Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 268-ЕП
София, 30 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-24 от 29.04.2014 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", представлявано от Антоанета Димитрова Цонева - председател, регистрирано с Решение на ЦИК № 224-ЕП от 23.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляваща сдружението в полза на 36 (тридесет и шест) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 36 упълномощени представители на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.

Велко Бориславов Милоев

2.

Асен Георгиев Генов

3.

Ясен Юлиянов Лазаров

4.

Ива Юлиянова Лазарова

5.

Елена Николаева Андонова

6.

Диана Василева Ефтимова

7.

Антоанета Димитрова Цонева

8.

Андрей Младенов Дамянов

9.

Мария Радкова Костадинова

10.

Марина Веселинова Бракалова

11.

Ралица Бориславова Увакова

12.

Яна Любомирова Нотева

13.

Мария Димова Димова

14.

Красимира Антонова Величкова

15.

Ивайло Николаев Мирчев

16.

Владимир Иванов Руменов

17.

Венелин Йорданов Маринов

18.

Поликсения Георгиева Ангелова

19.

Цветан Свиленов Кадиев

20.

Силвия Милчева Ницова

21.

Стефан Божидаров Mанов

22.

Даниела Иванова Рангелова

23.

Александър Колев Стаменов

24.

Мария Миланова Милованова

25.

Давид Стефанов Джамбазов

26.

Неда Асенова Генова

27.

Константин Петров Павлов

28.

Анна Стоева Стоева

29.

Деница Евгениева Сачева-Атанасова

30.

Емил Джауад Джасим

31.

Емил Роберт Коен

32.

Борко Йорданов Борисов

33.

Борил Любомиров Гуринов

34.

Петранка Кънева Гуринова

35.

Елена Николаева Хамбарджиева

36.

Ралица Валериева Митрева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения