Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2664-МИ/НР
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД“ ЕООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 5 от 15.10.2015 г. (Приложение № 27-МИ) и вх. № 4 от 16.10.2015 г. (Приложение № 32-НР) от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД“ ЕООД, представлявана от Мирослава Радева Янова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 27-МИ от изборните книжа и Приложение № 32-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20151015110347 от 15.10.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 456 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъкът е представен и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване на 16.10.2015 г. установи, че 451 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове. Пет от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД“ ЕООД, с ЕИК 130368436, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 451 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрация на:

Десислава Василева Кендева, ЕГН …, изчаква проверка за анкетьор в „Екзакта Рисърч Груп“ ЕООД;

Евгения Иванова Александрова, ЕГН …, регистрирана за застъпник от МК „Сердика (АБВ, български социалдемократи)“;

Румяна Георгиева Нейкова, ЕГН …, регистрирана за застъпник от МК „Сердика (АБВ, български социалдемократи)“;

Добромира Тотева Панева, ЕГН …, кандидат за общински съветник от ПП „АБВ“ (Алтернатива за българско възраждане) в ОИК – Стара Загора;

Даниела Михайлова Колева, ЕГН …, регистрирана за застъпник от ВМРО – Българско национално движение.

„ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД“ ЕООД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения