Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2677-МИ
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ (ГИСДИ) като сдружение, което ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 от 17.10.2015 г. сдружение ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ (ГИСДИ), представлявано от Рашо Христов Тарльовски, чрез упълномощен представител Надежда Богомилова Гологанова за регистрация на сдружението за извършване на социологическо проучване в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 29.09.2015 г., издадено по ф.д. № 3113/1990 г. от СГС Ф.О. VІ-23 състав; списък на хартия и на CD, съдържащ имената, единният граждански номер на 20 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъкът е представен и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания, извадка от секции за проучване на изборите за общински съветници и кметове.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД установява, че не са установени несъответния за лицата, включени в списъка за анкетьори - всичките 20 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3, чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 2512-МИ от 7 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ (ГИСДИ) като сдружение, което ще извършва социологическо проучване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г., регистрирано в СГС, ф.з. № 3113/1990 г., Ф.О. VІ-23 състав.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от сдружението 20 лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Сдружение ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ (ГИСДИ) да се впише в публичния регистър на ЦИК на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения