Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2686-МИ
София, 16 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на Изпълнител по обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на организацията и технологията на компютърната обработка на данните в ОИК и в ЦИК от гласуването, включително от машинното гласуване, и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур“

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1 ЗОП и чл. 65, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 18, ал. 1 и чл. 57, ал. 1, т. 33, вр. с § 3 ДР от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 2608-МИ от 06.10.2023 г. на ЦИК, Заповед № 55-АД/09.10.2023 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в протоколи от проведените преговори и Доклад от 16.10.2023 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 16 октомври 2023 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП, поради наличие на изключителни права. Централната избирателна на основание чл. 57, ал. 1, т. 33 ИК, определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД. Законодателят е определил с разпоредбата на  чл. 57, ал. 1, т. 33 ИК изпълнението да се възложи на „Информационно обслужване“ АД, което е основание за провеждане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП.

Със Заповед № 55-АД от 09.10.2023 г. на председателя на ЦИК е назначена комисия, която да проведе преговори с „Информационно обслужване“ АД.

С поканения участник са проведени преговори, обективирани в Протокол № 1 от 10.10.2023 г., Протокол № 2 от 11.10.2023 г. и Протокол № 3 от 13.10.2023 г. от проведените преговори. Изготвеният проект на договор отразява предложенията и на двете страни. Документите от работата на комисията и проекта на договор са внесени в ЦИК с доклад за резултатите от работата на комисията от 16.10.2023 г. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от Възложителя условия по предмета на поръчката; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е че за поканения участник „Информационно обслужване“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид гореизложеното, Централната избирателна комисия, в качеството си на Възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И:

 

I.    ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП, с уникален номер на поръчката в РОП 04312-2023-0010, „Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1504, ул. „Панайот Волов” № 2, с ЕИК 831641791.

II.  ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП с предмет: „Възлагане на организацията и технологията на компютърната обработка на данните в ОИК и в ЦИК от гласуването, включително от машинното гласуване, и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за  общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур” на участника „Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1504, ул. „Панайот Волов” № 2, с ЕИК 831641791.

III.  УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за Изпълнител участник „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП, настоящото решение, протоколите и доклада за резултатите от работата на комисията да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения