмедов

177.        Себат Ахмед Кадир

178.        Зехра Наджиева Хасан

179.        Сибел Басриева Хюсменова

180.        Ергин Ремзиев Хюсмен

181.        Мехнур Самиева Ахмедова

182.        Осман Хасанов Исмаилов

183.        Фахриджан Джеватов Азизов

184.        Синан Салиев Шабанов

185.        Сидика Исмаил Фикрет

186.        Реджеб Ахмед Ибрям

187.        Айсел Ахмед Ахмед

188.        Фердун Фикриев Хасанов

189.        Месут Джелил Мехмед

190.        Сейхан Исмаил Хасан

191.        Айсел Исмаилова Бурукова

192.        Кабил Юксел Данаджъ

193.        Левент Невзатов Самиев

194.        Силвия Христофорова Мартинова

195.        Серпил Исмаилова Идризова

196.        Мехмед Бейтула Ахмед

197.        Мийрям Еркан Хасан

198.        Гюнай Фикретов Мехмедов

199.        Мустафа Исмаилов Юсуфов

200.        Нуртен Исмаилова Мустафова

201.        Гюксел Мустафов Алиев

202.        Белгин Мехмед Бейтула

203.        Валентин Стефанов Христов

204.        Юмедин Хасан Хасан

205.        Мехмед Хасан Алиосман

206.        Ремзия Исмаил Исмаил

207.        Ерджан Мехмед Ахмед

208.        Ерсин Мехмедов Руфиев

209.        Мехмед Бедриев Мехмедов

210.        Гюнел Абтула Юмер

211.        Зекия Хакъ Ахмед

212.        Аляйдин  Исмаилов Ахмедов

213.        Риза Юксел Ясим

214.        Мехмед Алиев Мехмедов

215.        Йълдъз Фахри Исуф

216.        Ехлиман Бейтула Ехлиман

217.        Тюркян Бикер Ахмед

218.        Емине Ниязиева Мюмюнова

219.        Ерджан Mусин Осман

220.        Нефизе Мехмед Исмаил

221.        Нурхан Мехмед Хюсеин

222.        Лидия Филипова Милева

223.        Несрин Бакиева Велиева

224.        Джемиле Юсуф Сали

225.        Зелиха Ниязиева Мехмедова

226.        Айлин Мустафова Осман

227.        Левянт Сами Салим

228.        Али Наджи Али

229.        Севгюл Исмаилова Мехмедова

230.        Нермин Ниязи Али

231.        Фердин Реджеб Ахмед

232.        Мустафа Хюсеин Али

233.        Бюрхан Шефкъ Февзи

234.        Мерлин Гюрджан Акиф

235.        Исуф Исуф Алиш

236.        Фатме Тешредин Шакир

237.        Aйнур Ембие Хасан

238.        Нурджан Мехмед Хюсеин

239.        Билянт Саами Салим

240.        Рида Шефкедов Тахиров

241.        Антон Христов Христов

242.        Браедин Мехмедов Ибрямов

243.        Онур Беркант Чауш

244.        Ахмед Мехмедов Руфиев

245.        Сунай Хайрединов Халидов

246.        Сание Съдкъ Хасан

247.        Наджия Рашид Хасан

248.        Галя Методиева Методиева

249.        Бюлянт Ариф Сейфула

250.        Рейхан Зюбей Ахмед

251.        Берна Фикретова Ниязиева

252.        Ниязи Фикрет Ниязи

253.        Осман Хикмет Осман

254.        Шенай Садък Хамид

255.        Исмет Шабан Назиф

256.        Синан Хасан Хюсеин

257.        Гюлшен Ибрям Рушан

258.        Таня Томова Исаева

259.        Севим Ахмед Али

260.        Юзджан Юмер Юмер

261.        Джевайдин Хюсеинов Руфадов

262.        Рамис Ахмед Шабан

263.        Исмел Нусин Хюсеин

264.        Илдъз Ведат Хюсни

265.        Мирел Тунджай Бахчебакан

266.        Фадли Салим Ехлиман

267.        Aйлин Ахмед Исмаилова

268.        Айдън Садък Али

269.        Мюбеджел Невзат Осман

270.        Хамид Билгин Хамид

271.        Хюсеин Мехмед Сабри

272.        Сезгин Алиосманов Османов

273.        Фатме Ахмед Хашим

274.        Огнян Росенов Янков

275.        Назике Мехмед Халил

276.        Рамадан Хасан Рамадан

277.        Ерджан Салим Мехмед

278.        Бахар Тахсин Джамбаз

279.        Фикрет Реджеб Ахмед

280.        Тамер Ведат Мехмед

281.        Илкер Сейфиеж Исметов

282.        Билсер Рафет Шефкет

283.        Мефаит Харунов Алиев

284.        Зекия Ниязи Мехмедемин

285.        Али Басри Алиев

286.        Кадрие Фикретова Хюсеинова

287.        Айфер Айдън Ебазер

288.        Фериал Ибрахим Фадул

289.        Динчер Мухидин Сабри

290.        Тунай Турхан Абдула

291.        Албена Любомирова Александрова

292.        Халим Мехмед Халим

293.        Наджие Ибрям Хасан

294.        Мехрибан Сали Али

295.        Анифе Али Сали

296.        Исмаил Мехмедов Ибрямов

297.        Неджиат Наджи Иляз

298.        Зехра Ахмед Реджеб

299.        Бехчет Мустафа Адалъ

300.        Мустафа Шабан Мустафа

301.        Руслан Маринов Ангелов

302.        Добринка Станчева Митева

303.        Мелиха Юмеровеа Ахмедова

304.        Мелят Енверова Реджебова

305.        Яхя Бейти Азиз

306.        Небает Ахмед Бекир

307.        Мюхтебер Назъмова Мехмед

308.        Сабри Ахмед Сабри

309.        Мериял Хайредин Хасан

310.        Ружди Ремзи Реджеб

311.        Емине Исмаил Исмаил

312.        Йозджан Турханов Исмаилов

313.        Нурджихан Мехмед Ахмед

314.        Селим Селимов Исмаилов

315.        Наджи Кязим Еюб

316.        Найлян Наджи Кязим

317.        Емине Мехмед Исмаилова

318.        Бахтишен Рами ахмедова

319.        Невин Бейханова Шакирова

320.        Шабан Исмаил Осман

321.        Шенол Шабан Исмаил

322.        Ергюн Риза Гювен

323.        Силвия Севдалинова Филипова

324.        Валентина Севдалинова Филипова

325.        Мерлин Гюрсел Хюсеин

326.        Невин Севдалиева Ахмед

327.        Несрин Юмеров Ибрямов

328.        Ертан Джеватов Алиев

329.        Ерхан Реджеб Ахмед

330.        Октай Хюсеин Исмаил

331.        Илкнур Осман Мустафа

332.        Осман Мустафа Али

333.        Мустафа Осман Мустафа

334.        Гюлфера Осман Юсуф

335.        Серпил Халил Еюб

336.        Мая Лилова Арабаджиева

337.        Нилгюн Бейзат Осман

338.        Барие Мустафа Али

339.        Ахмед Бехчет Осман

340.        Мерсин Мехмед Неждет

341.        Гьокхан Илхан Реджеб

342.        Сейхан Сердар Васви

343.        Гюлтен Фаикова Мустафова

344.        Метин Хюдаим Мюджелим

345.        Елис Мустафова Сюлейманова

346.        Гюлджан Гюрселова Хаирединова

347.        Албена Миткова Рускова

348.        Ася Миткова Маринова

349.        Гюлтен Кабил Сали

350.        Фатме Идрис Бейтула

351.        Вежди Мехмед Хасан

352.        Тунджай Джелилов Байрамалиев

353.        Виждан Мехмедова Мехмедова

354.        Красимир Говрилов Колев

355.        Алеф Илхан Думанджъ

356.        Ширин Галиб Халим

357.        Алпер Сабри Мемед

358.        Ерхан Фикри Мехмед

359.        Сале Орхан Акиф

360.        Февзи Ибрахим Халил

361.        Неджати Хюсеин Мехмед

362.        Гюлджан Мехмедова Бехчетова

363.        Мехмед Ибрям Ибрям

364.        Емине Мустафова Сюлеиманова

365.        Ерсин Неждет Халил

366.        Фикри Ахмед Раим

367.        Ивайло Стоянов Цанков

368.        Нина Ефремова Чакърова

369.        Шерифе Ембие Джелил

370.        Юзкан Салиев Арофов

371.        Емине Бейхан Ирфан

372.        Ихсан Бейхан Ирфан

373.        Нуриал Ерджан Лютфи

374.        Гюляр Ибрахим Ахмед

375.        Тунчер Ибрямов Шенолов

376.        Мерлин Назифова Акифова

377.        Ахмед Осман Ахмед

378.        Неждия Мехмед Мехмед

379.        Тюркяй Мюмюн Кязъм

380.        Севим Абилов Ахмедов

381.        Хюсеин Кямилов Шабанов

382.        Юксел Рамаданов Хюсеинов

383.        Назим Неджми Мехмед

384.        Ширин Мустафа Мустафа -Ахмедова

385.        Мевсим Мехмед Хюсеин

386.        Марин Асенов Маринов

387.        Мустафа Мустафов Ахмедов

388.        Алиш Салиев Хюсеинов

389.        Гюрсел Хасанов Мустафов

390.        Гюлджан Исмаилова Хасан

391.        Мехмед Хюсеин Емин

392.        Алайдин Расим Мустафа

393.        Сидика Хюсеинова Сакинова

394.        Ибрям Ахмед Мехмед

395.        Абил Абилов Мехмедов

396.        Мустафа Шабан Мехмед

397.        Кенан Мустафов Билялов

398.        Мустафа Мустафа Юмер

399.        Небатие Хюсеин Шабан

400.        Хюсеин Ахмед Чауш

401.        Мюстеджеб Хюсеинов Ибрямов

402.        Назим Рамадан Хюсеин

403.        Садредин Вели Халил

404.        Сефа Рамаданов Мехмедов

405.        Джеват Хюсеинов Ахмедов

406.        Димитричка Аспарухова Попова

407.        Илхан Абил Шабан

408.        Билгинер Хюсеин Мустафа

409.        Анифе Джевдетова Мустафова

410.        Нуртен Алиева Зърън

411.        Селвет Ахмет Юсуфова

412.        Ана Иванова Калимарова

413.        Мелиха Вахдедин Мустафа

414.        Ерол Ахмет Адил

415.        Юмер Мустафа Мустафа

416.        Хюсню Мустафов Хамидов

417.        Асен Миленов Маринов

418.        Емине Реджеб Неджиб

419.        Юзеир Али Хюсеин

420.        Исмаил Исметов Исмаилов

421.        Мухиддин Али Мехмед

422.        Мехмед Джемал Мехмед

423.        Хюсеин Халилов Хасанов-Токуч

424.        Гюлфер Джевдетова Байрям

425.        Джевадие Халилова Хасанова

426.        Джемиле Джемалова Кюлюмова

427.        Решид Мустафов Решидов

428.        Бирсен Еюбов Елманов

429.        Танер Якубов Мехмедов

430.        Ердинч Ахмедов Исмаилов

431.        Хилми Муталиб Мустафа

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения