Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2676-МИ/НР
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Вяра Петрова – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 153-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Карнобат

Постъпила е жалба чрез ОИК – Карнобат, с вх. № МИ-15-1367 от 16.10.2015 г. от Вяра Петрова – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“, срещу решение № 153-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Карнобат.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия по имейл на 16.10.2015 г. и е изпратена окомплектована с преписката чрез ОИК – Карнобат, на 17.10.2015 г.

В жалбата се твърди, че решение № 153-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Карнобат, е неправилно и незаконосъобразно в частта му, с която общинската избирателна комисия е приела, че не може да установи извършителя на нарушението по чл. 183 от ИК.

Към жалбата са приложени: решение № 148-МИ от 10.10.2015 г. на ОИК – Карнобат, и копие от вестник „Карнобатлии за Карнобат“, бр. 1, решение № 153-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Карнобат, и копие от вестник „Карнобатлии за Карнобат“, бр. 2.

С жалбата Вяра Петрова в качеството й на упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“ иска решение № 153-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Карнобат, да бъде отменено в частта му, в която не е установен нарушителят, както и да бъде наложена санкция на лицето Стефан Кенов – съпредседател на БДЦ, за нарушение на разпоредбата на чл. 183 от ИК.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява основателна.

Обжалваното решение е постановено от ОИК – Карнобат, във връзка с постъпила жалба вх. № 5 от 14.10.2015 г., подписана от Вяра Петрова – упълномощен представител на коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. С жалбата ОИК – Карнобат, е сигнализирана за извършено нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК от местна коалиция „Карнобатлии за Карнобат (ВМРО-БДЦ)“, която разпространява безплатен вестник с кандидатите за общински съветници на местната коалиция, кат във вестника не е посочено кой го издава, както и липсва текстът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. За да се произнесе по жалбата, ОИК – Карнобат е приела, че издаденият вестник „Карнобатлии за Карнобат“ представлява медийна услуга по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ИК, ползвана като агитационен материал, и не съдържа име на издател, поради което не може да бъде установено административно нарушение и съставен АУАН, тъй като от субективна страна липсва административноотговорно лице. В обжалваното решение са изложени подробни мотиви в тази насока.

Централната избирателна комисия, след като се запозна подробно с жалбата и преписката, предоставена от ОИК – Карнобат, приема за установено следното:

От представените копия на снимков материал на безплатен вестник за Карнобат и региона „Карнобатлии за Карнобат“, бр. 2 от 09.10.2015 г., се установява, че същият съдържа представяне единствено на кандидатите за общински съветници и за кметове и кандидата за кмет на МК „Карнобатлии за Карнобат (ВМРО-БДЦ)“, регистрирани под № 6 в бюлетината за общински съветници и за кмет на община. В допълнение, на началната страница на вестника между надписа „Безплатен вестник за Карнобат и региона“ са отпечатани и отличителните знаци на ПП „БДЦ“ и ПП „ВМРО“, участници в местната коалиция. От снимковия материал е видно, че в същия не се съдържа текстът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, каквото е изискването на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК.

Въз основа на така установените обстоятелства Централната избирателна комисия приема, че разпространеният безплатен вестник представлява по същество агитационен материал, отпечатан в полза на МК „Карнобатлии за Карнобат (ВМРО-БДЦ)“, а не доставка на медийна услуга съгласно § 1, т. 15 и т. 16 от ДР на ИК. По силата на разпоредбата на чл. 183, ал. 1 от ИК по време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали, като задължително на всеки агитационен материал следва да е отбелязано от чие име се издава. Не е възможно да се възприеме, че разпространеният безплатен вестник представлява медийна услуга, предлагана от доставчик на медийни услуги, тъй като в същия се съдържа единствено информация и съдържание, насочена към евентуалните избиратели на местната коалиция, а не такава, предназначена за всякаква аудитория, различна от тази на привържениците на местната коалиция. Различно би било, ако в разпространявания безплатен вестник са поместени информация, новини или материали на други политически сили или техни кандидати, регистрирани за участие в местните избори.

По отношение на направеното от жалбоподателя искане Централната избирателна комисия да приложи санкция на лицето Стефан Кенов същото се явява недопустимо, тъй като по силата на разпоредбата на чл. 496 от ИК компетентна е ОИК – Карнобат.

С оглед изложеното по-горе Централната избирателна комисия счита, че решение № 153-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Карнобат е незаконосъобразно и неправилно, поради което следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 153-МИ от 14.10.2015 г. на ОИК – Карнобат, като неправилно и незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Карнобат за произнасяне съгласно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения