Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2685-МИ
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Маринела Георгиева Николова – кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП ГЕРБ срещу решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй

Постъпила е по електронната поща на ЦИК жалба с вх. № МИ-15-1376/16.10.2015 г. от Маринела Георгиева Николова – кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП ГЕРБ срещу решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй. Към жалбата са приложени копия на оспореното решение и протокола от заседание на ОИК – Козлодуй, както и други писмени доказателства.

С жалбата Маринела Георгиева Николова – кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП ГЕРБ иска ЦИК да отмени решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй и да постанови решение, с което да бъде установено нарушение на чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и да задължи председателя на ОИК – Козлодуй да състави акт за установяване на административно нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес, а по същество се явява частично основателна.

От протокол от заседание на ОИК – Козлодуй, проведено на 15.10.2015 г. се установява, че е подготвен проект за решение, с което да се установи нарушение на чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ИК, извършено от главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и да се оправомощи председателя на ОИК – Козлодуй да състави акт за установяване на административно нарушение на главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“. След проведените разисквания обективирани в протокола от заседанието, предложения проект е подложен на гласуване, като за приемането му не е събрано необходимото мнозинство от 2/3 и постановено решение в хипотезата на чл. 85, ал. 4 изр. второ от ИК.

Централната избирателна комисия от правна страна намира следното: ОИК – Козлодуй е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на изборния кодекс и в рамките на предоставената му на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 19, във вр. с чл. 188 от ИК компетентност контролира провеждането на предизборна кампания на територията на изборния район. По изложеното оспореното решение следва да се отмени и преписката да бъде върната на ОИК – Козлодуй за ново произнасяне.

При вземане на последващото решение ОИК – Козлодуй следва да съобрази обстоятелството, че на основание чл. 188 от ИК право на отговор има кандидат или лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет. В случая жалбата до ОИК – Козлодуй и ЦИК е подадена от кандидат за кмет, която твърди, че незаконосъобразно й се отказва право на отговор от вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и й е отнета възможността да се защити от информация, представяща неверни факти относно нея, като кандидат за кмет. Видно от представените с преписката документи – писмо по електронна поща и писмо изх. № 14 от 12.10.2105 г. изпратени до главния редактор на вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“, правото на отговор не е поискано от кандидата, чието добро име е засегнато от публикацията, а от представляващия партията, която е издигнала този кандидат. Правото на отговор по чл. 188 от ИК е предоставено на засегнатото лице, което в случая е кандидата за кмет, а не политическата сила, което го е издигнала. Освен изложеното, следва да се съобрази и обстоятелството, че с правото на отговор се предоставя възможност на засегнатото лице да опровергае информация, която счита за накърняваща доброто му име, а в изпратения на печатната медия материал такава не се съдържа.

По отношение на направеното от жалбоподателя искане Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да бъде установено нарушение на чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и да задължи председателя на ОИК – Козлодуй да състави акт за установяване на административно нарушение, същото се явява недопустимо, тъй като по силата на разпоредбата на чл. 496 от ИК компетентна е ОИК – Козлодуй.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Козлодуй, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения