Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2685-МИ
София, 20 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Маринела Георгиева Николова – кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП ГЕРБ срещу решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй

Постъпила е по електронната поща на ЦИК жалба с вх. № МИ-15-1376/16.10.2015 г. от Маринела Георгиева Николова – кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП ГЕРБ срещу решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй. Към жалбата са приложени копия на оспореното решение и протокола от заседание на ОИК – Козлодуй, както и други писмени доказателства.

С жалбата Маринела Георгиева Николова – кандидат за кмет на община Козлодуй от ПП ГЕРБ иска ЦИК да отмени решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй и да постанови решение, с което да бъде установено нарушение на чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и да задължи председателя на ОИК – Козлодуй да състави акт за установяване на административно нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи, намира жалбата за процесуално допустима, като подадена в срок и от лице с правен интерес, а по същество се явява частично основателна.

От протокол от заседание на ОИК – Козлодуй, проведено на 15.10.2015 г. се установява, че е подготвен проект за решение, с което да се установи нарушение на чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ИК, извършено от главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и да се оправомощи председателя на ОИК – Козлодуй да състави акт за установяване на административно нарушение на главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“. След проведените разисквания обективирани в протокола от заседанието, предложения проект е подложен на гласуване, като за приемането му не е събрано необходимото мнозинство от 2/3 и постановено решение в хипотезата на чл. 85, ал. 4 изр. второ от ИК.

Централната избирателна комисия от правна страна намира следното: ОИК – Козлодуй е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на изборния кодекс и в рамките на предоставената му на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 19, във вр. с чл. 188 от ИК компетентност контролира провеждането на предизборна кампания на територията на изборния район. По изложеното оспореното решение следва да се отмени и преписката да бъде върната на ОИК – Козлодуй за ново произнасяне.

При вземане на последващото решение ОИК – Козлодуй следва да съобрази обстоятелството, че на основание чл. 188 от ИК право на отговор има кандидат или лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет. В случая жалбата до ОИК – Козлодуй и ЦИК е подадена от кандидат за кмет, която твърди, че незаконосъобразно й се отказва право на отговор от вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и й е отнета възможността да се защити от информация, представяща неверни факти относно нея, като кандидат за кмет. Видно от представените с преписката документи – писмо по електронна поща и писмо изх. № 14 от 12.10.2105 г. изпратени до главния редактор на вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“, правото на отговор не е поискано от кандидата, чието добро име е засегнато от публикацията, а от представляващия партията, която е издигнала този кандидат. Правото на отговор по чл. 188 от ИК е предоставено на засегнатото лице, което в случая е кандидата за кмет, а не политическата сила, което го е издигнала. Освен изложеното, следва да се съобрази и обстоятелството, че с правото на отговор се предоставя възможност на засегнатото лице да опровергае информация, която счита за накърняваща доброто му име, а в изпратения на печатната медия материал такава не се съдържа.

По отношение на направеното от жалбоподателя искане Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да бъде установено нарушение на чл. 188, ал. 1 и ал. 2 от ИК от страна на главния редактор на печатната медия вестник „КОЗЛОДУЙ ДНЕС“ и да задължи председателя на ОИК – Козлодуй да състави акт за установяване на административно нарушение, същото се явява недопустимо, тъй като по силата на разпоредбата на чл. 496 от ИК компетентна е ОИК – Козлодуй.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 122 от 15.10.2015 г на ОИК – Козлодуй.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Козлодуй, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения