Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 266-НС
София, 21 юни 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“, открита с Решение № 246-НС от 17.06.2021 г. на Централната избирателна комисия със системен № D126219 от 17.06.2021 г., уникален номер на поръчката № 04312-2021-0007, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17.06.2021 г

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1 ЗОП и чл. 65, ал. 1 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 18, ал. 1 и чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение № 246-НС от 17.06.2021 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 9 АД/18.06.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на преговори, отразените резултати в Протокол от 18.06.2021 г. от проведените преговори и Доклад от 18.06.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 21.06.2021 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

Процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и чл. 65, ал. 1 ППЗОП поради наличие на изключителни права. Съгласно чл. 209, ал. 1 ИК хартиените бюлетини се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници.

С поканения участник са проведени преговори, обективирани в Протокол от 18.06.2021 г. и Доклад от 18.06.2021 г. от работата на комисията. В хода на преговорите е установено съответствие на предложенията на участника с поставените от възложителя условия по предмета на поръчката; установено е съответствие на параметрите на постигнатите договорености с параметрите на поръчката; установено е, че за поканения участник „Печатница на БНБ“ АД са изпълнени условията на чл. 109 ЗОП.

Предвид горизложеното Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

I. ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0007, „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117.

II. ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини
за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“, на участника „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД, ЕИК 130800278, с адрес: гр. София, пощенски код 1784, бул. „Цариградско шосе” № 117.

III. УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „ПЕЧАТНИЦА НА БНБ“ АД, ЕИК 130800278, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП, и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП, настоящото решение, протоколът и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения