Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2660-НС
София, 17 май 2013 г.

ОТНОСНО: сигнали за нарушения на предизборната кампания в деня за размисъл – 11.05.2013 г. в предаването „Вън от рая“, излъчено по Канал 3 от доставчика на медийни услуги „Елит Медиа България“ ООД

Постъпил е сигнал по електронната поща от Татяна Цанева с вх. № 1717-НС/11.05.2013 г. за нарушения на предизборната кампания в деня за размисъл - 11.05.2013 г. в предаването „Вън от рая", излъчено по Канал 3 от доставчика на медийни услуги „Елит Медиа България" ООД. В същата дата с писмо изх. № 383-НС е изискан запис от предаването от Съвета за електронни медии и такъв е изпратен с придружително писмо с вх. № 1805-НС/13.05.2013 г.

Подателят на сигнала счита, че в посоченото предаване се правят силни политически внушения, поради което е силно възмутен и настоява за налагане на санкции на доставчика на медийни услуги.

Централната избирателна комисия след като внимателно се запозна със съдържанието на изпратения запис установи, че се касае за излъчено повторение на предаването „Вън от рая" с водещ Лили Маринкова, в което са поканили като гости лица, които не са участници в Изборния процес. Изразените в предаването мнения и коментари, макар и да касаят определени кандидати за народни представители, не съставляват агитация по смисъла на Изборния кодекс.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 133, ал. 6 от ИК не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. Определението за агитация се съдържа в § 1, т. 21 на ИК, която е въведена с ЗИД на ИК, публикуван в „Държавен вестник", бр. 17 от 2013 г. Съгласно тази правна норма „агитация" е призив за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии при участие в изборите. Определеното в чл. 133, ал. 6 обозначение „предизборна" указва периода, в който се извършва тази агитация, а именно указания в чл. 128 от ИК 30-дневен срок преди изборния ден. Телевизионното предаване е излъчено в периода по чл. 133, ал. 6 от ИК - в деня за размисъл, 24 часа преди изборния ден, но въпреки че съдържанието му засяга кандидати за народни представители то не попада в определението „агитация" по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ИК, тъй като становищата на журналиста и изявленията на неговите гости не съдържат конкретни призиви за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии в изборите на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 133, ал. 6 от Изборния кодекс по отношение на доставчика на медийни услуги  „Елит Медиа България" ООД по  повод на излъченото от него предаване „Вън от рая" на 11 май 2013 г. - деня за размисъл.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения