Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2663-МИ/НР
София, 19 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на Маркет ЛИНКС ООД като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 5 и 6 от 16.10.2015 г. от Маркет ЛИНКС ООД, представлявана от съдружниците Красияна Красимирова Стоянова и Станислава Димитрова Чипова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 27-МИ от изборните книжа и Приложение № 32-НР от книжата за референдума) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20151006101727 от 06.10.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието; списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 243 анкетьори и номерата на избирателните секции, пред които ще се осъществява анкетирането, като списъкът е представен и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на такъв тип проучвания.

Предварителната проверка, извършена от Информационно обслужване на 16.10.2015 г. установи, че 241 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, застъпници или партийни представители и не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове. Две от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 от Изборния кодекс и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА Маркет ЛИНКС ООД, с ЕИК 130655710, като агенция, която ще извършва проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Регистрира като анкетьори предложените от агенцията 241 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

Отказва регистрация на:

Иван Борисов Джабиров, ЕГН …, кандидат за общински съветник от партия „Зелените“ ОИК – Благоевград.

Василка Иванова Манолова, ЕГН …, изчаква проверка за застъпник в Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“.

Маркет ЛИНКС ООД, гр. София да се впише в публичните регистри на агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения