Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2687-МИ/НР
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Габрово, област Габрово, назначен с Решение № 1881-МИ/НР от 4 септември 2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-1439 от 19.10.2015 г. от ОИК – Габрово, придружено с предложение от Тодор Тодоров - преупълномощен представител на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“ за временна замяна на Елена Пенчева Пенкова – член на ОИК, за периода от 22 до 26 октомври 2015 г.

Към предложението са приложени: молба от Елена Пенчева Петкова да бъде освободена от задължения като член на ОИК – Габрово за периода 22 – 26.10.2015 г., поради невъзможност да участва в работата на комисията в посочения период; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование, копие на удостоверение за правоспособност № 1661 на Диляна Стефанова Стефанова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Диляна Стефанова Стефанова, ЕГН …, за член на ОИК – Габрово, област Габрово, на мястото на Елена Пенчева Петкова, ЕГН …, за периода от 22 октомври 2015 г. до завръщането на замествания член.

На заместващия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения