Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2670-МИ
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 от 14.10.2015 г. за регистрация на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, представлявано от Велко Йорданов Велков, чрез Иво Георгиев Атанасов, като наблюдател в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 12.10.2015 г. от СГС, VІ-17 състав, по ф.д. № 71/2014 г.; пълномощно от Велко Йорданов Велков в полза на 46 (четиридесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

От писмо от 15.10.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и че не са регистрирани като кандидати за общински съветници и за кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 46 (четиридесет и шест) упълномощени представители на сдружение „ВЕЛВИ СПОРТ“, както следва:

 

1.

Светослав Илиев Славчев

2.

Евгени Петров Пантев

3.

Тихомир Тонков Крумов

4.

Илияна Иванова Ципоркова

5.

Страшимир Митков Христов

6.

Ивайло Величков Иванов

7.

Орлин Боянов Бишков

8.

Борислав Боянов Бишков

9.

Ани Борисов Петров

10.

Кольо Иванов Николов

11.

Людмил Ценков Телбишки

12.

Мартин Колев Николов

13.

Бойко Йончев Милошев

14.

Ивайло Мариянов Капелов

15.

Иван Нинов Кадийски

16.

Росен Ангелов Цветков

17.

Роберт Кънчев Матеев

18.

Олег Радославов Иванов

19.

Захарин Иванов Захариев

20.

Иво Георгиев Атанасов

21.

Велко Йорданов Велков

22.

Ивайло Бисеров Борисов

23

Ангел Петков Стригачев

24.

Александър Филчев Матеев

25.

Юлия Георгиева Матеева

26.

Валентина Ангелова Бурдашка

27.

Соня Николаева Стойкова

28.

Илиана Илиева Миланова

29.

Андриан Пламенов Атанасов

30

Иво Венциславов Дановски

31.

Любомир Петров Георгиев

32.

Галя Перчова Георгиева

33.

Стоян Георгиев Стоянов

34.

Станислав Петров Петров

35.

Иво Цветанов Трендафилов

36.

Людмил Иванов Иванов

37.

Тервел Желев Костов

38.

Лъчезар Славчев Райчев

39.

Илиян Колев Митов

40.

Анелия Любомирова Крумова

41.

Митко Тодоров Миланов

42.

Георги Ангелов Минков

43.

Теодора Петрова Минкова

44.

Сашо Янев Евтимов

45.

Красимир Тонков Крумов

46.

Венцислав Валентинов Илиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения