Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2675-МИ
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Даниел Николов Николов, представител на ПП ГЕРБ за община Царево, против решение № 097 от 13.10.2015 г. на ОИК – Царево

Производството е по чл. 88 от ИК.

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия от Даниел Николов Николов, представител на ПП ГЕРБ за община Царево, против решение № 097 от 13.10.2015 г. на ОИК – Царево, с което се указва на кмета на община Царево и кметовете на кметства и кметските наместници в община Царево да приложат правомощията си по чл. 186, ал. 1 от ИК в изпълнение на решение № 094 от 12. 10. 2015 г., взето във връзка с жалба, постъпила в ОИК – Царево с вх. № 097 от 09.10.2015 г. и с което са установени множество нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК от страна на ПП ГЕРБ, изразяващи се в разполагане на агитационни материали на нерегламентирани места, отразени в 11 констативни протокола за съответните населени места, номерирани с номера от 1 до 11, всичките от дата 13.10.2015 г.и всичките, приложени по преписката.

Жалбата е подадена чрез ОИК - Царево до ЦИК и е постъпила в ЦИК с вх. № МИ-15-375 от 16.10.2015 г., ведно с надлежно окомплектована преписка, съдържаща относимите по случая документи.

В жалбата се прави оплакване за неправилност на обжалваното решение поради съществено нарушение на административно-производствените правила, конкретно нормата на чл. 59, ал. 1, т. 4 от АПК и противоречие материално-правните норми на чл. 183, ал. 3 и чл. 186 от ИК и § 1, т. 17 от ДР на ИК. Твърди се, че на по-голямата част от платната липсват символи на ПП ГЕРБ и какъвто и да е призив за подкрепа или за неподкрепа по смисъла на цитирания по-горе параграф.

Иска се отмяна на обжалваното решение на ОИК – Царево като незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок от лице с правен интерес, чрез надлежно упълномощен представител, поради което се явява допустима, а разгледана по същество неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени всички, приложени към жалбата и по преписката документи поотделно и в тяхната съвкупност и с обжалваното решение, прецени, че случаят е изяснен изцяло от фактическа страна

Установи се следното. Първоначално е подаден сигнал, наречен жалба, от представителя на БСП и кандидат за кмет Петко Арнаудов до ОИК – Царево за нарушение на чл. 183 от ИК от страна на ПП ГЕРБ, изразяващо се в разполагане на агитационни материали на места, общинска собственост, във всички селища на община Царево, като се използвали билбордове и стойки – общинска собственост.

Общинската избирателна комисия – Царево, в предвидения от закона срок е разгледала сигнала на свое заседание от 12.10.2015 г. и се е произнесла с Решение № 094 от същата дата, като е назначила тричленна комисия, включваща председателя и двама членове на ОИК, която да извърши проверка на място по сигнала, определен е срок за извършване на проверката и са изискани от община Царево необходимите данни за собствеността на билбордовете, стойките и относно обстоятелството има ли поставени агитационни материали на тези, които са общинска собственост.

След събиране на необходимите данни и констатиране на съответните нарушения, обективирано в цитираните единадесет констативни протоколи, ОИК – Царево се произнася с обжалваното решение № 097 от 13.10.2015 г. С решението се дават указанията, изложени по-горе.

Централната избирателна комисия не споделя схващането, че обжалваното решение страда от пороците, посочени в жалбата. Точно обратното – намира същото за добре мотивирано, като приема, че констатациите, направени в констативните протоколи, са част от мотивите към него и законосъобразно, доколкото по несъмнен начин са установени множество нарушения на заповед № РД-01-577/31.08.2015 г.на кмета на общината, респективно на чл. 183, ал. 3 от ИК. Противно на изразените в жалбата доводи пък, че не става ясно в какво точно се изразява предизборната агитация и как са квалифицирани паната, поставени върху стойките, като агитационни материали, Централната избирателна комисия намира, че е достатъчно отразеното в констативните протоколи, доколкото в периода на предизборната кампания е очевидно, че материалите на партията съдържат имплицитно в себе си призив за подкрепа на кандидатите на тази партия.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4, чл.186, ал.1 във връзка с чл.183, ал.3 от ИК и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Даниел Николов Николов, представител на ПП ГЕРБ за община Царево против решение № 097 от 13.10.2015 г. на ОИК – Царево като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия до Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения