Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2659-МИ/НР
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: заявление от Младен Стоянов Ризов – упълномощен представител на ПП „РЗС“ срещу решения с номера 195 до 240 от 29.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил

С Решение № 10704 от 14.10.2015 г. на ВАС, Четвърто отделение, постановено по адм.д. № 11755/2015 г. е оставена без разглеждане жалбата на ПП „Атака“ срещу Решение № 2484-МИ/НР от 05.10.2015 г. на ЦИК и е отхвърлена жалбата на Владислав Кирилов Лехчански в качеството му на регистриран кандидат за кмет и за общински съветник в община Кюстендил.
Със същото решение Върховният административен съд отменя Решение № 2484-МИ/НР от 05.10.2015 г. на ЦИК в частта му с която е приета за неоснователна жалбата на ПП „РЗС“ и връща преписката на ЦИК за ново произнасяне по жалбата срещу общо 45 броя решения с номера от 195 до 240 включително, всички издадени на 29.09.2015 г. от ОИК – Кюстендил.

Централната избирателна комисия след като се запозна с окомплектованата в цялост преписка на ОИК – Кюстендил установи следното:

На проведените консултации на 16 септември 2015 г. при кмета на община Кюстендил са участвали ПП „ГЕРБ“, КП „БСП ЛБ“, ПП „ДПС“, КП „Реформаторски блок“, КП „Патриотичен фронт“, КП „България без цензура“, ПП „Атака“ и КП „АБВ“. Политическите партии не са постигнали съгласие относно съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил.

Видно от протокола на Община Кюстендил е че, ПП „РЗС“ не е участвала в консултациите за назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил и съответно няма право да прави предложение за съставите им.

Централната избирателна комисия констатира, че няма жалба от ПП „РЗС“ срещу  оспорваните решения на ОИК Кюстендил, а само заявление с което партията подкрепя жалбата на Владислав Кирилов Лехчански в качеството му за кандидат за кмет и за общински съветник срещу решенията на ОИК Кюстендил. Ако се приеме, че заявлението представлява жалба срещу решенията на ОИК Кюстендил, то същата е недопустима, тъй като за ПП „РЗС“  не е налице правен интерес от оспорване на решения с номера от 195 до 240 включително на ОИК – Кюстендил. С оглед липсата на активна легитимация на ПП „РЗС“ да атакува оспорените решения на ОИК Кюстендил пред ЦИК, жалбата следва да се остави без разглеждане. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „РЗС“ като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения