Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2688-МИ/НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 4 (4-2) и вх. № 2 (2-2) от 15.10.2015 г. от сдружение АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, подписани от представляващия Калин Костадинов Славов, председател на УС, чрез Антонела Минкова Минкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2533-МИ/НР от 09.10.2015 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията (Приложение № 21-МИ от изборните книжа и Приложение № 26-НР от книжата за референдума) са приложени: пълномощно от Калин Костадинов Славов, представляващ сдружението в полза на 7 (седем) лица – упълномощени представители на сдружение АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и за национален референдум, представен и на технически носител.

От писмо от 19.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 7 упълномощени представители на сдружение АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.       

Николай Ганчев Недялков

2.       

Ганчо Недялков Христов

3.       

Гергана Ганчева Недялкова

4.       

Огнян Димитров Минчев

5.       

Стефан Симеонов Ралчев

6.       

Александър Венцеславов Неофитов

7.       

Калин Костадинов Славов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения