Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2660-МИ/НР
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Даниела Кирилова Русева – преупълномощен представител на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, срещу решение № 231 от 13.10.2015 г. на ОИК в община Шумен

Постъпила е жалба чрез ОИК в община Шумен в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1377/16.10.2015 г. от Даниела Кирилова Русева в качеството й на преупълномощен представител на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, срещу решение № 231 от 13.10.2015 г. на ОИК в община Шумен.
В преписката по оспорваното решение се съдържат следните документи: жалба вх. № 209/16.10.2015 г. на ОИК – Шумен; пълномощни; съгласие от етажните собственици на вх. 5, находящ се на ул. „Марица“ № 43; разпечатка от мейл, договор за наем от 26.09.2015 г.; разходен касов орден и квитанция в копие; писмо от община Шумен, докладна записка от С. Иванова с приложен снимков материал; решение № 231/13.10.2015 г. на ОИК – Шумен; протокол № 23 от заседание на ОИК – Шумен на 13.10.2015 г.

С вх. № МИ-15-1377/17.10.2015 г. са постъпили допълнителни материали от ОИК – Шумен – заповед № РД-25-1512/11.09.2015 г. относно определяне на местата за поставяне на агитационните материали на територията на община Шумен.

В жалбата се излагат твърдения, че оспорваното решение е неправилно и незаконосъобразно, като се сочи, че не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 183 от ИК.
В случая се касае не за поставяне на агитационни материали на определените от кмета на общината, а за поставяне на такива с необходимото разрешение на собственика или управителя на имота. В тази връзка се сочат и са приложени доказателства - съгласие на етажната собственост, квитанция за платена такса по договор, договор за наем на рекламно съоръжение.
В изложението на жалбата подробно са развити съображения, че коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК има валидно сключен договор със собственика на съоръжения за поставяне на рекламни материали – Евроконсулт ООД. По силата на цитирания договор е представено и изрично съгласие на собствениците или на управителя на имота в изпълнение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Жалбоподателят счита, че ОИК – община Шумен, за да постанови оспорваното решение, е тълкувал разширително закона като неправилно и необосновано е направила извода, че агитационните материали не били рекламни материали.

След като се запозна с документите по преписката, Централната избирателна комисия приема следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срок и е допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Видно от протокол № 23 от проведено заседание на ОИК – Шумен, че оспорваното решение е прието, без да е изследвано дали агитационните материали, които са предмет на докладна записка № 93-00-1223 от 09.10.2015 г. на директора на Дирекция „Инспекторат“ при община Шумен, не са поставени на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или управителя на имота.

Обстоятелството, че агитационните материали на ПП ДПС, ПП ГЕРБ и коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК са поставени извън местата, определени в заповедта на кмета, не води до нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК.

Следвало е ОИК – Шумен да изследва въпроса дали тези агитационни материали не попадат в обхвата на второто предложение на чл. 183, ал. 3 от ИК, а именно да са поставени на сгради, огради и витрини с разрешение на собственика. По преписката не се съдържат данни последното да е обсъждано, нито да е било предмет на проверки от упълномощени от ОИК лица.

Централната избирателна комисия приема, че от приложените към жалбата доказателства – договор за наем, разходен касов ордер, квитанция и съгласие от етажните собственици на вход 5, по безспорен начин се установява, че агитационните материали на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, а именно рекламно пано на източната стена на жилищен блок на ул. „Марица“ № 43 – 1 брой, посочено като поставено без съгласието на етажната собственост в докладната на общинската администрация е агитационен материал, поставен в съответствие с чл. 183, ал. 3 от ИК. В преписката е налице съгласие на собствениците на етажната собственост за поставяне на рекламно пано на коалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.
Предвид горното, Централната избирателна комисия приема, че решението е неправилно и незаконосъобразно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 183 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 231 от 13.10.2015 г. на ОИК в община Шумен, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Шумен за произнасяне съгласно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения