Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2672-МИ
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Исуф Вейсал Яхя, срещу решение № 64 от 15 октомври 2015 г. на ОИК в община Завет

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-260 от 16 октомври 2015 г. в Централната избирателна комисия от Исуф Вейсал Яхя срещу решение № 64 от 16 октомври 2015 г. на ОИК в община Завет.

Към жалбата са приложени: копие от решение № 64 от 16 октомври 2015 г. на ОИК – Завет, копие от жалба вх.№ 46 от 15.10.2015г. до ОИК – Завет, епикриза от хирургическо отделение на МБАЛ Разград и съдебно медицинско удостоверение №114/2015 от МБАЛ Разград .

В жалбата се твърди, че на 5 октомври 2015 г. Младен Дянков Чакъров, кандидат за кмет на община Завет, е нанесъл побой на сина му, вследствие на който е получил травми, потвърдени с приложените епикриза и съдебно медицинско удостоверетие. С решението не е удовлетворено искането на жалбоподадетеля да бъде прекратена регистрацията за кмет на община Завет на Младен Дянков Чакъров заради извършеното деяние, а преписката е изпратена на разследващите органи и оставена без разглеждане, поради което жалбоподателя счита че решение № 64 от 16 октомври 2015 г. на ОИК – Завет е неправилно и незаконосъобразно.

Направено е искане за отмяна на решение № 64 от 16 октомври 2015 г. на ОИК – Завет и за произнасяне на Централната избирателна комисия за прекратяване на регистрацията за кмет на община Завет на Младен Дянков Чакъров.

Жалбата е постъпила в законния срок, но е от лице без правен интерес относно регистрацията на кандидати за кмет на община Завет и е недопустима. Отделно от това сигналът за извършено хулиганско деяние, е извън компетенцията на ОИК и ЦИК и правилно ОИК – Завет е изпратила материалите по преписката на разследващите органи – полиция и районна прокуратура.

С оглед на изложеното жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Исуф Вейсал Яхя срещу решение № 64 от 16 октомври 2015 г. на ОИК – Завет, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения