Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2656-МИ
София, 18 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Николай Борисов Николов – преупълномощен представител на БСП, срещу решение № 107-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Каспичан

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1384 от 17.10.2015 г. чрез ОИК – Каспичан, до Централната избирателна комисия от Николай Борисов Николов – преупълномощен представител на БСП, срещу решение № 107-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Каспичан. Към жалбата са приложени решение № 447 и № 448 по протокол № 29 от 25.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Каспичан; докладни записки с вх. № 193, № 194 и № 195 от 15.05.2013 г., вх. № 253 от 13.06.2013 г., № 314/24.07.2013 г. и № 315/24.05.2013 г.; справка за одобрени кредити от 29.08.2013 г. на Съвета на директорите на ФЛАГ; пълномощни – 2 бр.

В жалбата се твърди, че в агитационния материал се съдържат само и единствено истини. В разпространения агитационен материал е посочено, че кметът на община Каспичан г-жа Милена Недева е изтеглила заем в размер почти на 1 000 000 лева, в подкрепа на което са представени доказателства. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице с правен интерес, в законоустановения срок. Същата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, включително приложените копия на агитационни материали, представена от ОИК – Каспичан, Централната избирателна комисия приема, че на агитационните материали се съдържа информация, която приписва на г-жа Милена Недева действия и решения, които не са в обхвата на нейните законни правомощия в качеството й на кмет на община Каспичан. Предвид което правилно ОИК – Каспичан приема, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, предл. четвърто и пето от ИК.

Разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В този смисъл всички политически субекти участващи в предизборната кампания, следва да не употребяват в своите агитационни материали, призиви, с които нарушават добрите нрави.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Николай Борисов Николов – преупълномощен представител на БСП, срещу решение № 107-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК – Каспичан, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения