Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2665-МИ/НР
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8 (8-1)/17.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове и заявление с вх. № 5 (5-1)/17.10.2015 г. в регистъра за наблюдателите за националния референдум от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, представлявано от Рашо Христов Тарльовски – председател на УС, чрез Надежда Богомилова Гологанова, упълномощена от представляващия с пълномощно от 2015 г. В заявленията се правят искания за регистрация като наблюдатели на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. на 1036 лица.

Към заявленията (Приложение № 20-МИ от изборните книжа и Приложение № 25-НР от книжата за националния референдум) са приложени: пълномощно от Рашо Христов Тарльовски в полза на Надежда Богомилова Гологанова; пълномощно от представляващия сдружението Рашо Христов Тарльовски в полза на 1036 (хиляда тридесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

На 17.10.2015 г. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 1018 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори; не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК. За 18 лица са констатирани несъответствия, както следва: Ганка Ганева Никифорова – няма навършени 18 години; Найден Илиев Стаматов и Марчо Апостолов Георгиев се повтарят в списъка с различни имена. Галина Колева Делчева, Василка Костадинова Савова, Иванка Христова Христозова, Цветомир Цветков Върбанов и Ирена Христова Кирилова се повтарят в списъка; Христина Стоянова Христова, Ангел Маринов Недков и Мариела Димитрова Георгиева са регистрирани като застъпници на политически партии; Донка Маринова Черковска, Захари Колев Захариев, Здравко Първанов Първанов, Румяна Стоянова Друмева, Иван Неделчев Иванов, Лилия Петрова Тарльовска са кандидати за общински съветници и за кметове в различни общини; Веселина Иванова Андреева – член на ОИК – Стара Загора.

От извършената проверка се установява, че лицето Пенка Георгиева Илиева, член на управителния съвет на сдружението е кандидат за кмет или общински съветник. Останалите лица на управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове. От приложения към заявлението протокол от заседание на УС на ГИСДИ от 5 октомври 2015 г. се установява, че е извършена промяна в УС на сдружението като Пенка Георгиева Илиева е освободена от състава на УС по нейна молба.

От гореизложеното е видно, че са налице изискванията на ИК и на Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. за регистрацията на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 1018 (хиляда и осемнадесет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

1.       

Методи Христов Стефанов

2.       

Михаил Рашев Иванов

3.       

Тодорка Генчева Симеонова

4.       

Цветанка Стоименова Арсова

5.       

Николинка Дончева Максимова

6.       

Гинка Йорданова Мирчева

7.       

Олга Илиева Петрова

8.       

Марияна Стефанова Малчева

9.       

Райна Йорданова Джамбазова

10.  

Иван Николов Арсов

11.  

Петранка Геогиева Николова

12.  

Антоанета Стефанова Димова

13.  

Дора Димитрова Добрева

14.  

Иванка Захариева Николова

15.  

Янко Иванов Христов

16.  

Радостина Миланова Янева

17.  

Райко Йорданов Миланов

18.  

Цеца Василева Илиева

19.  

Снежана Григорова Василева

20.  

Станчо Стефанов Станчев

21.  

Иванка Борисова Владимирова

22.  

Бинка Стефанова Велинова

23.  

Бончо Колев Петров

24.  

Марийка Атанасова Стоянова

25.  

Румен Василев Рафаилов

26.  

Мария Цветкова Манова

27.  

Живка Стоева Дражева

28.  

Ганка Евстатиева Радованова

29.  

Николай Божилов Богословов

30.  

Димитър Найденов Димитров

31.  

Ахмед Исмаилов Кенарaлиев

32.  

Румяна Василева Карагяурова

33.  

Христинка Петрова Тотева

34.  

Сашка Василева Гергинова

35.  

Лилия Петрова Борисова

36.  

Иса Ибрямов Аптулов

37.  

Радко Мирков Ангелов

38.  

Цветанка Георгиева Станимирова

39.  

Емине Яшарова Салиева

40.  

Димка Венкова Владимирова

41.  

Васил Димитров Василев

42.  

Дияна Стилиянова Димитрова

43.  

Димитричка Георгиева Енева

44.  

Пенка Костадинова Иванова

45.  

Цветан Крумов Милушев

46.  

Венетка Методиева Господарска

47.  

Иванка Атанасова Василева

48.  

Десислава Валентинова Йорданова

49.  

Марияна Динкова Йорданова

50.  

Румяна Матеева Дескова

51.  

Атанаска Апостолова Николаева

52.  

Величка Христова Георгиева

53.  

Веселина Стефанова Димова

54.  

Илияна Стефанова Петрова

55.  

Иванка Георгиева Владимирова

56.  

Тодорка Езекиева Лазарова

57.  

Снежана Йорданова Николова

58.  

Николай Георгиев Матвеев

59.  

Магдалена Атанасова Георгиева

60.  

Румяна Кръстева Вълчева

61.  

Петя Златилова Апостолова-Вълчева

62.  

Добринка Петрова Иванова

63.  

Димитринка Русева Тодорова

64.  

Марияна Христова Йонкова

65.  

Иванка Тодорова Йорданова

66.  

Веска Михайлова Тодорова

67.  

Росица Стойчева Стефанова

68.  

Стефка Маринова Костадинова

69.  

Дора Илиева Милева

70.  

Станка Неделчева Димитрова

71.  

Ефросина Николова Вълева

72.  

Златка Радкова Иванова

73.  

Александър Василев Александров

74.  

Снежанка Пенкова Димитрова

75.  

Станка Николова Костадинова

76.  

Верка Стоянова Дънкова

77.  

Теменуга Христова Желева

78.  

Денчо Рашков Иванов

79.  

Цветелин Труфчев Славов

80.  

Атанаска Йорданова Димитрова

81.  

Мима Стоянова Митева

82.  

Ивалина Стефанова Йорданова

83.  

Атанаска Стефанова Михайлова

84.  

Николай Петков Колев

85.  

Христинка Петрова Николаева

86.  

Димитър Смилков Илиев

87.  

Цончо Георгиев Цонев

88.  

Андрей Ангелов Михайлов

89.  

Кънчо Христов Иванов

90.  

Веселин Андонов Ангелов

91.  

Александър Антонов Христов

92.  

Снежанка Георгиева Арсова

93.  

Светослав Сергеев Атанасов

94.  

Тодор Ангелов Янев

95.  

Станей Йорданов Алексиев

96.  

Мехмед Ибраимов Барев

97.  

Галин Пламенов Петров

98.  

Радослав Николов Георгиев

99.  

Копринка Георгиева Иванова

100.                     

Ася Бонева Трендафилова

101.                     

Галин Дачев Кънев

102.                     

Илиян Иванов Димитров

103.                     

Вирджиния Красимирова Алексиева

104.                     

Елена Димитрова Спасова

105.                     

Милена Панайотова Йорданова

106.                     

Лена Стойнева Косева

107.                     

Бонка Илиева Петкова

108.                     

Мариана Стоева Дянкова

109.                     

Венета Стоянова Панайотова

110.                     

Юлия Иванова Христова

111.                     

Анка Илиева Иванова

112.                     

Стефанка Асенова Иванова

113.                     

Данка Ангелова Тодорова

114.                     

Петя Петкова Петрова

115.                     

Марийка Стефанова Ненова

116.                     

Пламен Христов Петров

117.                     

Васил Христов Костов

118.                     

Тодорка Илиева Пеева

119.                     

Валентин Василев Йосифов

120.                     

Пламен Красимиров Петров

121.                     

Умани Ахмедова Ахмедова

122.                     

Марийка Димитрова Николова

123.                     

Памела Атанасова Захариева

124.                     

Стоянка Иванова Господинова

125.                     

Неделчо Иванов Георгиев

126.                     

Йордан Тодоров Йорданов

127.                     

Драганка Рашкова Димитрова

128.                     

Даниела Станиславова Георгиева

129.                     

Галя Стоянова Василева

130.                     

Василка Тодорова Миланова

131.                     

Ангелина Димова Власакиева

132.                     

Маргарита Георгиева Великова

133.                     

Венелин Колчев Вълчев

134.                     

Димитър Красимиров Мирев

135.                     

Живко Тодоров Димитров

136.                     

Антон Йорданов Иванов

137.                     

Румян Славов Найденов

138.                     

Антон Николов Стойнев

139.                     

Валентина Георгиева Стефанова

140.                     

Дамян Христов Господинов

141.                     

Анатоли Стоянов Александров

142.                     

Станко Тодоров Станков

143.                     

Георги Иванов Табачки

144.                     

Йордан Стефанов Йорданов

145.                     

Симеон Николаев Симеонов

146.                     

Пламен Бориславов Душанов

147.                     

Станислав Димитров Йосифов

148.                     

Димитър Николаев Янчев

149.                     

Радослав Диянов Рашков

150.                     

Валентин Стоянов Стоянов

151.                     

Господин Пламенов Андреев

152.                     

Йордан Милчев Радев

153.                     

Иван Милчев Радев

154.                     

Християна Милчева Златкова

155.                     

Аднан Шюкриев Нуриев

156.                     

Никола Стойчев Николов

157.                     

Димитър Василев Димитров

158.                     

Христо Димитров Христов

159.                     

Павел Димитров Радев

160.                     

Начо Добрев Иванов

161.                     

Снежина Наскова Драганова

162.                     

Василка Христова Георгиева

163.                     

Георги Иванов Георгиев

164.                     

Мариян Христов Славов

165.                     

Филчо Йорданов Филев

166.                     

Стоян Давидков Борисов

167.                     

Добринка Борисова Величкова

168.                     

Йордан Филчев Йорданов

169.                     

Цветанка Неделчева Кръстева

170.                     

Венетка Неделчева Тодорова

171.                     

Атанас Великов Атанасов

172.                     

Невена Галенова Георгиева

173.                     

Надя Калинова Петрова

174.                     

Иван Станчев Георгиев

175.                     

Венелин Господинов Иванов

176.                     

Мехмед Ибрямов Мехмедов

177.                     

Недялка Пенева Русева

178.                     

Анка Жекова Буюклиева

179.                     

Костадин Руменов Костадинов

180.                     

Красимир Костадинов Николов

181.                     

Димитър Минков Мундрев

182.                     

Александър Стефанов Коцилов

183.                     

Борис Петров Цорев

184.                     

Трифон георгиев трифонов

185.                     

Йордан Младов Иванов

186.                     

Даниел Красимиров Дяков

187.                     

Мирослав Йорданов Иванов

188.                     

Стоян Йорданов Димитров

189.                     

Пламен Александров Папазов

190.                     

Зинка Москова Чаушева

191.                     

Любка Маринова Великова

192.                     

Марияна Дончева Великова

193.                     

Нина Красимирова Линкова

194.                     

Валя Дарчева Желязкова

195.                     

Камен Иванов Каменов

196.                     

Георги Трифонов Шабов

197.                     

Димитър Георгиев Димитров

198.                     

Илия Младенов Русанов

199.                     

Любен Веселинов Любенов

200.                     

Светла Петкова Балканджиева

201.                     

Надежда Миладинова Георгиева

202.                     

Даниела Тодорова Цонева

203.                     

Мирела Георгиева Георгиева

204.                     

Мартин Свиленов Стефанов

205.                     

Ганка Стоянова Кичукова

206.                     

Александър Маринов Атанасов

207.                     

Асен Йонков Ангелов

208.                     

Борислав Йорданов Борисов

209.                     

Стефан Стоянов Желев

210.                     

Цанка Радева Стефанова

211.                     

Мария Василева Радева

212.                     

Бисер Атанасов Михайлов

213.                     

Сашка Йорданова Григорова

214.                     

Петър Георгиев Георгиев

215.                     

Янка Ангелова Дюкенджиева

216.                     

Божанка Маринова Митева

217.                     

Димитър Асенов Янков

218.                     

Димка Стоянова Иванова

219.                     

Йото Сашев Йотов

220.                     

Йордан Хубанов Йорданов

221.                     

Еленка Стефанова Павлова

222.                     

Цветелина Цветанова Петрова

223.                     

Йонка Върбанова Нанова

224.                     

Лиляна Дичева Николова

225.                     

Надежда Кирилова Живкова

226.                     

Катина Методиева Георгиева

227.                     

Росица Георгиева Григорова

228.                     

Кирко Христов Кирков

229.                     

Христина Димитрова Миндровска

230.                     

Виолета Дилова Мочовска

231.                     

Цецка Игнатова Вутова

232.                     

Миленка Любенова Петрова

233.                     

Цанка Данова Лалова

234.                     

Мирослав Огнянов Цанов

235.                     

Милчо Петков Илиев

236.                     

Мина Иванова Петрова

237.                     

Павлин Николов Орловски

238.                     

Виктор Александров Рашев

239.                     

Йорданка Георгиева Николова

240.                     

Ива Георгиева Николова

241.                     

Георги Атанасов Матев

242.                     

Деница Дойчева Терзийска

243.                     

Десислава Кръстева Стойкова

244.                     

Александър Викторов Рашев

245.                     

Антония Георгиева Митова

246.                     

Богдана Лазарова Ячкова

247.                     

Георг Росен Шиков

248.                     

Теодора Емилова Спасова

249.                     

Радка Димитрова Канчева

250.                     

Кремена Бобева Кирова-Петрова

251.                     

Нели Димитрова Владикова

252.                     

Соня Георгиева Скъпиева-Тодорова

253.                     

Мария Христова Тамахкярова

254.                     

Тинко Василев Тодоров

255.                     

Диана Драгомирова Комитова

256.                     

Райна Ангелова Комитова

257.                     

Калина Благомирова Рупанова

258.                     

Калоян Владимиров Кръстевич

259.                     

Николай Койчев Йовчев

260.                     

Злателина Иванова Йовчева

261.                     

Петя Димитрова Владикова

262.                     

Ивета Устинова Устинова

263.                     

Силвия Асенова Стоянова

264.                     

Михаил Маринов Михайлов

265.                     

Радослава Милчева Русева

266.                     

Радан Русев Маликов

267.                     

Асен Митков Аьошев

268.                     

Аксиния Руменова Русинова

269.                     

Светла Янкова Василева

270.                     

Мила Василева Милчева

271.                     

Веселин Маринов Василев

272.                     

Атанас Русинов Сираков

273.                     

Илиян Николов Атанасов

274.                     

Десислава Иванова Петкова

275.                     

Йонка Иванова Цветанова

276.                     

Валери Марков Цветанов

277.                     

Наталия Тилова Ненчева

278.                     

Иван Андреев Райков

279.                     

Светозар Митков Григоров

280.                     

Димчо Николов Диков

281.                     

Николай Кънчев Ненов

282.                     

Слави Стефков Събчев

283.                     

Стефан Николов Йотов

284.                     

Мирослав Иванов Гунешки

285.                     

Йорданка Иванова Тодорова

286.                     

Минчо Желязков Минев

287.                     

Росица Маринова Иванова-Маринова

288.                     

Анита Траянова Габровска

289.                     

Светослав Кирилов Георгиев

290.                     

Ирина Петкова Стоева

291.                     

Христо Милев Ангелов

292.                     

Веселин Панайотов Панайотов

293.                     

Гочо Петров Гочев

294.                     

Митко Атанасов Митев

295.                     

Живко Димчев Атанасов

296.                     

Венелин Златков Апостолов

297.                     

Василка Костадинова Славова

298.                     

Галина Колева Делчева

299.                     

Мария Атанасова Микова

300.                     

Милена Максимова Делева

301.                     

Катя Янкова Карабашева

302.                     

Златка Делчева Тенева

303.                     

Наталия Живкова Танева

304.                     

Митко Делчев Маринов

305.                     

Марияна Бончева Меранзова

306.                     

Николина Ванчева Петева

307.                     

Валентина Миткова Кралева

308.                     

Кирил Бойчев Бахчеджиев

309.                     

Гергана Танева Златева-Тодорова

310.                     

Николай Георгиев Колев

311.                     

Станка Ташева Иванова

312.                     

Недялко Несторов Иванов

313.                     

Добринка Станкова Добрева

314.                     

Марийка Желязкова Желязкова

315.                     

Митко Гюргаков Шубелиев

316.                     

Маргарита Иванова Иванова

317.                     

Пенка Райчева Димитрова

318.                     

Мария Иванова Иванова

319.                     

Екатерина Ангелова Христова

320.                     

Златимир Митков Шубелиев

321.                     

Марияна Петкова Тодорова

322.                     

Кармен Мартинова Чилингирян

323.                     

Марияна Михайлова Димитрова

324.                     

Васил Георгиев Фурнаджиев

325.                     

Добромир Димитров Христов

326.                     

Петронка Ванчева Желева

327.                     

Пламена Марианова Маринова

328.                     

Иван Николаев Пърнаров

329.                     

Маргарита Вълканова Делчева

330.                     

Радка Петрова Манолова

331.                     

Росица Славчева Завалова

332.                     

Красена Аспарухова Желязкова

333.                     

Веселина Генчева Вълкова

334.                     

Евгения Иванова Христова

335.                     

Митра Анастасова Текирова

336.                     

Колка Георгиева Димитрова

337.                     

Димитър Добрев Иванов

338.                     

Николина Тодорова Колева

339.                     

Еленко Тодоров Георгиев

340.                     

Невена Николова Златанова

341.                     

Мира Сабинова Христова

342.                     

Илиана Костадинова Янкова

343.                     

Елена Димитрова Борисова

344.                     

Ивайло Пламенов Георгиев

345.                     

Даниел Асенов Христов

346.                     

Бойко Димитров Велевски

347.                     

Мария Тодорова Георгиева

348.                     

Желязка Христова Маврова

349.                     

Йонка Колева Мутафова

350.                     

Ангел Георгиев Колев

351.                     

Росен Любенов Каснаклиев

352.                     

Златка Йорданова Ставрева

353.                     

Исмаил Рашид Хасан

354.                     

Ирина Емилова Славова

355.                     

Иван Михайлов Славов

356.                     

Нела Недева Иванова

357.                     

Тодорка Михайлова Пейкова

358.                     

Орхан Сатълмъш Бекан

359.                     

Антон Станчев Вълков

360.                     

Динко Василев Георгиев

361.                     

Еремия Георгиев Биков

362.                     

Генчо Видолов Коловски

363.                     

Лина Георгиева Балабанова

364.                     

Атанас Василев Стоянов

365.                     

Стоян Илиев Жулев

366.                     

Дафинка Димитрова Куршумова

367.                     

Зорка Гавраилова Петкова

368.                     

Александър Асенов Чакъров

369.                     

Милена Павлова Узунова

370.                     

Кадефия Спасова Ненкова

371.                     

Виктор Атанасов Бобев

372.                     

Андриан Иванов Христов

373.                     

Кинка Иванова Йотинова

374.                     

Иван Димитров Карагьозов

375.                     

Пенка Рангелова Шопова

376.                     

Валентин Илийчев Оджаков

377.                     

Мариана Георгиева Христева

378.                     

Тодорка Игнатова Григорова

379.                     

Момчил Асенов Стоянов

380.                     

Гергана Николова Тонова

381.                     

Илинка Кирилова Кънчева

382.                     

Гергана Илиева Илиева

383.                     

Златка Георгиева Крушевска

384.                     

Асен Атанасов Асенов

385.                     

Симеон Данаилов Симеонов

386.                     

Желязко Лазаров Маташев

387.                     

Иванка Димитрова Стойчева

388.                     

Иван Георгиев Георгиев

389.                     

Станислав Христов Стоянов

390.                     

Костадин Генчев Генчев

391.                     

Валентин Василев Цветков

392.                     

Борис Кирилов Тороманов

393.                     

Гина Запрянова Иванова

394.                     

Атанаска Йорданова Атанасова

395.                     

Иванка Запрянова Юрдекова

396.                     

Елена Василева Кирева

397.                     

Димитрия Томова Цветанова

398.                     

Тодорка Николова Гитева

399.                     

Ненка Николова   Василева

400.                     

Милена Асенова Гаджева

401.                     

Лиляна Николова Георгиева

402.                     

Вида Неделева Димитрова

403.                     

Светлана Койчева Караджова

404.                     

Петър Ангелов Христов

405.                     

Марин Асенов Делиев

406.                     

Иванка Стоянова Кърджалийска

407.                     

Владимир Стоянов Белов

408.                     

Коста Вълков Дадански

409.                     

Стефан Тодоров Костов

410.                     

Мария Иванова Дочева

411.                     

Милен Кадринов Антонов

412.                     

Мария Кирилова Атанасова

413.                     

Фанка Янкова Валентинова

414.                     

Христо Христов Лазаров

415.                     

Асен Андреев Котанов

416.                     

Фатма Яшарова Яшарова

417.                     

Лальо Добринов Бичев

418.                     

Надежда Симеонова Петрова

419.                     

Атанас Колев Яковски

420.                     

Иван Иванов Зидаров

421.                     

Димитър Кирилов Чакъров

422.                     

Васил Василев Чардаклиев

423.                     

Иван Василев Георгиев

424.                     

Даниела Тодорова Момчилова

425.                     

Бойка Петкова Чомакова

426.                     

Димитър Петров Бабиков

427.                     

Донка Петрова Ганчева

428.                     

Донка Нанева Лачева

429.                     

Диляна Ненова Генова

430.                     

Стоянка Илиева Дишкова

431.                     

Иванка Вичева Близнакова

432.                     

Стайка Лазарова Чапръзова

433.                     

Мариела Йорданова Стоилова-Благоева

434.                     

Христина Нончева Капанделова

435.                     

Костадин Маринов Матов

436.                     

Радка Димова Иванова

437.                     

Иванка Илиева Воршилова

438.                     

Мария Илиева Минчева

439.                     

Донка Ангелова Манова

440.                     

Рада Петкова Драганова

441.                     

Тодор Иванов Колев

442.                     

Иван Симов Стефанов

443.                     

Мария Станкова Костадинова

444.                     

Атанас Йорданов Колев

445.                     

Иван Йонков Ников

446.                     

Пауна Игнатова Радулова

447.                     

Пенка Маркова Симеонова

448.                     

Мария Тодорова Георгиева

449.                     

Елена Нончева Ковачева

450.                     

Рашо Стоев Рашев

451.                     

Павлина Йорданова Лалова

452.                     

Теодора Тодорова Стоянова

453.                     

Иван Стефанов Стефанов

454.                     

Здравка Янкова Бакалова

455.                     

Илия Петров Гановски

456.                     

Стела Иванова Радунчева

457.                     

Димитър Христов Ганчев

458.                     

Лидия Пенчева Маджарова

459.                     

Тодор Рашков Личев

460.                     

Георги Цанков Денков

461.                     

Нешо Арменов Богданов

462.                     

Данаил Андонов Радоев

463.                     

Симеон Димитров Митев

464.                     

Йоско Атанасов Йорданов

465.                     

Божидар Йосков Йорданов

466.                     

Ангел Йосков Йорданов

467.                     

Любка Минкова Генкова

468.                     

Янко Ангелов Чакъров

469.                     

Ангел Борисов Бърдуков

470.                     

Димитър Георгиев Рогачев

471.                     

Керана Драганова Бечева

472.                     

Стояна Николова Пимпилова

473.                     

Иванка Христева Христозова

474.                     

Атанаска Илиянова Маджарова

475.                     

Костадинка Илиянова Маджарова

476.                     

Снежана Георгиева Иванова

477.                     

Атанас Иванов Делчев

478.                     

Марийка Зимитрова гГгова

479.                     

Вихра Рускова Генева

480.                     

Валя Христева Христева

481.                     

Марина Димитрова Иванова

482.                     

Софка Димова Кацарова

483.                     

Мария Николова Янкова

484.                     

Николета Лъчезарова Христова

485.                     

Софка Асенова Орманова

486.                     

Тодорка Димитрова Аврионова

487.                     

Райна Стефанова Ковачева

488.                     

Валентина Бончева Борнарова

489.                     

Теодора Генева Добрева

490.                     

Надя Петрова Димитрова

491.                     

Васил Димитров Чирпанлиев

492.                     

Величка Иванова Чонгарова

493.                     

Цветка Николова Чирпанлиева

494.                     

Петър Георгиев Бойчев

495.                     

Мария Георгиева Кошулева

496.                     

Иванка Колева Николова

497.                     

Пенка Петрова Пашова

498.                     

Венета Добрева Ликова

499.                     

Ели Георгиева Воденичарова

500.                     

Владимира Красимирова Воденичарова

501.                     

Даниел Ангелов Пашов

502.                     

Милен Николов Николов

503.                     

Борислав Димитров Зочинов

504.                     

Иван Василев Димов

505.                     

Николета Василева Донева

506.                     

Георги Живков Петков

507.                     

Недка Николова Дичева

508.                     

Васил Борисов Димитров

509.                     

Недялка Димитрова Димитрова

510.                     

Иван Василев Стойков

511.                     

Доряна Димитрова Депина

512.                     

Атанаска Николова Тачева

513.                     

Илияна Николаева Павлова

514.                     

Кирил Пламенов Стоянов

515.                     

Андреана Андреева Попматеева

516.                     

Рючкян Рамадан Ахмедова

517.                     

Анна Любенова Гайдарова

518.                     

Гергана Валентинова Кюрпекова

519.                     

Стоян Атанасов Граматиков

520.                     

Марияна Аргирова Граматикова

521.                     

Йорданка Христозова Кирева

522.                     

Владимир Стефанов Грибачев

523.                     

Елисавета Темистоклева Кадийска

524.                     

Христо Тодоров Шевиков

525.                     

Величко Пламенов Гунов

526.                     

Златка Андреева Костадинова

527.                     

Десислава Йорданова Ковчева

528.                     

Калина Павлова Мурджанова

529.                     

Йордан Георгиев Костадинов

530.                     

Джамали Байрямов Байрямов

531.                     

Али Джамали Раим

532.                     

Феим Рамадан Ерми

533.                     

Иванка Борисова Иванова

534.                     

Любен Божков Филипов

535.                     

Георги Ненчов Сапунаров

536.                     

Дафинка Цветанова Коджабашева

537.                     

Димитър Костадинов Наков

538.                     

Мария Йорданова Маргаритова

539.                     

Цвета Стефанова Кюрпекова

540.                     

Йордан Жеков Аргиров

541.                     

Николай Димитров Зочинов

542.                     

Елина Иванова Ладжева

543.                     

Васка Христова Антонова

544.                     

Елена Йорданова Василева

545.                     

Елена Кирилова Голубятникова

546.                     

Силвия Милкова Кънчева

547.                     

Иванка Христева Стоева

548.                     

Лиляна Василева Петкова

549.                     

Мария Димитрова Ангелова

550.                     

Галина Николова Димитрова - Ангелова

551.                     

Мария Димитрова Герасимова

552.                     

Соня Димитрова Кълвачева

553.                     

Милко Иванов Стенев

554.                     

Екатерина Димитрова Петкова

555.                     

Нина Владимирова Янева

556.                     

Гергана Ангелова Вълканова

557.                     

Атанас Тодоров Тянков

558.                     

Екатерина Славчева Стоилова

559.                     

Александър Стефанов Илиев

560.                     

Ивилина Николова Вълканова

561.                     

Ангел Добрев Петков

562.                     

Атанас Петров Андонов

563.                     

Щерьо Николов Шопов

564.                     

Димитър Иванов Табаков

565.                     

Слави Димитров Славов

566.                     

Анета Щерева Данаилова

567.                     

Стойко Петров Донков

568.                     

Борис Емилов Янков

569.                     

Петър Тодоров Пейчев

570.                     

Рангел Георгиев Златков

571.                     

Спаска Иванова Лалева

572.                     

Иван Георгиев Аргиров

573.                     

Руско Ляшев Димитров

574.                     

Васил Йорданов Рангелов

575.                     

Илия Салиев Алиев

576.                     

Атанас Андонов Димитров

577.                     

Бисер Атанасов Боянов

578.                     

Иванка Пенова Карастойчева

579.                     

Анастасия Кирякова Диева

580.                     

Георги Тодоров Михайлов

581.                     

Феим Илмиев Таиров

582.                     

Тайко Страхилов Иванов

583.                     

Георги Стефанов Цветанов

584.                     

Владимир Драгомиров Ваклин

585.                     

Радослав Пламенов Младенов

586.                     

Лазар Петров Бонев

587.                     

Божидарка Димитрова Церовска

588.                     

Венелина Стефанова Дачева

589.                     

Елеонора Николова Петкова

590.                     

Иванка Руменова Караиванова

591.                     

Елена Георгиева Величкова

592.                     

Катерина Илкова Георгиева

593.                     

Мариана Йорданова Тошева

594.                     

Лилия Ивайлова Михайлова

595.                     

Надежда Симеонова Стоева

596.                     

Виктор Иванов Ондев

597.                     

Таня Владимирова колева

598.                     

Димитър Георгиев Рачев

599.                     

Трифон Николов Николов

600.                     

Васил Тодоров Василев

601.                     

Катерина Димитрова Митева

602.                     

Нейчо Маринов Кънев

603.                     

Маргарита Христова Илиева

604.                     

Галин Петков Гущеров

605.                     

Данко Спасов Мавров

606.                     

Димитър Райков Илиев

607.                     

Ивайло Антонов Антонов

608.                     

Генчо Милев Кръстинов

609.                     

Николай   Танев Тенев

610.                     

Мариана Симеонова Георгиева

611.                     

Минчо Георгиев Минчев

612.                     

Мария   Колева Данева

613.                     

Николай Марков Колев

614.                     

Рени Генчева Червенкова

615.                     

Недялка   Илиева Иванова

616.                     

Янка Иванова Найденова

617.                     

Стела Иванова Кехайова

618.                     

Пламен Димитров Димитров

619.                     

Ангел   Димитров Попов

620.                     

Борислав Петков Белчев

621.                     

Светлана   Василева Иванова

622.                     

Костадин Иванов Илиев

623.                     

Слави Димитров Славов

624.                     

Димитър Маринов Джуров

625.                     

Радка Ангелова Видева

626.                     

Деница   Христова Янкова

627.                     

Стефко Стоицов Михайлов

628.                     

Иван Куртев Кънев

629.                     

Мариана Петрова Тенева

630.                     

Генка Василева Генчева

631.                     

Донка Жечева Атанасова

632.                     

Станка Станчева Чиликова

633.                     

Красимир Христов Христов

634.                     

Христо Иванов Христов

635.                     

Радостин Стоянов Стоянов

636.                     

Ненка Янкова Добрева

637.                     

Георги Николаев Николов

638.                     

Петър Великов Петров

639.                     

Ненко Железков Ненчев

640.                     

Катя Иванова Григорова

641.                     

Пламен Иванчев Димитров

642.                     

Станка Иванова Танева

643.                     

Злати Йорданов Димитров

644.                     

Васил Илиев Атанасов

645.                     

Николай Димитров Костадинов

646.                     

Емил Тодоров Стоянов

647.                     

Димитринка Канева Кралчева

648.                     

Митко Тодоров Георгиев

649.                     

Ангелина Василева Миткова

650.                     

Михаил Иванов Михайлов

651.                     

Росен Иванов Йорданов

652.                     

Калинка Стоянова Троева

653.                     

Ганчо Иванов Панайотов

654.                     

Янко Иванов Дянков

655.                     

Косю Димитров Стоянов

656.                     

Павлинка Златева Тодорова

657.                     

Димка Димова Динева

658.                     

Красимир Денев Коев

659.                     

Марийка Георгиева Ангелова

660.                     

Денка Иванова Георгиева

661.                     

Димитър Стойчев Иванов

662.                     

Рада Димитрова Гинчева

663.                     

Петранка Петкова Иванова

664.                     

Георги Димитров Анастасов

665.                     

Петя Димитрова Арачиева

666.                     

Николай Георгиев Баев

667.                     

Гена Костадинова Михова

668.                     

Величка Ненова Ненова

669.                     

Таня Йовчева Иванова

670.                     

Димка Илиева Костадинова

671.                     

Иван Желязков Ников

672.                     

Петър Йонков Радичков

673.                     

Таня Стоянова Атанасова

674.                     

Митра Никова Колева

675.                     

Антоанета Куманова Куманова

676.                     

Цветан Димитров Цветков

677.                     

Стелияна Николаева Михнева

678.                     

Тинка Симеонова Христова

679.                     

Евгения Георгиева Рускова

680.                     

Грозьо Милушев Георгиев

681.                     

Христо Илиев Кючуков

682.                     

Руска Иванова Стоянова

683.                     

Цоньо Георгиев Мартинов

684.                     

Елена Иванова Неделчева

685.                     

Калина Вълчанова Топалова

686.                     

Нина Славова Георгиева

687.                     

Янка Атанасова Атанасова

688.                     

Магда Георгиева Димитрова

689.                     

Йордан Желязков Йорданов

690.                     

Петър Николов Кочев

691.                     

Таня Николаева Савова

692.                     

Виолета Кирилова Кунова

693.                     

Албена Димитрова Стойкова

694.                     

Иван Радев Джиджев

695.                     

Марийка Георгиева Крумова

696.                     

Огнян Атанасов Стоилов

697.                     

Стефан Георгиев Ангелов

698.                     

Теодора Христова Чилова

699.                     

Пейо Христев Карабалийски

700.                     

Васил Йорданов Василев

701.                     

Стою Радев Чипилски

702.                     

Янка Петкова Дилова

703.                     

Радост Марчева Марчева

704.                     

Костадин Атанасов Трендафилов

705.                     

Сийка Георгиева Карамфилова

706.                     

Севдалина Манева Петрова

707.                     

Марина Запрянова Добрева

708.                     

Симеон Маринов Симеонов

709.                     

Албена Етварт Артинян

710.                     

Атанас Петков Петков

711.                     

Величка Николова Тошева

712.                     

Весела Илиева Ванева

713.                     

Гергана Спасова Спасова

714.                     

Димитър Георгиев Михайлов

715.                     

Мирослав Любомиров Калчев

716.                     

Петко Георгиев Петков

717.                     

Дафинка Христева Хаджиева

718.                     

Димитър Костов Станков

719.                     

Георги Йорданов Йорданов

720.                     

Лозана Ангелова Талева

721.                     

Веселин Добромиров Димитров

722.                     

Георги Венциславов Моллов

723.                     

Димка Василева Карапеева

724.                     

Верка Костадинова Сълчева

725.                     

Мартин Никoлов Николов

726.                     

Янислав Пенчев Вълев

727.                     

Милко Хубенов Дурев

728.                     

Йорданка Атанасова Милушева

729.                     

Николай Ицков Андреев

730.                     

Янко Иванов Найдев

731.                     

Николай Димитров Николов

732.                     

Илия Любенов Гатев

733.                     

Красимира Трендафилова Бухалова

734.                     

Мария Йорданова Бухалова

735.                     

Христос Йорданов Бухалов

736.                     

Гергана Иванова Ангелова

737.                     

Трайко Иванов Трайков

738.                     

Стиляна Асенова Хаджийска

739.                     

Петър Савов Ганчев

740.                     

Вера Антонова Аврионова

741.                     

Стефан Георгиев Стефанов

742.                     

Антон Тасков Пенев

743.                     

Иван Герасков Ангелов

744.                     

Сашко Борисов Матеев

745.                     

Вълко Димитров Одажиев

746.                     

Милко Валентинов Денев

747.                     

Стефан Георгиев Лайков

748.                     

Данка Цветкова Лулчева

749.                     

Методи Димов Тодоров

750.                     

Георги Господинов Йорданов

751.                     

Ангел Петров Петров

752.                     

Живка Кирилова Изворлиева

753.                     

Георги Въчков Тодоров

754.                     

Цена Ангелова Гроздина

755.                     

Стефан Росенов Красимиров

756.                     

Иван Тодоров Анев

757.                     

Запрян Йорданов Запрянов

758.                     

Таня Юлиянова Мачанова

759.                     

Йордан Запрянов Запрянов

760.                     

Светослава Георгиева Георгиева

761.                     

Елена Иванова Иванова

762.                     

Екатерина Красимирова Трифонова

763.                     

Мариана Тодорова Божилова

764.                     

Илко Вълев Петков

765.                     

Керана Михайлова Кондарева

766.                     

Васил Димитров Рангелов

767.                     

Стефко Колев Колев

768.                     

Тодор Минев Тодоров

769.                     

Цоньо Славов Колев

770.                     

Тоньо Пенчев Иванов

771.                     

Стефан Георгиев Грудев

772.                     

Нено Иванов Ненов

773.                     

Тодорка Стоянова Джурова

774.                     

Благородка Николова Маркова

775.                     

Петя Маргаритова Тодорова-Петкова

776.                     

Надя Маркова Христова

777.                     

Инна Юлиева Георгиева

778.                     

Николай Иванов Кръстев

779.                     

Таня Борисова Точева

780.                     

Вержин Татьоз Такворян

781.                     

Юлия Славова Гатева

782.                     

Ивайло Марков Марков

783.                     

Виктория Тонева Вълковска

784.                     

Емилия Иванова Тодорова

785.                     

Таня Петрова Цветанова

786.                     

Вергиния Ленинова Петкова- Апостолова

787.                     

Апостол Иванов Апостолов

788.                     

Цветанка Михайлова Ценова

789.                     

Божимир Аврамов Вълков

790.                     

Поля Гошова Главашка

791.                     

Георги Валентинов Тодоров

792.                     

Йоцка Милетиева Тодорова

793.                     

Галя Ангелова Йончева

794.                     

Пламен Тодоров Иванов

795.                     

Илияна Любомирова Нечева

796.                     

Юлия Цветанова Ценова

797.                     

Янка Иванова Панова

798.                     

Емил Николов Ценов

799.                     

Евгения Николова Пешова

800.                     

Моника Валериева Костадинова

801.                     

Перса Савова Костова

802.                     

Григор Ганчев Григоров

803.                     

Румен Григоров Цветков

804.                     

Иво Трайков Димитров

805.                     

Любомир Веселинов Моновски

806.                     

Цвятко Георгиев Цветков

807.                     

Анка Борисова Цветкова

808.                     

Младен Филипов Ушатски

809.                     

Цеца Стилиянова Бобойчева

810.                     

Мими Илиева Панева

811.                     

Габриела Иванова Гергова

812.                     

Виолетка Христова Данова

813.                     

Цветелина Георгиева Благоева

814.                     

Николай Иванов Марков

815.                     

Владислав Ангелов Пецов

816.                     

Цветелина Евтимова Василева

817.                     

Людмила Алексиева Данова

818.                     

Невена Любенова Елисейска

819.                     

Виолина Георгиева Цветанова

820.                     

Малина Георгиева Александрова

821.                     

Йоана Мариусова Иванова

822.                     

Цветелина Николаева Христова

823.                     

Илия Георгиев Петков

824.                     

Вера Андреева Георгиева

825.                     

Цветан Тодоров Матов

826.                     

Христина Руменова Тинкова

827.                     

Тотка Иванова Методиева

828.                     

Цветомир Митков Цветков

829.                     

Галина Янчева Цветкова

830.                     

Цветомила Константинова Лещанска

831.                     

Ангел Тодоров Ангелов

832.                     

Мая Боянова Илиева

833.                     

Петя Петрова Георгиева

834.                     

Станка Витанова Симеонова

835.                     

Незабравка Иванова Вълкова

836.                     

Галя Иванова Гаврилова

837.                     

Анелия Ангелова Димитрова

838.                     

Нели Георгиева Клисарска- Борисова

839.                     

Найден Лазаров Симеонов

840.                     

Цветелина Ганева Влайчовска

841.                     

Теменужка Ангелова Босева

842.                     

Димитър Викторов Димитров

843.                     

Денислав Николаев Пенков

844.                     

Надежда Вълова Кръстева

845.                     

Галя Андреева Иванова

846.                     

Николай Тодоров Атанасов

847.                     

Румен Александров Иванов

848.                     

Калина Петрова Дойчинова

849.                     

Нина Цветанова Стаменовска

850.                     

Цветана Ангелова Лазарова

851.                     

Лилия Горанова Тодорова

852.                     

Диянка Василева Давидова

853.                     

Дилян Цеков Драганов

854.                     

Теодора Христова Върбанова

855.                     

Даниела Борисова Котова

856.                     

Красимира Николова Митева

857.                     

Валентина Маркова Цветкова

858.                     

Мария Цветанова Атанасова

859.                     

Виктор Димитров Дамянов

860.                     

Йорданка Ангелова Петрова

861.                     

Мария Котова Иванова

862.                     

Любомир Пламенов Лиловски

863.                     

Цветомир Цеков Николов

864.                     

Цветомир Цанков Върбанов

865.                     

Ирена Христова Кирилова

866.                     

Надежда Миткова Трифонова

867.                     

Даринка Георгиева Тодорова

868.                     

Георги Станилов Дудушки

869.                     

Лозан Арсенов Илиев

870.                     

Инна Тодорова Христова

871.                     

Иван Симеонов Иванов

872.                     

Георги Добрилов Стоянов

873.                     

Жана Петрова Ангелова

874.                     

Петър Лазаров Петров

875.                     

Валентин Цеков Иванов

876.                     

Нина Симеонова Иванова

877.                     

Рашо Христов Тарльовски

878.                     

Николай Тодоров Николов

879.                     

Лилиан Петков Петков

880.                     

Тони Иванов Томов

881.                     

Геновева Спасова Господинова- Николова

882.                     

Ваня Йорданова Койнарска

883.                     

Дафинка Нинова Иванова

884.                     

Елена Кирилова Найденова

885.                     

Лилия Пантева Гешева

886.                     

Дияна Александрова Йончева

887.                     

Милен Павлов Йончев

888.                     

Ангел Ценов Симеонов

889.                     

Валентина Любомирова Цекова

890.                     

Миглена Цветанова Георгиева

891.                     

Тихомир Митков Тодоров

892.                     

Къно Иванов Кънчовски

893.                     

Георги Иванов Георгиев

894.                     

Дарина Иванова Тодорова

895.                     

Ивайло Йорданов Димитров

896.                     

Милен Димитров Тодоров

897.                     

Диана Иванова Върбанова

898.                     

Иванка Иванова Андреева

899.                     

Бисер Василев Благоев

900.                     

Ирена Георгиева Иванова

901.                     

Маргарита Цветанова Ценева

902.                     

Васил Тодоров Личев

903.                     

Георги Жоров Томов

904.                     

Анани Георгиева Петров

905.                     

Тошко Митов Рашов

906.                     

Венелин Цеков Ангелов

907.                     

Кирил Александров Ангелов

908.                     

Анна Димитрова Найденова

909.                     

Ирена Красимирова Василева

910.                     

Елена Александрова Игнатова

911.                     

Цветомира Миткова Рангелова

912.                     

Тереза Павлинова Ангелова

913.                     

Милка Ангелова Рачева

914.                     

Пламен Георгиев Йорданов

915.                     

Мария Илиева Лалева

916.                     

Маргарита Тодорова Георгиева

917.                     

Христо Валериев Николов

918.                     

Николай Иванов Давидков

919.                     

Станчо Петров Петров

920.                     

Пламен Иванов Иванов

921.                     

Калина Петрова Даскалова

922.                     

Татяна Атанасова Дженкова - Велкова

923.                     

Жана Атанасова Георгиева

924.                     

Антон Йорданов Асенов

925.                     

Демирела Георгиева Джевизова

926.                     

Атанаска Петрова Николова

927.                     

Атанас Георгиев Христов

928.                     

Роса Великова Костадинова

929.                     

Георги Христов Христов

930.                     

Радослав Христов Кирилов

931.                     

Георги Иванов Ставрев

932.                     

Лора Константинова Величкова

933.                     

Десислава Иванова Кичукова

934.                     

Иван Христосков Генчев

935.                     

Георги Русинов Ковачев

936.                     

Гошо Спасов Атанасов

937.                     

Елена Костадинова Игнева

938.                     

Ангелина Ангелова Хазурова

939.                     

Гергана Иванова Вулева

940.                     

Христо Георгиев Присадников

941.                     

Георги Николов Хаджиев

942.                     

Василка Стоянова Ангелова

943.                     

Сийка Димитрова Кацарова

944.                     

Иван Димитров Мицикулев

945.                     

Йорданка Георгиева Иванова

946.                     

Стоилка Атанасова Добрева

947.                     

Мария Иванова Гьочева

948.                     

Иван Костадинов Минчев

949.                     

Николай Георгиев Василев

950.                     

Янка Атанасова Котева

951.                     

Мария Иванова Радева

952.                     

Атанас Ангелов Петров

953.                     

Елена Георгиева Петракова

954.                     

Ирина Тодорова Благоева

955.                     

Петко Стефанов Жулев

956.                     

Рангел Илиев Борисов

957.                     

Димитър Красимиров Караманов

958.                     

Йордан Димитров Сираков

959.                     

Стоян Александров Петраков

960.                     

Илия Георгиев Генов

961.                     

Весела Атанасова Николова

962.                     

Тинка Стоянова Кузмова

963.                     

Яница Стоянова Делева

964.                     

Дина Стоянова Димитрова

965.                     

Петрана Иванова Делева

966.                     

Стоянка Георгиева Кръстанова

967.                     

Надежда Николова Кадийска

968.                     

Иван Атанасов Томов

969.                     

Йорданка Иванова Бикова

970.                     

Георги Димитров Джонджуров

971.                     

Милена Колева Митрева

972.                     

Стойко Ангелов Найденов

973.                     

Пламен Николов Вакрилов

974.                     

Марияна Ангелова Вакрилова

975.                     

Иван Драгомиров Илиев

976.                     

Атанаска Стоева Синапова

977.                     

Снежана Димитрова Проданова

978.                     

Стефан Иванов Павлов

979.                     

Антония Ангелова Тонкова

980.                     

Иван Христов Апостолов

981.                     

Йорданка Спасова Стоилова

982.                     

Георги Димитров Пусков

983.                     

Мирослав Георгиев Бухалов

984.                     

Иван Рангелов Динков

985.                     

Илияна Димитрова Пунгерова

986.                     

Лиляна Васкова Атанасова

987.                     

Стоян Павлов Вълчинов

988.                     

Румяна Лазарова Капсалова

989.                     

Гергана Недкова Стойчева

990.                     

Йордан Георгиев Шишков

991.                     

Георги Василев Гачев

992.                     

Иванка Петкова Петкова

993.                     

Василка Рангелова Тотева

994.                     

Вася Димитрова Асенова

995.                     

Йордан Ангелов Крушев

996.                     

Елена Величкова Божева

997.                     

Радка Запрянова Тинкова

998.                     

Тинка Димитрова Джиджева

999.                     

Веселка Костадинова Филева

1000.                

Катюша Хубенова Бачкова

1001.                

Динка Тенчева Манахилова

1002.                

Емил Георгиев Барев

1003.                

Рамадан Рамис Халим

1004.                

Христо Георгиев Йорданов

1005.                

Добринка Нанева Кинаева

1006.                

Иван Кръстев Стоянов

1007.                

Елена Димова Георгиева

1008.                

Даниела Петрова Караславова

1009.                

Тони Бисеров Каменов

1010.                

Милан Христов Йорданов

1011.                

Антония Атанасова Иванова

1012.                

Димитрия Димова Димова

1013.                

Славчо Иванов Запрянов

1014.                

Ангел Христов Вънеков

1015.                

Георги Стоев Джаков

1016.                

Пенка Ангелова Димитрова

1017.                

Христо Благоев Бахчеванов

1018.                

Костадин Георгиев Джумайов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум 18 (осемнадесет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

1.

Ганка Ганева Никифорава

2.

Найден Илиев Стаматов

3.

Марчо Апостолов Георгиев

4.

Галина Колева Делчева

5.

Василка Костадинова Славова

6.

Христина Стоянова Христова

7.

Ангел Маринов Недков

8.

Мирела Димитрова Георгиева

9.

Иванка Христева Христозова

10.

Донка Маринова Черковска

11.

Веселина Иванова Андреева

12.

Захари Колев Захариев

13.

Здравко Първанов Първанов

14.

Румяна Стоянова Друмева

15.

Иван Неделчев Иванов

16.

Лилия Петрова Тарльовска

17.

Цветомир Цанков Върбанов

18.

Ирена Христова Кирилова

 

като неотговарящи на изискванията на Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. на ЦИК.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения, в които да се впише, че са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения