Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2669-МИ
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 19/17.10.2015 г. от сдружение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ“, представлявано заедно и поотделно от Радостин Христов Каракерезов – председател на Младежкия съвет на сдружението и Бужка Панайотова Лукич – главен секретар на Младежкия съвет на сдружението, чрез Светлина Луканова Йолчева – упълномощен представител, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, от Габровски окръжен съд от 20.08.2015 г. по ф.д. № 437/2001 г.; пълномощно в полза на Светлина Луканова Йолчева от Бужка Панайотова Лукич; пълномощно в полза на 6 (шест) лица – упълномощени представители на сдружение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 17.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на лицата, предложени като наблюдатели, заявени от сдружение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ“.

На Централната избирателна комисия беше предложено следното решение:

„От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички 6 (шест) лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена служебна проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

При проверката е установено, че двама члена на управителния орган на сдружението – Младежки съвет – Калинка Атанасова Тодорова и Мартин Василев Цонев – са регистрирани като застъпници съответно на партия и на местна коалиция.

Заявлението на сдружение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ“ и приложените документи са съобразени с формалните изисквания на разпоредбата на чл. 112, ал. 4 от ИК. Въпреки това в проекта за решение беше предложено да бъде отказана регистрацията поради противоречие с целта на участие на българските неправителствени организации с наблюдатели в изборния процес.

Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации. Предвид предметното съдържание на законодателната уредба относно правата на наблюдателите същите представляват физически лица, упълномощени от български неправителствени организации, които осъществяват независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес. В случая е налице обвързаност на от управителния орган на сдружението с предизборните кампании на политическа партия и коалиция от политически партии, поради което участието на тази организация като наблюдател в изборите не би съдействало за постигането на независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес.

По изложените по-горе съображения следва да се откаже регистрацията на шест лица като наблюдатели на сдружение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКО МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Андреа Андреева Иванова

2.

Милица Милкова Кейванова

3.

Красимира Йорданова Христова

4.

Димитър Савов Попов

5.

Атанаска Ангелова Ангелова-Димитрова

6.

Елеонора Добрева Минева

 

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове на ЦИК за приемане на предложеното решение. От присъстващите в залата 12 членове на комисията „ЗА“ проекта на решение за отказ на регистрация гласуваха 7 членове: Г. Баханов, Р. Матева, М. Златарева, Р. Цачев, Е. Христов, Ц. Томов и К. Нейкова; „ПРОТИВ“ проекта на решение за отказ на регистрация гласуваха пет членове: Р. Сидерова, И. Грозева, И. Алексиева, М. Сюлейман и Т. Цанева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112 от ИК и Решение на ЦИК № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения