Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2658-НС
София, 17 май 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Драгомир Йорданов Кръчмаров, Траян Тихомиров Тотев, Диляна Стефанова Петрова и Браян Даниелов Златев, срещу решение № 135 от 12.05.2013 г. на РИК - Русе

Постъпила е жалба с вх. № 1844а-НС от 14.05.2013 г. от Драгомир Йорданов Кръчмаров, Траян Тихомиров Тотев, Диляна Стефанова Петрова и Браян Даниелов Златев, срещу решение № 135 от 12.05.2013 г. на РИК - Русе, с което РИК е решила да се състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 299, във връзка с чл. 133, ал. 6 от ИК срещу четиримата жалбоподатели.

И четиримата жалбоподатели намират оспореното решение за незаконосъобразно, поради нарушение на формата на същото, както и поради обстоятелството, че изложената фактическа обстановка не кореспондират с действията предмет на забраната по чл. 133, ал. 6 от ИК, и молят за неговата отмяна.

В мотивите на атакуваното решение РИК - Русе е счел, че жалбоподателите са извършили нарушение на реда за провеждане на предизобраната кампания, тъй като 11 май 2013 г. - „деня за размисъл" са носили плакати с двустранни надписи: „Вън от България", „ГЕРБ 350 000 фалшиви бюлетини", „ВМРО" и „ГЕРБ - мафия" като по този начин са осъществявали предизборна агитация 24 часа в предизборния ден, а именно в периода от 19,30 до 23,00 ч. на 11 май 2013 г. в гр. Русе, пл. „Свобода" пред сградата на община Русе.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок, но от лица, които нямат правен интерес от оспорването на атакуваното решение, както и срещу решение на РИК, което не подлежи на самостоятелен контрол, поради което жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Съгласно чл. 300 от ИК актовете за установяване на нарушения по конкретно посочени от закона текстове се съставят по решение на съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията й, а според новелата на ал. 3 наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушения, като чл. 302 от ИК регламентира, че постановяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните нарушения се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

С оглед на горното решенията на РИК, постановени по чл. 300, ал. 1 от ИК не подлежат на самостоятелен контрол, тъй като единствената тяхна правна последица е съставянето на акт за установяване на административни нарушения от председателя на РИК, а въз основа на него и евентуално наказателно постановление от страна на областния управител. Именно наказателното постановление е административният акт, който подлежи на самостоятелен контрол пред съответния районен съд по реда на ЗАНН, а не оспореното решение, което не се явява самостоятелен акт.

С оглед на изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Драгомир Йорданов Кръчмаров, Траян Тихомиров Тотев, Диляна Стефанова Петрова и Браян Даниелов Златев, срещу решение № 135 от 12.05.2013 г. на РИК - Русе.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения